838/2008

Given i Helsingfors den 7 november 2008

Lag om ändring av lagen om användningen av vissa internationellt skyddade beteckningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 december 1979 om användningen av vissa internationellt skyddade beteckningar (947/1979) 1 § 1 och 2 mom., 2―4 § och 5 § 1 mom. samt

fogas till 1 § nya 3 och 4 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 5 mom., som följer:

1 §

Kännetecknen det röda korset, den röda halvmånen och den röda kristallen, benämningarna det röda korset eller Genèvekorset, den röda halvmånen, den röda kristallen samt befolkningsskyddets internationella kännetecken får inte användas i andra fall än de som är tillåtna enligt denna lag.

Med kännetecknet det röda korset avses ett rött kors på vit botten, om vars användning bestäms i Genève-konventionerna (FördrS 8/1955) och i de tilläggsprotokoll rörande skydd för offren i internationella väpnade konflikter och rörande skydd för offren i icke-internationella väpnade konflikter, som fogats till Genève-konventionerna (FördrS 82/1980).


Med kännetecknet den röda halvmånen avses en röd halvmåne på vit botten, om vars användning bestäms i Genève-konventionerna och i de tilläggsprotokoll rörande skydd för offren i internationella väpnade konflikter och rörande skydd för offren i icke-internationella väpnade konflikter, som fogats till Genève-konventionerna.

Med kännetecknet den röda kristallen avses en röd kristall på vit botten, om vars användning bestäms i Genève-konventionerna och i det tilläggsprotokoll till Genève-konventionerna som gäller antagande av ett nytt kännetecken (FördrS /2009).


2 §

Märken, bilder eller benämningar som påminner om de i 1 § nämnda kännetecknen eller benämningarna får inte användas.

3 §

Kännetecknet och benämningen det röda korset och vid behov temporärt kännetecknen och benämningarna den röda halvmånen och den röda kristallen används under väpnad konflikt för att skydda sjukvården och själavårdspersonalen på det sätt som bestäms i de konventioner och tilläggsprotokoll som nämns i 1 § 2―4 mom. samt under fredstid för att utmärka militär sjukvård och själavårdspersonal på det sätt som bestäms i de konventioner och tilläggsprotokoll som nämns i 1 § 2―4 mom.

De internationella rödakorsorganisationerna och deras vederbörligen bemyndigade personal har rätt att använda kännetecknen och benämningarna det röda korset, den röda halvmånen och den röda kristallen på det sätt som bestäms i de konventioner och tilläggsprotokoll som nämns i 1 § 2―4 mom. Samma rätt har, med samtycke av Finlands Röda Kors, främmande staters nationella föreningar i den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen när det gäller verksamhet som bedrivs i Finland.

Finlands Röda Kors får i samband med sin verksamhet använda Röda Korsets namn och kännetecken och vid behov kännetecknet den röda kristallen på det sätt som bestäms i de konventioner och tilläggsprotokoll som nämns i 1 § 2 och 4 mom.

I de fall som anges i 2 och 3 mom. i denna paragraf kan kännetecknet den röda kristallen också användas indikativt så att något av de andra kännetecken som erkänts genom Genève-konventionerna eller en kombination av dessa kännetecken placeras inuti det.

Sjukvårds- och själavårdspersonal som deltar i Förenta Nationernas operationer kan med samtycke av de deltagande staterna använda något av de kännetecken som nämns i 1 § 2―4 mom.

4 §

Rättsskyddscentralen för hälsovården beviljar med Finlands Röda Kors samtycke tillstånd till användningen av kännetecknet det röda korset för att utmärka fordon som är avsedda för sjuktransport samt för att utvisa platser för förstahjälpstationer som uteslutande är reserverade för avgiftsfri vård av skadade eller sjuka.

5 §

Befolkningsskyddets internationella kännetecken används under väpnad konflikt för att skydda befolkningsskyddsverksamheten på det sätt som bestäms i det tilläggsprotokoll som nämns i 1 § 5 mom.Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 88/2008
FvUB 11/2008
RSv 85/2008

Helsingfors den 7 november 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Anne Holmlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.