724/2008

Given i Helsingfors den 14 november 2008

Lag om ändring av strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) 34 kap. 9 § 2 mom., sådant det lyder i lag 578/1995 och

fogas till 44 kap. en ny 12 a § som följer:

34 kap.

Om allmänfarliga brott

9 §
Förberedelse till allmänfarligt brott

För förberedelse till allmänfarligt brott döms också den som i avsikt att begå ett kärnladdningsbrott

1) skaffar eller försöker skaffa, eller innehar eller försöker inneha ämnen som behövs för tillverkning av en kärnladdning,

2) skaffar eller försöker skaffa, tillverkar eller försöker tillverka, eller innehar eller försöker inneha anordningar som behövs för tillverkning av en kärnladdning, eller

3) skaffar formler eller ritningar som behövs för tillverkning av en kärnladdning.

44 kap.

Om brott som äventyrar andras hälsa och säkerhet

12 a §
Straffbart innehav av radioaktivt ämne

Den som innehar ett radioaktivt ämne utan att ändamålet, för vilket strålningen som härrör ur ämnet används, uppfyller villkoren för säkerhetstillståndet som föreskrivs i 16 § 2 mom. i strålskyddslagen ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för straffbart innehav av radioaktivt ämne dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Försök är straffbart.


Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 80/2008
FvUB 10/2008
RSv 84/2008

Helsingfors den 14 november 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Alexander Stubb

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.