662/2008

Given i Helsingfors den 31 oktober 2008

Lag om undersökning kring vissa händelser som ledde till dödsfall

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs om den undersökning som ska utföras med anledning av de händelser som ledde till dödsfall på Jokela skolcenter den 7 november 2007 och på Kauhajoen palvelualojen oppilaitos i Kauhajoki den 23 september 2008.

2 §
Undersökningens syfte

Undersökningens syfte är att reda ut möjligheterna att förebygga likartade händelser och avvärja skador.

Undersökningen omfattar

1) händelsernas förlopp samt myndigheternas och andra aktörers åtgärder med anledning av händelserna,

2) elevvårdens, social-, hälso- och sjukvårdstjänsternas samt skolväsendets verksamhet i deras förebyggande arbete,

3) social- och hälsovårdens, polisens, räddningsväsendets och skolväsendets beredskap för exceptionella situationer vid läroanstalterna,

4) förfarandet då vapenlicenser beviljas,

5) massmediernas agerande i samband med händelserna, och

6) följderna av händelserna.

Undersökningen omfattar också psykosociala omständigheter som har samband med händelserna och som kommit fram i samband med motsvarande händelser samt frågan om vilken inverkan massmedier, internet och dataspel eventuellt haft på gärningen. Omständigheter som har samband med gärningsmannen reds ut endast i den grad det är nödvändigt för att skaffa information i syfte att förebygga våldsdåd av motsvarande slag.

3 §
Tillsättande av en undersökningskommission

Statsrådet kan tillsätta kommissioner för undersökningen av vardera händelsen. De ska finnas i anslutning till justitieministeriet.

Kommissionen fullgör sitt uppdrag självständigt och oberoende.

4 §
Undersökningskommissionens sammansättning

Undersökningskommissionen har en ordförande, ett behövligt antal medlemmar och en sekreterare. Kommissionens medlemmar ska ha sakkunskap på de områden som är centrala med tanke på undersökningen.

Kommissionen kan kalla sakkunniga att biträda vid undersökningen.

5 §
Tjänsteansvar

På kommissionens ordförande, medlemmar och sekreterare samt sakkunniga tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. I skadeståndslagen (412/1974) föreskrivs om skadeståndsansvar.

6 §
Utförande av undersökningen

Kommissionen kan för att utföra undersökningen bekanta sig med platsen för händelsen, föremål och dokument samt höra sakkunniga och involverade personer. Kommissionen kan dessutom låta utföra utredningar som har samband med dess uppdrag.

7 §
Rätt att få uppgifter

Kommissionen har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att av myndigheter få följande uppgifter som är behövliga med tanke på undersökningens syfte:

1) uppgifter om polisens, hälsovårdsmyndigheternas, nödcentralens, räddningsväsendets och övriga myndigheters agerande i samband med händelserna,

2) uppgifter om räddningsväsendets, polisens, social- och hälsovårdens och skolväsendets beredskap för exceptionella situationer vid läroanstalterna.

Kommissionen har dessutom utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att få följande uppgifter som är nödvändiga med tanke på den undersökning som avses i 2 § 3 mom.:

1) av verksamhetsenheter för hälso- och sjukvården och av sådana yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som är av självständiga yrkesutövare uppgifter om gärningsmannens hälsotillstånd och av den myndighet som gett mentalvårdstjänster uppgifter om dem samt uppgifter om de utredningar och bedömningar som Rättsskyddscentralen för hälsovården gjort och som gäller gärningsmannens hälsovård,

2) av myndigheter uppgifter om gärningsmannens personliga förhållanden.

Utan hinder av sekretessbestämmelserna har kommissionen rätt att av myndigheterna också få de uppgifter om förundersökningsmaterialet och dödsorsaksutredningen som är behövliga med hänsyn till undersökningens syfte samt de uppgifter om innehållet i förtroliga meddelanden som ingår i förundersökningsmaterialet, när uppgifterna är nödvändiga med hänsyn till undersökningens syfte.

8 §
Handräckning

Myndigheter och statliga inrättningar ska i ärenden som omfattas av deras behörighet på begäran av kommissionen göra sådana utredningar och undersökningar som är nödvändiga med hänsyn till undersökningens syfte och som kommissionen inte själv kan göra samt också ge kommissionen annan sådan handräckning som den behöver.

9 §
Undersökningsrapport

Kommissionen ska utarbeta en rapport över undersökningen.

Undersökningsrapporten ska innehålla rekommendationer till sådana åtgärder som kommissionen anser vara nödvändiga för att förebygga händelser av motsvarande slag och för att avvärja skador. I undersökningsrapporten ska också eventuella avvikande meningar tas in.

I undersökningsrapporten, som publiceras, får det också tas in sådana uppgifter om gärningsmannen som skulle vara sekretessbelagda enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), om gärningsmannen redan har gjort dem tillgängliga för allmänheten eller om de annars har blivit tillgängliga för allmänheten eller om det är nödvändigt för att motivera rekommendationer i syfte att förebygga våldsdåd av motsvarande slag. I syfte att motivera rekommendationer får rapporten dock inte innehålla obearbetade uppgifter om gärningsmannens familjeliv eller andra därmed jämförliga personliga förhållanden.

10 §
Ingivning och behandling av undersökningsrapporten

Undersökningsrapporten ges till statsrådet. Statsrådet beslutar vilka åtgärder som ska vidtas med anledning av undersökningsrapporten och rekommendationerna i den.

Undersökningen avslutas när undersökningsrapporten ges.

11 §
Uppföljning

Varje ministerium följer inom sitt ansvarsområde hur åtgärderna enligt statsrådets beslut, som avses i 10 §, genomförs.

Justitieministeriet kan av myndigheter och inrättningar begära en redogörelse för de åtgärder som myndigheten eller inrättningen har vidtagit med anledning av statsrådets beslut.

12 §
Uppgifternas offentlighet och arkivering

Utöver vad som annars föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet tillämpas på sekretessen i fråga om handlingar som kommissionen fått och upprättat för undersökningen vad som i 24 § 1 mom. 8 punkten i nämnda lag föreskrivs om sekretess för handlingar som gäller utredning av olyckor.

Ordföranden och sekreteraren för kommissionen ska se till att de handlingar som lämnats till och upprättats av kommissionen för skötseln av dess uppgifter ordnas för arkivering hos centralen för undersökning av olyckor. Centralen för undersökning av olyckor beslutar om utlämning av handlingar efter det att undersökningen har avslutats.

13 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 4 november 2008.

Lagens 1―9 § tillämpas inte efter det att undersökningen har slutförts.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 51/2008
FvUB 13/2008
RSv 104/2008

Helsingfors den 31 oktober 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.