888/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 26 juli 1996 om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland (580/1996) 6 a §, sådan den lyder i lag 930/2007, samt

ändras 3 §, 4 § 1 mom. samt 5, 6 och 9 §, sådana de lyder, 3 §, 4 § 1 mom. och 5 och 6 § i nämnda lag 930/2007 samt 9 § delvis ändrad i lag 597/2003, som följer:

3 §
Tillsyn

I lagen om Finansinspektionen (878/2008) föreskrivs om tillsynen över utländska värdepappersföretags verksamhet i Finland och om Finansinspektionens rätt att lämna uppgifter till utländska tillsynsmyndigheter som motsvarar Finansinspektionen.

4 §
Förutsättningar för filialetablering

Ett utländskt värdepappersföretag kan etablera filial i Finland efter det att tillsynsmyndigheten i företagets hemstat har underrättat Finansinspektionen om etableringen. Anmälan ska innehålla tillräckliga uppgifter om investerings- och sidotjänster som företaget avser att tillhandahålla, filialens organisationsstruktur och avsikt att anlita anknutna ombud och vidare filialens adressuppgifter, uppgifter om investerarskyddssystemet eller avsaknaden av ett sådant och namnen på de personer som ansvarar för filialens verksamhet.


5 §
Tillhandahållande av investeringstjänster utan att etablera filial

Ett utländskt värdepappersföretag som i enlighet 2 § 1 punkten har auktoriserats i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland också utan att grunda dotterföretag eller etablera filial. Ett utländskt värdepappersföretag har rätt att tillhandahålla sidotjänster endast i samband med investeringstjänster, om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag.

Ett utländskt värdepappersföretag kan börja tillhandahålla investeringstjänster i Finland när Finansinspektionen av motsvarande tillsynsmyndighet i den stat som beviljat värdepappersföretaget auktorisation har fått anmälan om investerings- och sidotjänsterna och om huruvida tjänster ska tillhandahållas genom ett anknutet ombud.

Om ett utländskt värdepappersföretag anlitar ett anknutet ombud för att tillhandahålla investeringstjänster i Finland, har Finansinspektionen rätt att be motsvarande tillsynsmyndighet i den stat som auktoriserat värdepappersföretaget lämna uppgifter om det anknutna ombudets identitet. Finansinspektionen har rätt att offentliggöra det anknutna ombudets identitet.

Ett utländskt värdepappersföretag får erbjuda i Finland etablerade värdepappersföretag, kreditinstitut och andra personer direkt möjlighet att bedriva handel i ett system som motsvarar multilateral handel enligt lagen om värdepappersföretag när Finansinspektionen av motsvarande tillsynsmyndighet i den stat som auktoriserat värdepappersföretaget har informerats om att verksamheten inletts och om var och hur möjlighet att bedriva handel enligt planerna ska erbjudas. Finansinspektionen har rätt att av den myndighet som nämns ovan begära uppgifter om de värdepappersföretag, kreditinstitut och andra personer som det utländska värdepappersföretaget har auktoriserat som handelsparter.

6 §
Begränsning och förbjudande av filialers verksamhet och av tillhandahållande av gränsöverskridande investeringstjänster

Om ett utländskt värdepappersföretag trots den i företagets hemstat behöriga, mot Finansinspektionen svarande tillsynsmyndighetens åtgärder fortsätter med sin mot bestämmelserna eller föreskrifterna stridande verksamhet i Finland, ska Finansinspektionen vidta behövliga åtgärder för att förhindra att sådan verksamhet fortsätter som äventyrar investerarskyddet eller marknadens tillförlitliga funktion. Vid behov kan Finansinspektionen förhindra att nya transaktioner inleds. På begränsning och förbjudande av filialers verksamhet och av tillhandahållande av investeringstjänster tillämpas dessutom 61 § i lagen om Finansinspektionen.

9 §
Begränsning av verksamhet och återkallande av verksamhetstillstånd

I 26 och 27 § i lagen om Finansinspektionen föreskrivs om begränsning av verksamhet och återkallande av verksamhetstillstånd.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 66/2008
EkUB 20/2008
RSv 109/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.