884/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 30 december 1993 om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland (1608/1993) 6 d § 4 mom., sådant det lyder i lag 932/2007,

ändras 5 § 1 mom. samt 6, 7, 10 och 14 §, av dem 6 och 7 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 571/1996, 10 § sådan den lyder i lagarna 592/2003 och 413/2004 och 14 § sådan den lyder i lag 127/2007, samt

fogas till 5 § ett nytt 5 mom. och till lagen en ny 16 a § som följer:

5 §
Underrättelse om inrättande av filial

Kreditinstitut och finansiella institut kan inrätta filialer i Finland efter det att tillsynsmyndigheten i institutets hemstat har underrättat Finansinspektionen om saken.


Kreditinstitut och finansiella institut ska skriftligen underrätta Finansinspektionen om ändringar i uppgifter som avses i 2 mom. minst en månad innan ändringarna genomförs. Finansinspektionen kan till följd av planerade ändringar ändra föreskrifter och villkor i en anmälan enligt 59 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008).

6 §
Inledande av filials verksamhet

En filial kan inleda sin verksamhet efter det att kreditinstitutet eller det finansiella institutet har fått en anmälan i enlighet med 59 § i lagen Finansinspektionen eller, om Finansinspektionen inte har gjort anmälan inom den tid som föreskrivs i den nämnda paragrafen, då tidsfristen för behandlingen av anmälan har gått ut.

7 §
Begränsning och förbjudande av filialers verksamhet

I 61 § lagen om Finansinspektionen föreskrivs om begränsning och förbjudande av filialers verksamhet.

10 §
Begränsning av verksamheten och återkallelse av koncession

I 26 och 27 § i lagen om Finansinspektionen föreskrivs om begränsning av tillståndsenlig verksamhet och återkallande av verksamhetstillstånd.

14 §
Tillsyn

I lagen om Finansinspektionen föreskrivs om tillsyn över kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland och om Finansinspektionens rätt och skyldighet att lämna information till utländska tillsynsmyndigheter som motsvarar Finansinspektionen.

16 a §
Marknadsföring och avtalsvillkor samt andra förfaranden

På utländska kreditinstituts och finansiella instituts filialer och på utländska kreditinstitut och finansiella institut som annars i Finland tillhandahåller tjänster enligt 30 § i kreditinstitutslagen tillämpas vad som i 10, 125, 126 och 132―139 § i kreditinstitutslagen föreskrivs om kreditinstitut, om inte annat följer av lag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 66/2008
EkUB 20/2008
RSv 109/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.