801/2008

Given i Helsingfors den 5 december 2008

Lag om ändring av 1 § i lagen om Konsumentverket

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 18 december 1998 om Konsumentverket (1056/1998) 1 § 2 och 4 mom., av dem 1 § 4 mom. sådant det lyder i lag 715/2000, som följer:

1 §
Uppgifter

Konsumentverket främjar och genomför konsumentupplysning och konsumentfostran, gör utredningar och jämförelser som gäller konsumentfrågor, tar initiativ och framlägger förslag i syfte att utveckla konsumentskyddet och konsumentpolitiken och fullgör andra uppgifter som enligt gällande lagstiftning och andra bestämmelser ankommer på verket. I fråga om konsumentombudsmannens uppgifter vid tillsynen över efterlevnaden av lagstiftningen gäller dessutom vad som föreskrivs särskilt.


Angående Konsumentverkets uppgifter vid ordnande av ekonomi- och skuldrådgivning och konsumentrådgivning föreskrivs särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 54/2008
EkUB 17/2008
RSv 141/2008

Helsingfors den 5 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Cronberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.