832/2008

Given i Helsingfors den 11 december 2008

Statsrådets förordning om arbets- och näringscentraler samt arbets- och näringsbyråer

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbets- och näringsministeriet, föreskrivs med stöd av 6 § och 11 § i lagen av den 5 december 2008 om arbets- och näringscentraler samt arbets- och näringsbyråer (796/2008):

1 §
Arbets- och näringscentralens organisation

Vid arbets- och näringscentralen finns ansvarsområden för sysselsättning och företagande, för innovationer och affärsverksamhet under internationalisering samt för landsbygd och energi. Vid centralen finns dessutom enheter som sammanbinder ansvarsområdena samt andra enheter.

Vid den arbets- och näringscentral som arbets- och näringsministeriet utser finns en enhet för informationsförvaltningsservice (Region ICT) för stöd- och utvecklingstjänster inom in informations förvaltningen för arbets- och näringscentralerna samt arbets- och näringsbyråerna. Enheten kan ha verksamhetsställen vid andra arbets- och näringscentraler samt arbets- och näringsbyråer som arbets- och näringsministeriet utser.

Närmare bestämmelser om centralens organisation utfärdas i arbetsordningen.

2 §
Arbets- och näringscentralernas verksamhetsområden och namn

Arbets- och näringscentralerna har följande verksamhetsområden:

1) Nylands arbets- och näringscentral omfattar verksamhetsområdena för Nylands förbund och Östra Nylands förbund,

2) Egentliga Finlands arbets- och näringscentral omfattar verksamhetsområdena för Egentliga Finlands förbund och landskapet Åland,

3) Satakunta arbets- och näringscentral omfattar verksamhetsområdet för Satakunta förbund,

4) Tavastlands arbets- och näringscentral omfattar verksamhetsområdena för Tavastlands förbund och Päijät-Häme förbund,

5) Birkalands arbets- och näringscentral omfattar verksamhetsområdet för Birkalands förbund,

6) Sydöstra Finlands arbets- och näringscentral omfattar verksamhetsområdena för Kymmenedalens förbund och Södra Karelens förbund,

7) Södra Savolax arbets- och näringscentral omfattar verksamhetsområdet för Södra Savolax landskapsförbund,

8) Norra Savolax arbets- och näringscentral omfattar verksamhetsområdet för Savolax förbund,

9) Norra Karelens arbets- och näringscentral omfattar verksamhetsområdet för Norra Karelens förbund,

10) Mellersta Finlands arbets- och näringscentral omfattar verksamhetsområdet för Mellersta Finlands förbund,

11) Södra Österbottens arbets- och näringscentral omfattar verksamhetsområdet för Södra Österbottens förbund,

12) Österbottens arbets- och näringscentral omfattar verksamhetsområdena för Österbottens förbund – Pohjanmaan liitto och Mellersta Österbottens förbund,

13) Norra Österbottens arbets- och näringscentral omfattar verksamhetsområdet för Norra Österbottens förbund,

14) Kajanalands arbets- och näringscentral omfattar verksamhetsområdet för Kainuu förbund, och

15) Lapplands arbets- och näringscentral omfattar verksamhetsområdet för Lapplands förbund.

3 §
Arbets- och näringscentralens ledningsgrupp

Centralen har en ledningsgrupp som ska behandla betydande och principiella frågor vid centralen.

Vid en tvåspråkig central utser ledningsgruppen inom sig en tjänsteman som ska ansvara för samordningen av den svenskspråkiga servicen.

4 §
Behörighetsvillkor för tjänster vid arbets- och näringscentralen

Behörighetsvillkoren för tjänsterna vid centralen är

1) för centralens direktör högre högskoleexamen, i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet samt förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten,

2) för fiskerichefen lämplig högre högskoleexamen, i praktiken visad ledarförmåga och förtrogenhet med uppgifter inom fiskeriet.

5 §
Besättande av tjänster vid arbets- och näringscentralen

Centralens direktör utnämns av statsrådet.

Centralen utnämner övriga tjänstemän och anställer personal i arbetsavtalsförhållande.

För omplacering av lediga tjänster och befattningar kan arbets- och näringsministeriet förbjuda centralen att vidta åtgärder för att besätta en tjänst.

6 §
Beviljande av tjänstledighet samt vikariat vid arbets- och näringscentralen

Centralens direktör beviljas tjänstledighet av centralen, om det är fråga om tjänstledighet som en tjänsteman har rätt till enligt lag eller tjänstekollektivavtal, och i andra fall av arbets- och näringsministeriet. Centralens övriga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande beviljas tjänstledighet av centralen.

7 §
Arbets- och näringscentralen som före- trädare för staten

Centralen kärar och svarar för staten samt bevakar statens rätt och fördel vid domstolar och ämbetsverk i alla ärenden som hör till centralens uppgifter, om inte en företrädare för arbets- och näringsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, inrikesministeriet, Tekes, Landsbygdsverket eller Livsmedels säkerhetsverket sköter det.

Direktören, chefen för ett ansvarsområde, fiskerichefen och de tjänstemän som nämns i arbetsordningen har rätt att utan särskild fullmakt eller genom ett befullmäktigat ombud bevaka statens rätt och fördel vid domstolar och ämbetsverk samt vid förrättningar.

8 §
Delegationen för arbetskrafts- och näringsfrågor

I anslutning till centralen finns en delegation för främjande av arbetskrafts- och näringsfrågor, som centralen tillsätter för tre år i sänder. Centralens direktör är ordförande för delegationen. Efter att ha hört de berörda instanserna utser centralen högst 14 andra medlemmar i delegationen och en personlig suppleant för var och en av dem, så att de jämbördigt företräder de viktigaste arbetsmarknadsorganisationerna, de myndigheter som ansvarar för den regionala utvecklingen och centralens övriga viktiga samarbetspartner.

9 §
Prognostiserings- och upphandlingskommissionen

I anslutning till centralen finns en kommission för prognostisering av behovet av och upphandling av arbetskraftspolitisk vuxenutbildning och yrkesinriktad tilläggsutbildning för vuxna. Kommissionen tillsätts av centralen för tre år i sänder. Ordförande för kommissionen är centralens direktör eller den tjänsteman vid centralen som direktören utsett för uppdraget. Vice ordförande är den medlem i kommissionen som representerar länsstyrelsen. Centralen utser högst tio andra medlemmar i kommissionen och en personlig suppleant för var och en av dem. I kommissionen ska länsstyrelsen, de viktigaste arbetsmarknadsorganisationerna samt centralen vara representerade, på det sätt som centralen bestämmer.

Kommissionen har till uppgift att koordinera prognostiseringen av utbildnings- och arbetskraftsbehoven på regional nivå när det gäller sådan arbetskraftspolitisk vuxenutbildning och annan vuxenutbildning som centralen upphandlar samt när det gäller sådan yrkesinriktad tilläggsutbildning som länsstyrelsen upphandlar. Kommissionen ska också följa hur utbildningsplanerna inom olika förvaltningsområden genomförs samt lägga fram förslag till hur prognostiseringen och upphandlingen kan utvecklas.

10 §
Behörighetsvillkor för tjänster vid arbets- och näringsbyrån

Behörighetsvillkoren för tjänsterna vid byrån är

1) för arbets- och näringsbyråns direktör högre högskoleexamen, i praktiken visad ledarförmåga samt förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten, och

2) för en psykolog psykologie magisterexamen eller högre högskoleexamen med däri ingående eller särskilt avlagt högsta vitsord i psykologi.

11 §
Besättande av tjänster vid arbets- och näringsbyrån

Arbets- och näringsbyråns direktör utnämns av arbets- och närinscentralen. Byrån anställer övriga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.

För omplacering av lediga tjänster och befattningar kan centralen förbjuda byrån att vidta åtgärder för att besätta en tjänst.

12 §
Arbets- och näringsbyrån som företrädare för staten

Arbets- och näringsbyråns direktör eller den som utsetts av direktören kärar och svarar för staten samt bevakar statens rätt och fördel vid domstolar och ämbetsverk i alla ärenden som hör till dess uppgifter, om inte en företrädare för centralen sköter det.

13 §
Beviljande av tjänstledighet samt vikariat vid arbets- och näringsbyrån

Arbets- och näringsbyråns direktör beviljas tjänstledighet av byrån, om det är fråga om tjänstledighet som en tjänsteman eller arbetstagare har rätt till enligt lag eller tjänstekollektivavtal, och i andra fall av centralen. Byråns övriga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande beviljas tjänstledighet av byrån.

14 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Den som är direktör för en arbetskraftsbyrå när denna förordning träder i kraft eller som vid fortbildningscentralen vid Tammerfors universitet har avlagt en examen som ger behörighet för tjänsten som direktör för en arbetskraftsbyrå innan denna förordning träder i kraft, är trots behörighetsvillkoren enligt 10 § behörig för tjänsten som direktör för arbets- och näringsbyrån

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 11 december 2008

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Regeringsråd
Matti Ilonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.