717/2008

Given i Helsingfors den 21 november 2008

Lag om Tekes ― utvecklingscentralen för teknologi och innovationer

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Organisatorisk ställning

Tekes ― utvecklingscentralen för teknologi och innovationer, som driver teknologi- och innovationspolitik, hör till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde.

2 §
Verksamhetens syfte

Syftet med utvecklingscentralens verksamhet är att med hjälp av teknologi och innovationer främja utvecklingen inom industri och service. Verksamheten ska reformera näringarna, öka förädlingsvärdet, förbättra produktiviteten och arbetslivets kvalitet, öka exporten samt skapa sysselsättning och välfärd.

3 §
Utvecklingscentralens uppgifter

Utvecklingscentralen ska genom sin sakkunskap och finansieringsverksamhet främja såväl utvecklingen av teknologier och innovationer som ett omfattande utnyttjande av forsknings- och innovationsverksamhetens resultat i näringsverksamheten och arbetslivet samt på annat håll i samhället.

Utvecklingscentralen utför dessutom sådana uppgifter vid planering, utredningar, försök och uppföljning inom teknologi- och innovationspolitiken som arbets- och näringsministeriet ger centralen inom ramen för sin resultatstyrning eller som särskilt föreskrivs för centralen genom förordning av statsrådet.

4 §
Ledningen av utvecklingscentralen

Utvecklingscentralen leds av en generaldirektör som utnämns av statsrådet. Generaldirektören leder, övervakar och utvecklar utvecklingscentralens verksamhet och ansvarar inför arbets- och näringsministeriet för verksamhetens resultat och för att målen uppnås.

Generaldirektören avgör de ärenden som ska avgöras vid utvecklingscentralen, om det inte föreskrivs särskilt om dem någon annanstans.

Generaldirektören fastställer arbetsordningen. Genom arbetsordningen kan generaldirektörens beslutanderätt överföras på någon annan tjänsteman vid utvecklingscentralen. I arbetsordningen bestäms vilka ärenden som ska avgöras på föredragning.

Generaldirektören kan i enskilda fall förbehålla sig rätten att avgöra ett ärende som annars ska avgöras av någon annan tjänsteman.

5 §
Utvecklingscentralens styrelse

Utvecklingscentralen har en styrelse som utses av statsrådet för fyra år i sänder. Till styrelsen hör utvecklingscentralens generaldirektör och högst 10 andra medlemmar. En styrelsemedlem ska höra till personalen vid utvecklingscentralen och utses på förslag av den.

Statsrådet utser styrelsens ordförande och vice ordförande.

6 §
Styrelsens uppgifter

Styrelsen beslutar om utvecklingscentralens allmänna verksamhetslinjer och om verksamhetens effektmål och övriga mål med beaktande av de mål som har överenskommits med arbets- och näringsministeriet.

Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om styrelsens rätt att inom ramen för de bevillningsfullmakter som i statsbudgeten anvisats utvecklingscentralen besluta on beviljande av finansiering för företags och sammanslutningars forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt och för offentliga forskningsprojekt.

Bestämmelser om styrelsens övriga uppgifter och beslutsfattande kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

7 §
Delegationen för Tekes

Utvecklingscentralens verksamhet följs av delegationen för Tekes. Bestämmelser om delegationens tillsättande, uppgifter, sammansättning och mandattid kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 §
Anställningsvillkor för personal utomlands

I fråga om avlöningen för personal som tjänstgör utomlands och om utlandsrepresentationens ersättningar, arbetstid, semestrar och tjänstledighet gäller vad som föreskrivs om utlandsrepresentationen eller vad som avtalas med stöd av lagen om statens tjänstekollektivavtal (664/1970).

9 §
Närmare bestämmelser om förvaltningen

I fråga om behörighetsvillkoren för utvecklingscentralens tjänster och tillsättande av tjänster gäller vad som föreskrivs i statstjänstemannalagen (750/1994). Bestämmelser om utvecklingscentralens organisation och ledning, beviljande av tjänstledighet för en tjänsteman och om ställföreträdare samt om företrädande av staten i domstolar och ämbetsverk utfärdas genom förordning av statsrådet.

10 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 december 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Genom denna lag upphävs lagen av den 7 maj 1993 om Tekes ― utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (429/1993) jämte ändringar.

RP 57/2008
EkUB 13/2008
RSv 88/2008

Helsingfors den 21 november 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.