850/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av lagen om Finlands Bank

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 27 mars 1998 om Finlands Bank (214/1998) 11 § 2 mom. 1 punkten, 13 § 1 mom. och 16 § 1 mom. som följer:

11 §
Bankfullmäktiges uppgifter

Bankfullmäktige skall i fråga om Finlands Banks förvaltning

1) göra framställning till statsrådet om tillsättning av tjänsten som direktionsordförande,


13 §
Direktionen

Direktionen består av en ordförande och högst fem andra medlemmar. Republikens president utnämner direktionsordföranden för en sju års mandatperiod. De övriga medlemmarna utnämns av bankfullmäktige för en fem års mandatperiod. Behörighetsvillkor för direktionsmedlemstjänsterna är för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, god förtrogenhet med penningekonomi eller finanssektorn samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap.


16 §
Avslutande av en direktionsmedlems tjänsteförhållande

Republikens president får avsätta direktionsordföranden, och bankfullmäktige en annan medlem av direktionen endast om medlemmen inte längre uppfyller de krav som ställs för att han eller hon ska kunna utföra sina uppgifter eller om han eller hon har gjort sig skyldig till en allvarlig försummelse.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 64/2008
EkUB 23/2008
RSv 178/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.