731/2008

Given i Helsingfors den 21 november 2008

Lag om ändring av lagen om tryckbärande anordningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 27 augusti 1999 om tryckbärande anordningar (869/1999) 1 och 2 §, sådana de lyder i lag 826/2007, och

fogas till lagen en ny 10 a § som följer:

1 §

Denna lag tillämpas på tryckbärande anordningar.

På tryckbärande anordningar i kärnanläggningar tillämpas denna lag enligt vad som föreskrivs särskilt.

På sådana tryckbärande kärl och cisterner som avses i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) tillämpas denna lag endast i fråga om placeringen och användningen av dem.

På tryckbärande anordningar i fartyg tillämpas denna lag enligt vad som föreskrivs i 3 a kap.

På tryckbärande anordningar i luftfartyg tillämpas luftfartslagen (1242/2005) och de föreskrifter som utfärdats med stöd av den, om inget annat följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG eller av förordningar som kommissionen utfärdat med stöd av den.

2 §

I denna lag avses med

1) tryckbärande anordning en cistern, ett rörsystem och någon annan teknisk helhet i vilken övertryck råder eller kan utvecklas samt tekniska helheter som är avsedda att skydda en tryckbärande anordning,

2) CE-märkning en sådan märkning som föreskrivs i lagen om att vissa produkter ska förses med CE-märkning (1376/1994),

3) ministeriet arbets- och näringsministeriet,

4) tillsynsmyndighet Säkerhetsteknikcentralen; i fråga om tryckbärande anordningar i fartyg avses med tillsynsmyndighet, med undantag för de fall som avses i 5, 16 och 17 §, Sjöfartsverket vid sidan av Säkerhetsteknikcentralen; i fråga om militära tryckbärande anordningar och tryckbärande anordningar som är fast installerade i objekt som är i försvarsministeriets eller försvarsmaktens besittning och ska hemlighållas med tanke på landets försvar avses med tillsynsmyndighet, med undantag för de fall som avses i 5, 16 och 17 §, huvudstaben,

5) besiktningsorgan en organisation som har konstaterats vara kompetent och som har rätt att utföra de uppgifter som i denna lag föreskrivs för ett besiktningsorgan,

6) tryckbärande anordning i fartyg en tryckbärande anordning som är installerad eller avses bli installerad i ett finskt fartyg eller är avsedd för framdrivning av ett finskt fartyg; som tryckbärande anordning i fartyg betraktas dock inte lasttankar i ett gastankfartyg,

7) klassificeringssällskapsdirektivet rådets direktiv 1994/57/EG om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed, sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 1997/58/EG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/105/EG och 2002/84/EG,

8) erkänt klassificeringssällskap ett klassificeringssällskap som erkänts enligt artikel 4 i klassificeringssällskapsdirektivet,

9) militär tryckbärande anordning en sådan tryckbärande anordning i försvarsmaktens besittning som uteslutande är avsedd för militärt bruk samt en tryckbärande anordning som är avsedd för framdrivning av försvarsmaktens fartyg; som militär tryckbärande anordning anses dock inte en tryckbärande anordning i ett militärt luftfartyg.

2 kap.

Garanterande av en tryckbärande anordnings säkerhet

10 a §

Försvarsmakten besiktar tryckbärande anordningar som är fast installerade i objekt som är i försvarsmaktens besittning, om objekten ska hemlighållas med tanke på landets försvar och endast försvarsförvaltningens ordinarie personal har tillträde till dem. Försvarsmakten inspekterar också ovan avsedda tryckbärande anordningars placering.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Den rätt att besikta tryckbärande anordningar inom försvarsförvaltningens verksamhetsområde som försvarsmakten hade enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag kvarstår till utgången av 2010.

RP 138/2008
FsUB 4/2008
RSv 119/2008

Helsingfors den 21 november 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Försvarsminister
Jyri Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.