738/2008

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 28 november 2008

Lag om ändring av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 december 1996 om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen (1266/1996) 12 § 2 mom. 1 och 2 punkten, det inledande stycket i 21 och 29 §, 30 § 1 mom. samt det inledande stycket i 32 §, av dem 12 § 2 mom. 1 punkten sådan den lyder i lag 765/1999, som följer:

12 §

Den försäljning av varor som avses i 1 mom. är skattefri endast till den del den gäller

1) de produkter som nämns i 95 a och 95 b § i mervärdesskattelagen, med undantag av öl enligt lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994), och i högst de mängder som anges i nämnda lagrum,

2) öl, dock högst 2 liter per passagerare, andra tobaksprodukter än de som avses i 95 a § i mervärdesskattelagen, kaffe, te, kosmetika samt choklad- och konfektyrvaror,


21 §

Vad som föreskrivs i 95 e § i mervärdesskattelagen tillämpas på den som hör till personalen på ett transportmedel i yrkesmässig trafik också då det är fråga om


29 §

Utan hinder av 28 § är tobaksprodukter och alkoholdrycker som säljs till passagerare på fartyg eller luftfartyg för att medföras som resgods per passagerare och resa accisfria i högst de mängder som nämns i 19 a och 19 b § i lagen om påförande av accis, då det är fråga om


30 §

Utan hinder av 28 § är försäljning av tobaksprodukter och alkoholdrycker ombord på fartyg och luftfartyg enligt 28 § till den som reser från landskapet Åland till andra delar av landet eller från andra delar av landet till landskapet accisfri endast då det är fråga om försäljning till sådana passagerare som har en resebiljett eller något annat motsvarande dokument för transporten i fråga och i högst de mängder som anges i 19 a och 19 b § i lagen om påförande av accis. Accisfri är försäljning av högst 2 liter öl per passagerare.


32 §

Vad som föreskrivs i 95 e § i mervärdesskattelagen tillämpas på den som hör till personalen på ett transportmedel i yrkesmässig trafik också då det är fråga omDenna lag träder i kraft den 1 december 2008.

På sådan införsel av varor för vilka skattebetalningsskyldigheten har uppkommit med stöd av 87 § i mervärdesskattelagen före denna lags ikraftträdande och på försäljningar av varor som har levererats före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser om mervärdesskatt som gäller vid ikraftträdandet.

RP 145/2008
FiUB 20/2008
RSv 144/2008

Helsingfors den 28 november 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.