704/2008

Given i Helsingfors den 14 november 2008

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om mjölkkvoter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 21 juni 2006 om mjölkkvoter (562/2006) 21 § sådan den lyder ändrad i förordningen 160/2008 samt

ändras 8 § 2 mom., 9 § 1 och 2 mom., 10 § 1 mom., 12 § 2 mom., sådan av dem 10 § 1 mom. lyder i förordningen 160/2008, som följer:

8 §
Handel med referenskvantiteter i anslutning till utarrendering av åkrar

Vad som bestäms i 1 mom. gäller också om producenten för en tid av minst sex år har arrenderat ut gårdsbruksenheten eller över två tredjedelar av dess åkrar till flera personer. Referenskvantiteten för gårdsbruksenheten ska då säljas till arrendetagarna i förhållande till arealen av de åkrar som utarrenderats. Från denna fördelningsgrund kan avvikas om fördelningsgrunden med beaktande av var producenternas ägor ligger samt produktionsbyggnadernas fria kapacitet skulle leda till ett oändamålsenligt slutresultat.

9 §
Sammanslagning av referenskvantiteter på grundval av åkerarealen

Om en producent som redan har en gårdsbruksenhet har köpt eller för en tid av minst fem år arrenderat en gårdsbruksenhet som ligger på högst 60 kilometers avstånd från driftscentrumet, mätt längs en farbar väg, eller över två tredjedelar av en sådan gårdsbruksenhets åkrar, överförs referenskvantiteten för den köpta eller arrenderade gårdsbruksenheten eller en del av den på ansökan till köparen eller arrendetagaren i enlighet med ett avtal mellan parterna, och om köparen eller arrendetagaren redan har en referenskvantitet, sammanslås den med den tidigare referenskvantiteten. Referenskvantiteterna för makar samt för släktingar som avses i 2 kap. ärvdabalken (40/1965) sammanslås dock oberoende av avståndet till driftcentrumet.

Vad som bestäms i 1 mom. gäller också två eller flera producenter som har köpt eller för en tid av minst fem år arrenderat en gårdsbruksenhet eller över två tredjedelar av dess åkrar. Referenskvantiteten för gårdsbruksenheten eller en del av den fördelas då mellan producenterna i förhållande till arealen av de åkrar som köpts eller arrenderats. Från dessa fördelningsgrunder kan avvikelse göras, om fördelningsgrunden med beaktande av var producenternas ägor är belägna samt produktionsbyggnadernas fria kapacitet skulle leda till ett oändamålsenligt slutresultat.


10 §
Sammanslagning av referenskvantiteter för sammanslutningar

Sådana referenskvantiteter som delägarna i en sammanslutning som bildats av två eller flera producenter ställer till sammanslutningens förfogande kan på ansökan slås samman om

1) sammanslutningen är ett öppet bolag, ett kommanditbolag, ett aktiebolag, ett andelslag, en registrerad förening eller någon annan sammanslutning med rättsförmåga eller en beskattningssammanslutning,

2) sökandena lägger fram avtalet om bildande av sammanslutningen jämte stadgar,

3) andelarna för delägarna i sammanslutningen i rimlig mån motsvarar de referenskvantiteter som de ställt till sammanslutningens förfogande, samt

4) sammanslutningen enligt överenskommelse ska bestå minst tre år.


12 §
Tillfällig uthyrning

En förutsättning för en tillfällig uthyrning av en del av en referenskvantitet är att driftcentra till hyresvärdens och -gästens gårdsbruksenhet ligger inom samma stödregion i enlighet med statsrådets förordningar som nämns i 2 §: A, B med undantag av kommunerna i landskapet Åland, C1, C2, C2 norra, C3, C4 och landskapet Åland.



Denna förordning träder i kraft den 1 december 2008.

Helsingfors den 14 november 2008

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Aku-Petteri Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.