841/2008

Given i Helsingfors den 11 december 2008

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt samt om allmänt understöd till organisationer och sammanslutningar som främjar utrikeshandeln och företags internationalisering

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbets- och näringsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 22 december 2005 om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt samt om allmänt understöd till organisationer och sammanslutningar som främjar utrikeshandeln och företags internationalisering (1186/2005) förordningens rubrik, 1 §, 5 § 3 och 4 punkten, 10 § 5 punkten, rubriken för 3 kap., 14, 15, 18 och 19 §, av dem 1 § sådan den lyder i förordning 1337/2007, som följer:

Statsrådets förordning

om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt samt om allmänt understöd till organisationer och sammanslutningar som främjar utrikeshandeln, näringspolitiken och företags internationalisering

1 §
Tillämpningsområde

Genom denna förordning utfärdas närmare bestämmelser om beviljande, utbetalning och användning av statsunderstöd som med stöd av moment 32.20.43 i statsbudgeten beviljas för företags samprojekt och allmänt understöd som med stöd av moment 32.20.41 i statsbudgeten beviljas organisationer och sammanslutningar som främjar utrikeshandeln, näringspolitiken och företags internationalisering.

5 §
Användning av understöd

Statsunderstödet kan användas för


3) företagens gemensamma informations- och kommunikationskampanjer som riktas till utlandet samt gemensamt ordnade besök i Finland av köpare, sakkunniga och inflytelserika personer,

4) exportnätverksprojekt och exportringar;


10 §
Ansökan om statsunderstöd

Ansökan om statsunderstöd skall göras hos statsbidragsmyndigheten innan projektet inleds. Ansökan ska innehålla


5) en evenemangsbunden kostnadskalkyl och, för långvariga gemensamma projekt, en verksamhetsplan,


3 kap.

Allmänt understöd till organisationer och sammanslutningar som främjar utrikeshandeln, näringspolitiken och företags internationalisering

14 §
Beviljande av allmänt understöd

Organisationer och sammanslutningar som främjar utrikeshandeln, näringspolitiken och företags internationalisering kan beviljas allmänt understöd för tillhandahållande av sådana rådgivnings-, informations- och sakkunnigtjänster samt andra tjänster som främjar särskilt små och medelstora företags förutsättningar för internationalisering eller utländska investeringar i Finland. Finpro rf kan beviljas allmänt understöd för att upprätthålla nätverket av exportcentraler, producera turisttjänster utomlands och vissa andra tjänster för främjande av internationaliseringen, om de villkor uppfylls som närmare anges i resultatavtalet, anvisningarna för det allmänna understödet och understödsbeslutet. Finpro rf:s ovan nämnda tjänster betraktas som sådana tjänster av allmänt ekonomiskt intresse som avses i artikel 86.2 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

15 §
Beloppet av allmänt understöd

Beloppet av allmänt understöd kan i regel uppgå till totalt högst 75 procent av de godtagbara kostnaderna vid beviljande av understöd så som bestäms i understödsbeslutet. Understödet kan överskrida 50 procent eller av särskilda skäl uppgå till 100 procent, om den verksamhet som stöds är mer riskfylld än normalt.

18 §
Redovisning för användningen av understödet

En redovisning för användningen av det allmänna understödet ska lämnas till statsbidragsmyndigheten. Om det allmänna understödet till en organisation eller sammanslutning som främjar utrikeshandeln, näringspolitiken och företags internationalisering överstiger 30 procent av stödtagarens totala verksamhetskostnader ska statsbidragsmyndigheten årligen ställa upp specificerade resultatmål för den verksamhet för vilken stöd beviljas.

19 §
Inkomster och överskott

Inkomsterna av den verksamhet som täcks av det allmänna understödet beaktas vid beviljandet av understöd. Om det allmänna understödet täcker mer än hälften av de totala verksamhetskostnaderna ska stödtagaren av det överskott som uppstår vid verksamheten betala tillbaka en andel som motsvarar det beviljade understödet. Av det belopp som ska betalas tillbaka kan dock på ansökan högst hälften ställas till stödtagarens disposition för att användas till utveckling av verksamheten eller något annat särskilt ändamål.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Helsingfors den 11 december 2008

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Konsultativ tjänsteman
Raila Kehälinna

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.