701/2008

Given i Helsingfors den 6 november 2008

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om nyttighetsmodellrätt

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbets- och näringsministeriet,

upphävs i förordningen av den 5 december 1991 om nyttighetsmodellrätt (1419/1991) 2 § 7 punkten och 3 § 4 punkten,

sådana de lyder i förordning 1701/1995,

ändras 1 § 2 mom. 3 punkten, 2 § 4, 5 och 8 punkten, 3 § 2 och 3 punkten, 5, 5 a och 6 §, 7 § 1 mom. och 2 mom. 1, 9, 10 och 10 a-punkten, 9 och 10 §, 14 § 2 mom., 17 § 1 mom. och 2 mom. 5 punkten underpunkt c och d samt 9 punkten,

av dem 1 § 2 mom. 3 punkten, 5 a § och 7 § 2 mom. 9 och 10 a-punkten sådana de lyder i förordning 119/1996, 2 § 5 och 8 punkten, 3 § 2 och 3 punkten, 5 §, 7 § 2 mom. 10 punkten, 14 § 2 mom. och 17 § 2 mom. 9 punkten sådana de lyder i nämnda förordning 1701/1995, samt

fogas till förordningen en ny 17 a § som följer:

1 §

De stadganden i denna förordning som gäller modellansökan tillämpas, om inte något annat stadgas, endast


3) på europeisk patentansökan som har ändrats eller omvandlats till en nationell modellansökan i enlighet med 8 eller 8 a § i lagen om nyttighetsmodellrätt (800/1991).

2 §

Ansökningshandlingen skall vara undertecknad av sökanden eller hans ombud och innehålla


4) uppgift om huruvida prioritet enligt 5 § i lagen om nyttighetsmodellrätt söks,

5) uppgift om vem av flera sökande som gemensamt ansökt om registrering av nyttighetsmodell har rätt att för allas räkning ta emot meddelanden från registreringsmyndigheten eller om sökandena anlitar ett ombud, vem de gemensamt har bemyndigat att ta emot sådana meddelanden,


8) en sådan uppgift om deponerat biologiskt material som motsvarar en uppgift enligt 17 b § i patentförordningen (669/1980), och


3 §

Till ansökningshandlingen skall fogas


2) om sökanden företräds av ett ombud, ett bevis på befullmäktigandet,

3) om uppfinningen har gjorts av någon annan än sökanden, ett utlåtande i vilket sökandens rätt till uppfinningen styrks, samt


5 §

Görs modellansökan i enlighet med 8 § i lagen om nyttighetsmodellrätt genom ändring av en patentansökan eller ansökan om europeiskt patent, ska i samband med ansökan uppges när den patentansökan eller ansökan om europeiskt patent som ansökan grundar sig på har eller anses ha gjorts och dess ansökningsnummer. Till en modellansökan som gjorts genom ändring av en patentansökan fogas på tjänstens vägnar kopior av behövliga handlingar från patentansökningen, med undantag för kopior på beskrivning, skyddskrav eller bilder. När en europeisk patentansökan ändras till en modellansökan ska sökanden lämna in samtliga handlingar som gäller ansökan.

Uppskov med registreringen enligt 18 § i lagen om nyttighetsmodellrätt ska begäras när ansökan om nyttighetsmodellrätt ges in eller senast inom två månader från ingivningsdagen.

5 a §

När en europeisk patentansökan omvandlas till en nationell modellansökan enligt 8 a § i lagen om nyttighetsmodellrätt iakttas i tillämpliga delar vad som bestäms i 52 r och 52 s § i patentförordningen. I fråga om ansökningsavgift iakttas 7 § 2 mom. i lagen om nyttighetsmodellrätt.

6 §

På en modellansökan antecknar registreringsmyndigheten dess nummer och ingivningsdag.

7 §

Registreringsmyndigheten för diarium över inkomna modellansökningar. Diariet är offentligt.

I diariet antecknas för varje ansökan

1) ingivningsdag och ansökningsnummer,


9) uppgift om huruvida ansökan är en finsk ansökan, en internationell ansökan eller en europeisk patentansökan som i enlighet med 8 eller 8 a § i lagen om nyttighetsmodellrätt har ändrats eller omvandlats till en modellansökan,

10) om ansökan är en internationell ansökan, den internationella ingivningsdagen samt den dag då ansökan i enlighet med 45 d § i lagen om nyttighetsmodellrätt har fullföljts eller ansökan enligt 38 § i patentlagen har givits in samt det internationella ansökningsnumret,

10 a) om ansökan har ändrats eller omvandlats från europeisk patentansökan till en nationell ansökan i enlighet med 8 eller 8 a § i lagen om nyttighetsmodellrätt, ingivningsdagen enligt den europeiska patentkonventionen samt den dag då ansökan gavs in till registreringsmyndigheten för omvandling samt den europeiska patentansökans ansökningsnummer,


9 §

För att komma i åtnjutande av prioritet enligt 5 § i lagen om nyttighetsmodellrätt ska sökanden begära prioritet genom en i Finland gjord ansökan i vilken ska uppges var och när den ansökan som åberopas har gjorts och, så snart som möjligt, dess nummer. Om ansökan görs genom ändring eller omvandling av ansökan enligt 8 eller 8 a § i lagen om nyttighetsmodellrätt, gäller begäran om prioritet utan särskilt yrkande även för den nya ansökan som har uppkommit genom ändringen.

10 §

Registreringsmyndigheten kan förelägga sökanden att styrka den prioritet som begärts genom att inom en viss tid tillställa myndigheten ett bevis som utfärdats av den myndighet som mottagit den för prioritet åberopade ansökan och som anger ingivningsdagen och sökandens namn samt en av samma myndighet bestyrkt kopia av ansökningen. Kopian ska ges in i den form som registreringsmyndigheten föreskriver.

14 §

Gäller uppfinningen biologiskt material eller om det vid utövandet av uppfinningen ska användas biologiskt material och ett prov på detta material ska deponeras enligt 6 § 2 mom. i lagen om nyttighetsmodellrätt, ska sökanden i sina ansökningshandlingar ange alla de uppgifter om kännetecknen för materialet som är väsentliga och som sökanden känner till. Registreringsmyndigheten ska underrättas om depositionen. Vad som i 17 a §, 17 b § 3 och 4 mom., 17 c § samt 25 a, 25 c och 25 d § i patentförordningen föreskrivs om deponering av biologiskt material, gäller i tillämpliga delar deponering av biologiskt material som är föremål för en modellansökan.

17 §

En nyttighetsmodell antecknas i nyttighetsmodellregistret, om den uppfyller de krav som anges i 1 § 2―4 mom. samt 6―12 § i lagen om nyttighetsmodellrätt.

I registret antecknas


5) följande datum:


c) om ansökan är en internationell ansökan, den internationella ingivningsdagen samt den dag då ansökan enligt 45 d § i lagen om nyttighetsmodellrätt har fullföljts eller ansökan enligt 38 § i patentlagen har givits in samt det internationella ansökningsnumret,

d) om ansökan har ändrats eller omvandlats från europeisk patentansökan till en nationell ansökan i enlighet med 8 eller 8 a § i lagen om nyttighetsmodellrätt, ingivningsdagen enligt den europeiska patentkonventionen och den dag då ansökan gavs in till registreringsmyndigheten för ändring eller omvandling samt den europeiska patentansökans ansökningsnummer,


9) om uppfinningen gäller biologiskt material eller om det vid utövandet av uppfinningen ska användas biologiskt material, uppgift om huruvida ett prov på det biologiska materialet deponerats, samt


17 a §

Registreringsmyndigheten ger ut en skyddskravspublikation i enlighet med 17 § 2 mom. i lagen om nyttighetsmodellrätt efter det att en nyttighetsmodell blivit allmänt tillgänglig.

Skyddskravspublikationen innehåller det första skyddskravet och en eventuell bild. Den innehåller dessutom följande information:

1) ansökans diarienummer, registreringsnummer och klasser,

2) namn och adress för innehavaren av nyttighetsmodellrätten,

3) namn, hemort och adress för ett eventuellt ombud,

4) uppfinnarens namn,

5) uppfinningens benämning,

6) ankomstdag och ingivningsdag för ansökan,

7) om ansökan gjorts genom att en patentansökan ändrats till en modellansökan i enlighet med 8 § i lagen om nyttighetsmodellrätt, ingivningsdagen,

8) om ansökan gjorts genom ändring eller omvandling av en europeisk patentansökan till en nationell ansökan i enlighet med 8 eller 8 a § i lagen om nyttighetsmodellrätt, ingivningsdagen enligt den europeiska patentkonventionen och den dag då ansökan gavs in till registreringsmyndigheten för ändring eller omvandling samt den europeiska patentansökans ansökningsnummer,

9) om ansökan är en internationell ansökan, den internationella ingivningsdagen samt den dag då ansökan enligt 45 d § i lagen om nyttighetsmodellrätt har fullföljts eller ansökan enligt 38 § i patentlagen har givits in samt det internationella ansökningsnumret,

10) den dag då ansökningshandlingarna blev offentliga,

11) den dag då nyttighetsmodellen registrerades,

12) begärd prioritet med uppgift om var den prioritetsgrundande ansökningen gjorts, ingivningsdagen samt ansökningens nummer,

13) om ansökan har gjorts genom delning, den ursprungliga ansökans nummer,

14) huruvida en granskning av ansökan enligt 12 § i lagen om nyttighetsmodellrätt har gjorts, samt

15) när ansökan omfattar en deposition av biologiskt material, uppgift om den institution där depositionen finns samt det nummer som institutionen har gett depositionen.

I den skyddskravspublikation som avses i 21 § 2 mom. i lagen om nyttighetsmodellrätt ska utöver de uppgifter som nämns i 2 mom. dessutom finnas en uppgift om när registreringsmyndigheten har fattat ett lagakraftvunnet beslut om delvis ogiltigförklaring.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 2008.

Helsingfors den 6 november 2008

Minister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Heli Honkapää

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.