776/2008

Given i Helsingfors den 3 december 2008

Inrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen till tjänstemän i anställningsförhållande till gränsbevakningsväsendet

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 33 § 2 mom. i lagen av den 15 juli 2005 om gränsbevakningsväsendets förvaltning (577/2005):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på de tjänstemän inom gränsbevakningsväsendet som har förordnats till sakkunniguppdrag inom utrikesrepresentationen.

2 §
Beslutanderätt

Beslut om beviljande av ersättningar enligt denna förordning fattas av staben för gränsbevakningsväsendet.

3 §
Ortstillägg

Ortstilläggets grundvärden och dyrortskoefficienter för stationeringsorterna framgår av bilagan till denna förordning.

4 §
Maketillägg och barntillägg

Maketillägget till ortstillägget är 20 procent av ortstillägget för chefen för utrikesrepresentationen. Barntillägget till ortstillägget är 12,5 procent av ortstillägget för en attaché vid representationen i fråga.

5 §
Betalning av ortstillägg, maketillägg och barntillägg

Maketillägg betalas från och med det att maken vid tjänstgöringsperiodens början eller därefter har anlänt till stationeringsorten.

Om en make tillfälligt är frånvarande från stationeringsorten, börjar den tid på ett år som avses i 4 § 5 mom. i lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen (596/2006) att löpa den dag då maken i samband med tjänstemannens förflyttning från Finland till utrikesrepresentationen eller därefter flyttar varaktigt till stationeringsorten. Som tillfällig frånvaro betraktas inte den tid då maken följer med tjänstemannen på en tjänsteresa som förordnats av gränsbevakningsväsendet eller utrikesministeriet.

Om maken flyttar från stationeringsorten eller makarna flyttar från varandra, upphör betalningen av maketillägget vid ingången av den månad som följer på flyttningen. Maken anses ha flyttat från stationeringsorten redan då maken på grund av semester eller av någon annan orsak avlägsnar sig från stationeringsorten och inte återvänder till den.

Ortstillägg betalas den 15 varje kalendermånad. Om ortstillägg betalas för en del av en kalendermånad beräknas ortstillägget per kalenderdag genom att ortstillägget för månaden divideras med antalet kalenderdagar i den aktuella månaden.

6 §
Utrustningsersättning

Utrustningsersättningens belopp framgår av bilagan till denna förordning. Av beloppet betalas ersättning till

1) 100 procent, om tjänstemannen första gången förordnas till utrikesrepresentationen,

2) 75 procent, om sju år har förflutit från föregående förflyttningsdag som berättigat till ersättning,

3) 50 procent, om fem år har förflutit från föregående förflyttningsdag som berättigat till ersättning,

4) 30 procent, om tre år har förflutit från föregående förflyttningsdag som berättigat till ersättning.

Utrustningsersättningen höjs med 20 procent om maken följer med och med 10 procent för varje medföljande barn. Tillägget betalas om familjemedlemmen flyttar till tjänstemannens stationeringsort inom sex månader efter ingången av tjänstemannens tjänstgöringsperiod och bortsett från tillfällig frånvaro bor i samma hushåll som tjänstemannen i mer än ett år.

7 §
Betalning av utrustningsersättning

Utrustningsersättning betalas tidigast fyra månader innan tjänstgöringsperioden inom utrikesrepresentationen börjar. Tillägg för make och barn betalas dock tidigast fyra månader innan maken eller barnet flyttar till stationeringsorten.

8 §
Flyttersättning

Flyttersättningen samt tilläggen för make och barn framgår av bilagan till denna förordning. Staben för gränsbevakningsväsendet beslutar dock om flyttersättningen, om tjänstemannen flyttar

1) till en helt eller delvis möblerad bostad,

2) inom stationeringsorten,

3) från annan plats än Helsingfors.

9 §
Betalning av flyttersättning

Flyttersättning betalas tidigast fyra månader före förflyttningsdagen. Tillägg för make och barn betalas dock tidigast fyra månader innan maken eller barnet flyttar till eller från stationeringsorten.

10 §
Bostadsersättning

I bostadsersättning betalas hyra för bostaden, värme-, vatten-, gas- och elavgifter, avgift för installation av telefon, grundavgift för telefon, avgift för garage som hör till bostaden och övriga nödvändiga, skäliga kostnader som direkt anknyter till tjänstemannens boende.

Om ett garage, en garageplats eller en täckt bilplats står till tjänstemannens förfogande, debiteras av tjänstemannen 35 euro i månaden.

11 §
Bostadsersättning för tillfälligt boende

Nödvändiga, skäliga kostnader föranledda av boende på hotell eller annat tillfälligt boende ersätts, om den bostad som berättigar till bostadsersättning inte står till tjänstemannens förfogande.

12 §
Utbildningsersättning

I utbildningsersättning betalas kostnader för inskrivnings-, termins-, elevförsäkrings- och skoltransportavgifter samt övriga nödvändiga kostnader.

För anskaffning av läromedel som behövs inom den grundläggande utbildningen betalas till tjänstemannen 250 euro, om läromedelskostnaderna inte ingår i terminsavgiften.

Kostnader som föranleds av gymnasieutbildning eller grundläggande yrkesutbildning betalas, om barnet inte har fullgjort lärokursen för gymnasiet eller en yrkesläroanstalt enligt det finländska skolsystemet. Av tjänstemannen debiteras 250 euro per termin, om läroböckerna ingår i läroanstaltens terminsavgift.

13 §
Inackorderingsersättning

För ett barn som går i skola i Finland och bor i ett elevhem som har godkänts av staben för gränsbevakningsväsendet betalas i inackorderingsersättning 85 procent av det belopp som betalas för inackorderingen, dock högst 2 270 euro i månaden under skolans läsår.

I inackorderingsersättning för ett barn som bor på ett elevhem i anslutning till en läroanstalt i Finland betalas inackorderingsavgiften, dock högst 480 euro i månaden under skolans läsår.

I inackorderingsersättning för ett barn som går i skola i ett tredje land betalas, inklusive internatskolavgifterna, högst 480 euro i månaden under skolans läsår.

14 §
Ersättning för flyttningsresa

Vid flyttning som inte sker från Finland eller stationeringsorten och vid flyttning som inte sker till Finland eller stationeringsorten kan ersättning för flyttningsresa betalas högst till det belopp som skulle ha betalats för en flyttningsresa mellan stationeringsorten och Finland. Ersättningarna betalas utifrån den reseräkning som tjänstemannen upprättat och mot uppvisande verifikat.

15 §
Ersättning för semesterresa hem

För de kostnader som föranleds av tjänstemannens och de medföljande familjemedlemmarnas resa tur och retur från stationeringsorten till Finland betalas tjänstemannen ersättning enligt statens resereglemente för semesterresa hem, dock utan dagtraktamenten och utan ersättning för andra kostnader som av vistelsen i Finland föranleder.

För att ersättning skall betalas förutsätts dessutom att tjänstemannen från ingången av maj månad under ersättningsåret till utgången av april månad följande år under sin semesterresa hem, utan avbrott tillbringar minst tolv vardagar av sin egentliga semester i Finland. För att resan för de medföljande familjemedlemmarna ska ersättas förutsätts på motsvarande sätt att de från ingången av maj månad under ersättningsåret till utgången av april månad följande år under sin resa vistas minst tolv vardagar i Finland utan avbrott.

16 §
Ersättning för besöksresa

Till tjänstemannen betalas ersättning för de resekostnader som föranleds av en familjemedlems besöksresa tur och retur från den plats där familjemedlemmen är stadigvarande bosatt till tjänstemannens stationeringsort eller till Helsingfors eller för tjänstemannens resa från stationeringsorten till den plats där familjemedlemmen är stadigvarande bosatt. Ersättning betalas för högst två resor tur och retur per år. En tjänsteman eller familjemedlem har dock rätt till högst en tur- och returresa det år då tjänstemannen flyttar till eller från Finland eller då familjemedlemmen flyttar till eller från stationeringsorten.

17 §
Reseersättning med anledning av dödsfall

För kostnader som föranleds av en resa tur och retur från stationeringsorten till Helsingfors ersätts tjänstemannen på följande sätt:

1) tjänstemannens och de medföljande familjemedlemmarnas resekostnader, om en familjemedlem har avlidit,

2) de medföljande familjemedlemmarnas resekostnader, om tjänstemannen har avlidit,

3) tjänstemannens och medföljande makes resekostnader, om tjänstemannens eller makens förälder har avlidit,

4) tjänstemannens resekostnader, om ett annat än i 1 punkten avsett barn till tjänstemannen som tjänstemannen haft vårdnaden om har avlidit,

5) makens resekostnader, om ett annat än i 1 punkten avsett barn till maken som maken haft vårdnaden om har avlidit.

18 §
Representationsersättning

En tjänsteman har rätt till ersättning för sådan småskalig traktering som arbetsuppgifterna förutsätter eller som avtalas separat enligt närmare överenskommelse med arbetsgivaren.

19 §
Ersättning på grund av ogynnsamma förhållanden

Ersättning på grund av ogynnsamma förhållanden betalas på de stationeringsorter och till de belopp som framgår av bilagan till denna förordning. Ersättningen höjs med 50 procent om maken följer med och med 25 procent för varje medföljande barn. På betalningen av ersättning på grund av ogynnsamma förhållanden och dess tillägg tillämpas vad som i 5 § i denna förordning bestäms om betalning av ortstillägg och tilläggen till ortstillägget.

20 §
Militärpension

Bestämmelser om militärpension för en sådan tjänsteman i militär tjänst vid gränsbevakningsväsendet som avses i denna förordning och som har förordnats att genomföra ett uppdrag som expert inom gränsbevakning eller ett motsvarande internationellt expertuppdrag ingår i lagen om statens pensioner (1295/2006).

21 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2008.

Förordningen tillämpas på de utlandsanställningar som inletts efter ikraftträdandet. Bestämmelserna om flyttersättning, ersättning för semesterresa hem, ersättning för besöksresa och reseersättning med anledning av dödsfall tillämpas dock från ikraftträdandet.

Helsingfors den 3 december 2008

Inrikesminister
Anne Holmlund

Regeringsråd
Tomi Vuori

Bilaga

ORTSTILLÄGGETS GRUNDVÄRDE

Ortstilläggets grundvärde är 18 000 euro per år.

STATIONERINGSORTERNAS DYRORTSKOEFFICIENTER

Stationeringsort Koefficient
Moskva 1,350
Peking 1,000
S:t Petersburg 1,200
Tallinn 0,950

UTRUSTNINGSERSÄTTNINGENS BELOPP

Utrustningsersättningen är 6 350 euro.

FLYTTERSÄTTNINGSBELOPP

Stationeringsort Flyttersättning euro Förhöjning för medföljande make och varje medföljande barn
Moskva 7 509 880
Peking 7 509 880
S.t Petersburg 5 667 672
Tallinn 4 109 466

ERSÄTTNING PÅ GRUND AV OGYNNSAMMA FÖRHÅLLANDEN

Stationeringsort Euro per månad
Moskva 240
Peking 360
S:t Petersburg 180

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.