761/2008

Given i Helsingfors den 28 november 2008

Lag om ändring av 25 § i kommunindelningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kommunindelningslagen av den 19 december 1997 (1196/1997) 25 § 3 mom. som följer:

25 §
Fullmäktige i nya kommuner

Innebär en ändring i kommunindelningen att två eller fler hela kommuner går samman, kan kommunerna i det avtal som avses i 9 § utan hinder av 1 mom. komma överens om att deras fullmäktige ska utgöra fullmäktige i den nya kommunen för den mandattid som pågår till den kommunala valperiodens slut. De kommuner som går samman kan också komma överens om en delvis sammanslagning av fullmäktige. Då ska fullmäktige i de kommuner som går samman besluta hur många fullmäktigeplatser varje kommun ska få i den nya kommunens fullmäktige. I den nya kommunens fullmäktige ska dock alltid ingå minst en fjärdedel av varje kommuns fullmäktigeledamöter. I fråga om varje kommun bestäms de ledamöter som ska ingå i den nya kommunens fullmäktige i den ordningsföljd som följer av de jämförelsetal som tilldelats dem i föregående kommunalval i enlighet med 89 § i vallagen (714/1998). Dessutom tillämpas 24 § i denna lag på antalet fullmäktige.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 107/2008
RvUB 17/2008
RSv 139/2008

Helsingfors den 28 november 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.