816/2008

Utfärdat i Helsingfors den 3 december 2008

Skatteförvaltningens beslut om överföring av behörighet i samband med beskattningen och om ett behörigt skatteverk

Skatteförvaltningen har med stöd av 25 § i lagen den 18 april 2008 om skatteförvaltningen (237/2008), med stöd av 7 § 8 mom. i lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/1995), sådan den lyder i lagen 1145/2005, samt med stöd av 4 § 1 mom. i lagen den 13 augusti 1976 om skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund (680/1976), sådan det lyder i lagen 567/2004, bestämt:

1 §
Samfund som omfattas av Koncernskattecentralens behörighet

Koncernskattecentralen är behörig i de uppgifter som genom lag eller förordning eller någon annan bestämmelse eller föreskrift ålagts skatteverket beträffande beskattningen av följande samfund:

1) försäkringsbolag som avses i lagen om försäkringsbolag (521/2008) och lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) och motsvarande utländska försäkringsbolags fasta driftställen i Finland;

2) kreditinstitut som avses i kreditinstitutslagen (121/2007) och motsvarande utländska kreditinstituts fasta driftställen i Finland;

3) europabolag och europeiska kooperativa föreningar som avses i 8 a § i inkomstskattelagen (1535/1992);

4) de bolag vilkas aktier är föremål för sådan offentlig handel som avses i 3 kap. i värdepappersmarknadslagen (495/1989);

5) de moderbolag som Skatteförvaltningen utnämner genom ett särskilt beslut; samt

6) de enskilda företag som Skatteförvaltningen utnämner genom ett särskilt beslut.

Om ett i punkt 1–5 avsett samfund på sådant sätt som avses i 1 kap. 5 § i bokföringslagen (1336/1997) hör till en koncern som är uppbyggd enligt 1 kap. 6 § 1 mom. i samma lag, är Koncernskattecentralen behörig även i beskattningen av de övriga samfunden i koncernen, med undantag av ömsesidiga fastighetsaktiebolag och bostadsaktiebolag.

Om i en koncern som avses i punkt 5 genomförs ett i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) avsett omorganisering, är Koncernskattecentralen behörig även i fråga om de nya bolag som bildas vid omstruktureringen eller i fråga om det bolag som köper en koncern eller ett bolag som omfattas av Koncernskattecentralens behörighet.

2 §
Skyldigheten att lämna uppgifter hos samfund som omfattas av Koncernskattecentralens behörighet

När ett samfund inleder sådan verksamhet som avses i 1 § 1 eller 2 punkten eller när ett samfund blir ett sådant samfund som avses i 3 eller 4 punkten, ska samfundet lämna anmäla detta till Koncernskattecentralen.

Moderbolaget i en koncern som avses i 1 kap. 6 § i bokföringslagen ska likaså lämna in anmälan till Koncernskattecentralen då

1) till koncernen fogas ett nytt samfund eller bolag som inte är ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag eller bostadsaktiebolag;

2) ett samfund eller ett bolag upphör att höra till en koncern;

3) koncernen genomgår en omstrukturering enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet; eller

4) ett samfund eller bolag som hör till en koncern blir ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag eller bostadsaktiebolag.

Anmälan ska lämnas till Koncernskattecentralen inom en månad från den dag då samfundet beviljats koncession för verksamheten, har blivit föremål för offentlig handel, samfundet eller bolaget eller företagsarrangemanget har registrerats, köpet eller rättshandlingen har ägt rum eller då någon annan ändring har skett.

I anmälan ska lämnas uppgifter om samfundet eller objektbolaget samt om dess företags- och organisationsnummer och hemort.

3 §
Början av Koncernskattecentralens behörighet

Koncernskattecentralens behörighet i uppgifter som hör till skatteverket enligt lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och lagen om skogsvårdsföreningar (534/1998) eller som ålagts skatteverket med stöd av någon annan bestämmelse eller föreskrift börjar vid den tidpunkt som anges i 1 § 1 mom. 5 och 6 punkten avsedda Skatteförvaltningens utnämningsbeslut eller från ingången av den räkenskapsperiod som går ut först efter utgången av följande kalendermånad räknad från inlämningstiden för en i 2 § avsedd anmälan.

I fråga om skattegranskning som avses i 14 § i lagen om beskattningsförfarande är Koncernskattecentralen behörig även i fråga om sådana räkenskapsperioder som föregår behörighetens början.

Koncernskattecentralens behörighet i uppgifter som ålagts skatteverket med stöd av andra lagar än de som anges i 1 mom. samt med stöd av andra bestämmelser eller föreskrifter börjar vid den tidpunkt som anges i Skatteförvaltningens utnämningsbeslut eller från ingången av den andra kalendermånad som följer efter att anmälan lämnats in.

4 §
Upphörande av Koncernskattecentralens behörighet

Koncernskattecentralen är behörig i uppgifter som hör till skatteverket enligt lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och lagen om skogsvårdsföreningar (534/1998) eller som ålagts skatteverket med stöd av dessa lagar tills den ovan i 1 § 1 mom. 5 och 6 punkten avsedda Skattestyrelsens utnämningsbeslut angivna tidsfristen gått ut eller till utgången av den räkenskapsperiod som går ut först efter utgången av följande månad räknad från inlämningstiden för en i 2 § avsedd anmälan.

Koncernskattecentralen är behörig i uppgifter som ålagts skatteverket med stöd av andra lagar, bestämmelser eller föreskrifter än de som anges i 1 mom. till den tidpunkt som anges i Skatteförvaltningens utnämningsbeslut eller till utgången av det kalenderår under vilket ändringsanmälan har lämnats in.

5 §
Undantagsbestämmelser som reglerar Koncernskattecentralens behörighet

Avvikande från 1–4 § iakttas följande:

1) Skatteuppbördscentralens Södra skatteuppbördsenhet är behörig i skatteuppbördsuppgifter enligt lagen om skatteuppbörd (609/2005) eller enligt andra bestämmelser eller föreskrifter och Skatteuppbördscentralens Nylands indrivningsenhet i uppgifter som ansluter sig till indrivning av skatter, dock så att Koncernskattecentralen är behörig i ärenden som gäller i 40 § i lagen om skatteuppbörd avsett skatteansvar;

2) i ärenden som gäller återbäring av sådan till för stort belopp uttagen skatt som avses i 11 § 2 mom. i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978) och i ärenden som gäller beviljande av gottgörelse för bolagsskatt som avses i det genom lag 719/2004 upphävda 11 a § är behörigt det skatteverk inom vars tjänsteområde ligger hemkommunen för den part som är skyldig att ta ut skatt eller för det bolag som delar ut dividend; samt

3) i ärenden som gäller verkställande av fastighetsbeskattning som avses i fastighetsskattelagen (654/1992) är behörigt det skatteverk som särskilt ålagts att sköta uppgifterna.

6 §
Behörigheten av Savolax-Karelens skatteverk

Savolax-Karelens företagsskattebyrå vid Savolax-Karelens skatteverk beviljar skattelättnad som avses i lagen om skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund (680/1976). När Savolax-Karelens skatteverk sköter uppgifter enligt nämnda lag är det en tvåspråkig myndighet enligt språklagen (423/2003).

Savolax-Karelens företagsskattebyrå och skatterättelsenämnd är behöriga i följande i Finland allmänt skattskyldiga finskspråkiga föreningars och stiftelsers beskattnings- och skattekontrollsuppgifter, dock inte om föreningen eller stiftelsen har hemort i landskapet Åland. Behörigheten förutsätter att uppgifterna har ålagts skatteverket genom någon annan lag än lagen om skatt på arv och gåva eller genom förordning, beslut eller föreskrift:

1) ideella föreningar (juridisk form 20);

2) föreningar som grundar sig på speciallagstiftning (juridisk form 21), med undantag av renbeteslag som avses i renskötsellagen (848/1990);

3) skogsvårdsföreningar (juridisk form 23);

4) övriga ekonomiska föreningar (juridisk form 28);

5) övriga föreningar (juridisk form 29);

6) stiftelser enligt lagen om stiftelser (juridisk form 30); samt

7) övriga stiftelser (juridisk form 39).

7 §
Början av Savolax-Karelens skatteverks behörighet

Om en förening eller stiftelse ändras till sådan som avses i 6 § 2 mom., börjar Savolax-Karelens skatteverks behörighet i uppgifter som hör till skatteverket enligt lagen om beskattningsförfarande, inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och lagen om skogsvårdsföreningar eller i uppgifter som ålagts skatteverket med stöd av dessa lagar i fråga om uppgifter som avses i 6 § 2 mom. vid ingången av det skatteår under vilket föreningen eller stiftelsen har registrerats som sådan förening eller stiftelse som avses i 6 § 2 mom. i Skatteförvaltningens kundregister.

Savolax-Karelens skatteverk blir behörigt i andra än de i 6 § 2 mom. angivna uppgifter som ålagts skatteverket med stöd av andra lagar, bestämmelser eller föreskrifter än de som anges i 1 mom. vid ingången av det år som först följer efter det år då föreningen eller stiftelsen har registrerats som sådan förening eller stiftelse som avses i 6 § 2 mom. i Skatteförvaltningens kundregister.

8 §
Upphörande av Savolax-Karelens skatteverks behörighet

Om ovan i 6 § 2 mom. avsedd förening eller stiftelse ändras till någon annan än vad som avses i bestämmelsen, upphör Savolax-Karelens skatteverks behörighet i uppgifter som hör till skatteverket enligt lagen om beskattningsförfarande, inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och lagen om skogsvårdsföreningar eller som ålagts skatteverket med stöd av dessa lagar i fråga om uppgifter som avses i 6 § 2 mom. vid ingången av det skatteår under vilket föreningen eller stiftelsen har registrerats i Skatteförvaltningens kundregister som någon annan förening eller stiftelse än sådan som avses i 6 § 2 mom.

Savolax-Karelens skatteverks behörighet upphör i andra än de uppgifter som avses i 6 § 2 mom. som ålagts skatteverket med stöd av andra lagar, bestämmelser eller föreskrifter än de som anges i 1 mom. vid ingången av det år som först följer efter det år då föreningen eller stiftelsen har registrerats som någon annan förening eller stiftelse än sådan som avses i 6 § 2 mom. i Skatteförvaltningens kundregister.

9 §
Undantagsbestämmelser som gäller behörigheten av Savolax-Karelens skatteverk

Avvikande från det som anges ovan i 6 § 2 mom. iakttas följande:

1) om Koncernskattecentralen är det behöriga skatteverket enligt gällande bestämmelser eller föreskrifter, är Savolax-Karelens skatteverk inte behörigt;

2) i ärenden som gäller verkställande av fastighetsbeskattning som avses i fastighetsskattelagen (654/1992) är behörigt det skatteverk som särskilt ålagts att sköta uppgifterna; och

3) i ärenden som gäller skattegranskning och jämförelseuppgiftsgranskning enligt 14 § och 21 § i lagen om beskattningsförfarande, 37 § i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) samt 169 § och 169 a § i mervärdesskattelagen (1501/1993) samt i ärenden som gäller skattekontroll enligt 11 § i lagen om källskatt på ränteinkomster (1341/1990), 22 § i lotteriskattelagen (552/1992) och i 32 § i lagen om överlåtelseskatt (931/1996) då det är fråga om skattegranskning är behörigt det skatteverk som särskilt ålagts att sköta uppgiften.

10 §
Behörigheten av Sydvästra Finlands skatteverk

Sydvästra Finlands företagsskattebyrå och skatterättelsenämnd är behöriga i följande i Finland allmänt skattskyldiga svenskspråkiga föreningars och stiftelsers beskattnings- och skattekontrollsuppgifter, dock inte om föreningen eller stiftelsen har hemort i landskapet Åland. Behörigheten förutsätter att uppgifterna har ålagts skatteverket genom någon annan lag än lagen om skatt på arv och gåva eller genom förordning, beslut eller föreskrift:

1) ideella föreningar (juridisk form 20);

2) föreningar som grundar sig på speciallagstiftning (juridisk form 21), med undantag av renbeteslag som avses i renskötsellagen;

3) skogsvårdsföreningar (juridisk form 23);

4) övriga ekonomiska föreningar (juridisk form 28);

5) övriga föreningar (juridisk form 29);

6) stiftelser enligt lagen om stiftelser (juridisk form 30); samt

7) övriga stiftelser (juridisk form 39).

Egentliga Finlands skattebyrå vid Sydvästra Finlands skatteverk är behörig att verkställa den ordinarie inkomstbeskattningen 2008 för sådana fysiska personer och inhemska dödsbon inom personnummerintervallen 0,1–312999,9 som har Helsingfors stad som hemkommun eller som med stöd av 6 § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande ska beskattas av Huvudstadsregionens skattebyrå vid Nylands skatteverk på basis av makens hemkommun (Helsingfors) och som hör till beredningsgrupp 10. Personnumret och beredningsgruppen har antecknats i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Ovan i 2 momentet avsedd överföring av behörighet omfattar lagring av de uppgifter som påverkar beskattningen, skattekontroll och kundservice i samband med beskattningens verkställande, framställande av inkomstbeskattningsbeslut samt övriga uppgifter som har en direkt anknytning till dessa uppgifter. Överföringen av behörigheten omfattar också överföringen av inkomst till följd av sådan rättelse av beskattningen som avses i 57 a § i lagen om beskattningsförfarande till den del det är fråga om tillägg till inkomsten för skatteåret 2008 och uppgifter i samband med detta.

Ovan i 2 mom. avsedd överföring av behörigheten påverkar inte fastställandet av en behörig skatterättelsenämnd.

11 §
Början av Sydvästra Finlands skatteverks behörighet

Om en förening eller stiftelse ändras till sådan som avses i 10 § 1 mom., börjar Sydvästra Finlands skatteverks behörighet i uppgifter som hör till skatteverket enligt lagen om beskattningsförfarande, inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och lagen om skogsvårdsföreningar eller i uppgifter som ålagts skatteverket med stöd av dessa lagar i fråga om uppgifter som avses i 10 § 1 mom. vid ingången av det skatteår under vilket föreningen eller stiftelsen har registrerats som sådan förening eller stiftelse som avses i 10 § 1 mom. i Skatteförvaltningens kundregister.

Sydvästra Finlands skatteverk blir behörigt i andra än de uppgifter som avses i 10 § 1 mom. som ålagts skatteverket med stöd av andra lagar, bestämmelser eller föreskrifter än de som anges i 1 mom. vid ingången av det år som först följer efter det år då föreningen eller stiftelsen har registrerats som sådan förening eller stiftelse som avses i 10 § 1 mom. i Skatteförvaltningens kundregister.

I uppgifter som gäller framställande av beskattningsbeslut som avses i 10 § 2 och 3 mom. blir Sydvästra Finlands skatteverk behörigt den 1 januari 2009.

12 §
Upphörande av Sydvästra Finlands skatteverks behörighet

Om ovan i 10 § 1 mom. avsedd förening eller stiftelse ändras till någon annan än vad som avses i bestämmelsen, upphör Sydvästra Finlands skatteverks behörighet i uppgifter som hör till skatteverket enligt lagen om beskattningsförfarande, inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och lagen om skogsvårdsföreningar eller i uppgifter som ålagts skatteverket med stöd av dessa lagar i fråga om uppgifter i 10 § 1 mom. vid ingången av det skatteår under vilket föreningen eller stiftelsen har registrerats i Skatteförvaltningens kundregister som någon annan förening eller stiftelse än sådan som avses i 10 § 1 mom.

Sydvästra Finlands skatteverks behörighet upphör i andra än de uppgifter som avses i 10 § 1 mom. eller som ålagts skatteverket med stöd av andra lagar, bestämmelser eller föreskrifter än de som anges i 1 mom. vid ingången av det år som först följer efter det år då föreningen eller stiftelsen har registrerats i Skatteförvaltningens kundregister som någon annan förening eller stiftelse än sådan som avses i 10 § 1 mom.

I uppgifter som gäller framställande av beskattningsbeslut som avses i 10 § 2 och 3 mom. upphör Sydvästra Finlands skatteverks behörighet den 31 oktober 2009.

13 §
Undantagsbestämmelser som gäller behörigheten av Sydvästra Finlands skatteverk

Avvikande från det som anges ovan i 10 § 1 mom. iakttas följande:

1) om Koncernskattecentralen är det behöriga skatteverket enligt gällande bestämmelser eller föreskrifter, är Sydvästra Finlands skatteverk inte behörigt;

2) i ärenden som gäller verkställande av fastighetsbeskattning som avses i fastighetsskattelagen är behörigt det skatteverk som särskilt ålagts att sköta uppgiften; och

3) i ärenden som gäller skattegranskning och jämförelseuppgiftsgranskning enligt 14 § och 21 § i lagen om beskattningsförfarande, 37 § i lagen om förskottsuppbörd samt 169 § och 169 a § i mervärdesskattelagen samt i ärenden som gäller skattekontroll enligt 11 § i lagen om källskatt på ränteinkomster, 22 § i lotteriskattelagen och i 32 § i lagen om överlåtelseskatt då det är fråga om skattegranskning är behörigt det skatteverk som särskilt ålagts att sköta uppgiften.

14 §
Behörigheten av Sydöstra Finlands skatteverk och Norra Finlands skatteverk

Kymmenedalens skattebyrå vid Sydöstra Finlands skatteverk samt Kustlapplands skattebyrå och Kajanalands skattebyrå vid Norra Finlands skatteverk är behöriga att verkställa den ordinarie inkomstbeskattningen för skatteåret 2008 för sådana andra än svenskspråkiga fysiska personer och inhemska dödsbon som har Vanda stad som hemkommun eller som med stöd av 6 § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande ska beskattas av Huvudstadsregionens skattebyrå vid Nylands skatteverk på basis av makens hemkommun (Vanda) och som hör till beredningsgrupp 10.

Kustlapplands skattebyrå är behörig att inom ramen för ovan i 1 mom. avsedd överföring av behörighet behandla skattskyldiga inom personnummerintervallen 0,0–280999,9, Kajanalands skattebyrå skattskyldiga inom personnummerintervallen 281000,0–630999,9 och Kymmenedalens skattebyrå skattskyldiga inom personnummerintervallen 631000,0–999999,9. Personnumret och beredningsgruppen har antecknats i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Kymmenedalens skattebyrå vid Sydöstra Finlands skatteverk är dessutom behörig att verkställa den ordinarie inkomstbeskattningen 2008 för andra än svenskspråkiga fysiska personer och inhemska dödsbon inom personnummerintervallen 313000,0– 418999,9 som har Helsingfors stad som hemkommun eller som med stöd av 6 § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande ska beskattas av Huvudstadsregionens skattebyrå vid Nylands skatteverk på basis av makens hemkommun (Helsingfors) och som hör till beredningsgrupp 10. Personnumret och beredningsgruppen har antecknats i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Ovan i 1–3 momentet avsedd överföring av behörighet omfattar lagring av de uppgifter som påverkar beskattningen, skattekontroll och kundservice i samband med beskattningens verkställande, framställande av inkomstbeskattningsbeslut samt övriga uppgifter som har en direkt anknytning till dessa uppgifter. Överföringen av behörigheten omfattar också överföringen av inkomst till följd av sådan rättelse av beskattningen som avses i 57 a § i lagen om beskattningsförfarande till den del det är fråga om tillägg till inkomsten för skatteåret 2008 och uppgifter i samband med detta.

I uppgifter som gäller framställande av beskattningsbeslut som avses ovan i 1–4 mom. börjar behörigheten av Sydöstra Finlands och Norra Finlands skatteverk den 1 januari 2009 och upphör den 31 oktober 2009.

Ovan i 1–3 mom. avsedd överföring av behörigheten påverkar inte valet av en behörig skatterättelsenämnd.

15 §
Behörigheten av Nylands skatteverk

Nylands skatteverk är behörigt att behandla ärenden som gäller återbäring av sådan till för stort belopp uttagen källskatt som avses i 11 § 2 mom. i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst till den del källskatten har tagits ut på förvärvsinkomst som senast den 31 december 2005 betalats till en skattskyldig med hemort i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Nylands skatteverk är behörigt att behandla även rättelser av beslut som det fattat i sådana ärenden.

16 §
Överföring av kommun eller del av kommun till ett annat skatteverks tjänsteområde

Om en kommun eller en del av en kommun till följd av en ändring i kommunindelningen eller av någon annan orsak överförts till ett annat skatteverks tjänsteområde, är detta skatteverk jämte skatterättelsenämnden behöriga att avgöra också de ärenden som gäller ändring av en sådan beskattning som verkställts före överföringen.

17 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2009.

Beslut som Skatteförvaltningen tidigare utfärdat om överföring av behörigheter samt om skattskyldiga som ska beskattas av Koncernskattecentralen tillämpas trots detta besluts ikraftträdande såsom anges i de tidigare besluten.

Vid beskattningen av sådana föreningar och stiftelser som avses i 6 § 2 mom. som inte vid ikraftträdandet av detta beslut inte omfattas av behörigheten av Savolax-Karelens skatteverk blir Savolax-Karelens skatteverk behörigt i uppgifter som hör till skatteverket enligt lagen om beskattningsförfarande, inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och lagen om skogsvårdsföreningar eller som ålagts skatteverket med stöd av dessa lagar första gången för det skatteår som går ut den 1 januari 2009 eller därefter. Behörigheten av Savolax-Karelens skatteverk börjar i andra uppgifter än dem som anges i ovan nämnda lagar eller som ålagts skatteverket genom med stöd av dem den 1 januari 2009.

Vid beskattningen av sådana föreningar och stiftelser som avses i 10 § 1 mom. och som inte vid ikraftträdandet av detta beslut inte omfattas av behörigheten av Sydvästra Finlands skatteverk börjar behörigheten av Sydvästra Finlands skatteverk i uppgifter som hör till skatteverket enligt lagen om beskattningsförfarande, inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och lagen om skogsvårdsföreningar eller som ålagts skatteverket med stöd av dessa lagar första gången för det skatteår som går ut den 1 januari 2009 eller därefter. Behörigheten av Sydvästra Finlands skatteverk börjar i andra uppgifter än dem som anges i ovan nämnda lagar eller som ålagts skatteverket med stöd av dem den 1 januari 2009.

Helsingfors den 3 december 2008

Generaldirektör
Mirjami Laitinen

Överinspektör
Mika Gylén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.