722/2008

Given i Helsingfors den 12 november 2008

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Skogsforskningsinstitutets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om avgifter som tas ut för Skogsforskningsinstitutets prestationer.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

I enlighet med 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) tar Skogsforskningsinstitutet ut en lägre avgift än prestationens självkostnadsvärde för den testning av biologisk effektivitet och användbarhet hos växtskyddsmedel inom skogsbruket som krävs vid ansökan om godkännande enligt lagen om växtskyddsmedel (1259/2006) när det gäller ett växtskyddsmedel som avses i rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden. Avgiften är 1 500 euro.

3 §
Prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder

Övriga prestationer enligt 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten som Skogsforskningsinstitutet prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) publikationer och andra tryckalster,

2) beställda undersökningar och utredningar,

3) bearbetning av forskningsmaterial och annat material samt prestationer som bearbetningen ger upphov till,

4) analystjänster och testningsverksamhet,

5) sakkunnig-, rådgivnings-, utbildnings- och kurstjänster,

6) teknisk överlåtelse av datasystem, program och motsvarande prestationer samt av nyttjanderätten till informationsmaterial i datasystemen och av informationsmaterial till utomstående på beställning,

7) försäljning av frön och plantor för skogsbestånd och specialbestånd samt av virke samt avtalsbaserad uppdrivning av ympar från plusträd för fröplantager,

8) uthyrning av lokaler,

9) fotografier,

10) övriga prestationer som baserar sig på beställning och som anges särskilt.

Om avgifterna för att en uppgift tas fram enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och för att en uppgift lämnas ut som kopia eller utskrift enligt 34 § 3 mom. i nämnda lag beslutar Skogsforskningsinstitutet med iakttagande av vad som föreskrivs i nämnda paragraf.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009 och gäller till och med den 31 december 2010.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 4 mars 1993 om skogsforskningsinstitutets avgiftsbelagda prestationer (262/1993).

För en prestation som har beställts innan denna förordning träder i kraft, tas avgift ut enligt det beslut av jord- och skogsbruksministeriet som avses i 2 mom.

Helsingfors den 12 november 2008

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Maija Kaukonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.