688/2008

Given i Helsingfors den 14 november 2008

Lag om ändring av 33 och 35 a § i bilskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i bilskattelagen av den 29 december 1994 (1482/1994) 33 § 2 mom. och 35 a §,

sådana de lyder, 33 § 2 mom. i lag 413/1997 och 35 a § i lagarna 1126/2005 och 1450/2006, som följer:

33 §

Om en person vistas på orter i två eller flera stater, ska som hans stadigvarande boningsort betraktas den ort dit han av personliga orsaker återkommer regelbundet. Vid bedömningen av vad som är personliga orsaker kan även arbetets art och varaktighet samt andra särskilda omständigheter beaktas. Personen behöver inte återkomma till den andra medlemsstaten om han vistas i Finland för att genomföra en uppgift av bestämd varaktighet. Genomförande av en uppgift av bestämd varaktighet påverkar inte tidsfristerna för skattefri användning av fordonet. Skattemyndigheten kan på de villkor den bestämmer för högst ett år åt gången meddela ett beslut om i vilken stat personens bosättningsort ska anses vara belägen enligt framställda utredningar.


35 a §

Fordon som avses bli registrerade i Finland får användas i högst tre månader utan att skatt betalas, förutsatt att en anmälan om ibruktagande för fordonet har lämnats in till tullmyndigheten innan fordonet börjar användas i Finland. Den av tullen bestyrkta anmälan om ibruktagande ska finnas med i fordonet då det används.

Rätten att använda fordonet enligt 1 mom. upphör om en bilskattedeklaration för fordonet inte avges inom fem dagar från det att anmälan om ibruktagande lämnats in. Rätten att använda fordonet skattefritt upphör också på bilskattens förfallodag, eller den dag då beskattningen återkallas i enlighet med 43 §.

Tidsfristen förlängs om bilbeskattningen inte har verkställts innan rätten enligt 1 mom. att använda fordonet upphör, om inte dröjsmålet beror på den skattskyldige.

Om den i 2 mom. avsedda deklarationen återtas eller beskattningen återkallas så som avses i 43 §, tas hos den skattskyldige utöver den avgift som föreskrivs i 43 § 2 mom. dessutom som bilskatt ut fem procent av den skatt som borde ha betalats för fordonet om beskattningen hade slutförts. Bilskatt som betalats med anledning av återkallande eller återtagande beaktas inte om fordonet anmäls för beskattning efter återkallandet eller återtagandet.

I fråga om användning av fordon i trafik tillämpas också vad som föreskrivs i fordonslagen och med stöd av den.


Denna lag träder i kraft den 1 december 2008.

RP 139/2008
FiUB 13/2008
RSv 99/2008

Helsingfors den 14 november 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.