778/2008

Given i Helsingfors den 28 november 2008

Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å den andra, om bekämpande av bedrägerier och annan olaglig verksamhet som skadar deras finansiella intressen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Luxemburg den 10 oktober 2004 undertecknade avtalet om samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å den andra, om bekämpande av bedrägerier och annan olaglig verksamhet som skadar deras finansiella intressen gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §

Den behöriga myndigheten i Finland delger rättegångshandlingarna i de förfaranden som gäller sådan olaglig verksamhet som avses i samarbetsavtalet per post till personer på schweiziskt territorium på det sätt som anges i artikel 28 i samarbetsavtalet med iakttagande i tillämpliga delar av bestämmelserna i 11 kap. i rättegångsbalken.

På förfaranden enligt artikel 28 i samarbetsavtalet tillämpas 17 kap. 26 a och 51 § i rättegångsbalken, 15 § 3 mom. och 28 § i lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden (4/1994) och lagen om immunitet i vissa fall för personer som deltar i rättegång och förundersökning (11/1994).

3 §

Finlands och de övriga avtalsslutande parternas behöriga tullmyndigheter kan på de villkor som anges i artikel 21 i samarbetsavtalet ingå ett avtal om att inrätta en gemensam utredningsgrupp för att förhindra eller utreda olaglig verksamhet som omfattas av samarbetsavtalet. Utredningsgruppen kan inrättas för att genomföra administrativa utredningar inom tullverkets behörighet enligt artikel 22.2 i samarbetsavtalet.

I Finland leds utredningsgruppen av en tjänsteman vid finska tullverket och medlemmarna i gruppen ska iaktta finsk lag. I Finland har en tjänsteman i utredningsgruppen rätt att enligt finsk lag vara närvarande när en åtgärd i anknytning till utredningen vidtas eller när sakkunniga, parter eller andra personer hörs för att utreda ett ärende.

Den skada som en främmande stats tjänsteman eventuellt orsakar vid dessa utredningar ersätts som om skadan hade orsakats av en tjänsteman vid finska tullverket. Främmande staters tjänstemän jämställs med finska statens tjänstemän i fråga om sådana brott som eventuellt är riktade mot dem eller som de eventuellt gör sig skyldiga till.

4 §

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av republikens president.

Genom förordning av republikens president kan bestämmas att denna lag, innan avtalet träder i kraft internationellt, tillämpas mellan Finland och Schweiziska edsförbundet efter det att Schweiziska edsförbundet har avgett en förklaring enligt artikel 44.3. i avtalet.

RP 97/2008
FvUB 15/2008
RSv 131/2008

Helsingfors den 28 november 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.