620/2008

Given i Helsingfors den 24 september 2008

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om underrättelse till myndigheter om och registrering av beslut att överlåta och pantsätta försäkringsbolags egendom och att betala en försäkrings återköpsvärde

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 25 kap. 23 § i försäkringsbolagslagen av den 18 juli 2008 (521/2008):

1 §
Underrättelse till Patent- och registerstyrelsen och utsökningsmyndigheterna

Det ombud som tillsatts vid ett försäkringsbolag ska utan dröjsmål underrätta följande myndigheter om Försäkringsinspektionens förbud att överlåta och pantsätta egendom samt förbud att betala en försäkrings återköpsvärde:

1) Patent- och registerstyrelsen för anteckning i handelsregistret, och

2) utsökningsmyndigheterna på försäkringsbolagets hemort samt de orter där bolagets fastigheter är belägna.

I underrättelsen ska nämnas

1) försäkringsbolagets firma, hemort och adress samt företags- och organisationsnummer,

2) tidpunkten för när ett förbud att överlåta och pantsätta egendom samt ett förbud att betala återköpsvärdet för en försäkring träder i kraft eller återkallas eller på annat sätt upphör samt identifikationsuppgifter för Försäkringsinspektionens beslut,

3) det vid försäkringsbolaget tillsatta ombudets fullständiga namn, personbeteckning, adress och medborgarskap; om ombudet inte har finsk personbeteckning ska födelsedatumet anges,

4) den egendom förbudet att överlåta och pantsätta egendom gäller,

5) giltighetstiden för förbudet att överlåta och pantsätta egendom samt förbudet att betala återköpsvärdet för en försäkring, och

6) orsaken till att förbudet återkallats eller på annat sätt upphört.

Ombudet ska också underrätta Patent- och registerstyrelsen och utsökningsmyndigheterna om sådana beslut som Försäkringsinspektionen fattat under den tid förbudet gäller och som innebär ändring i de uppgifter som avses i 2 mom. 4 och 5 punkten eller som gäller förordnande av ombud eller befriande av ombud från uppdrag.

2 §
Underrättelsemetod

Underrättelser som avses i 1 § kan göras per post eller telefax. Till utsökningsmyndigheterna kan underrättelserna också göras per telefon eller som ett elektroniskt meddelande. En underrättelse som har gjorts på annat sätt än per post ska dock utan oskäligt dröjsmål också sändas per post i original.

3 §
Anteckning i handelsregistret

Patent- och registerstyrelsen ska utan dröjsmål anteckna i handelsregistret att ett förbud att överlåta och pantsätta försäkringsbolags egendom samt att ett förbud att betala återköpsvärdet för en försäkring har trätt i kraft, återkallats eller på annat sätt upphört. Av anteckningen ska framgå tidpunkten för när förbudet har trätt i kraft, återkallats eller på annat sätt upphört samt ombudets fullständiga namn, personbeteckning, adress och medborgarskap. Om ombudet inte har finsk personbeteckning antecknas födelsedatumet i registret.

I handelsregistret ska också antecknas sådana beslut som Försäkringsinspektionen fattat under den tid förbudet gäller och som innebär ändring i de uppgifter som avses i 1 § 2 mom. 4 och 5 punkten eller som gäller förordnande av ombud eller befriande av ombud från uppdrag.

4 §
Andra underrättelser och registreringsåtgärder

Om ett förbud att överlåta eller pantsätta egendom gäller sådan egendom som det finns ett särskilt inskrivningssystem för, ska det antecknas att förbudet trätt i kraft, återkallats och på annat sätt upphört

1) i fråga om en fastighet eller arrenderätt eller annan inskriven rätt som gäller en fastighet, i lagfarts- och inteckningsregistret,

2) i fråga om sådan lös egendom som kan intecknas, i registret över inteckningar,

3) i fråga om värdeandelar, i värdeandelskonto, och

4) i fråga om patent, registrerat varumärke, mönsterrätt, nyttighetsmodellrätt och kretsmönster för integrerade kretsar, i registret i fråga.

Ombudet ska utan dröjsmål underrätta den behöriga registerföraren om att förbud att överlåta och pantsätta egendom har trätt i kraft, återkallats eller på annat sätt upphört. Registerföraren ska utan dröjsmål se till att en anteckning om saken görs i registret.

Om försäkringsbolaget bedriver handel med värdepapper, derivatinstrument eller valuta, ska ombudet utan dröjsmål underrätta clearingorganisationen om när förbud att överlåta och pantsätta egendom trätt i kraft, återkallats eller på annat sätt upphört samt om huruvida bolaget fortsätter med handeln med värdepapper, derivatinstrument eller valuta.

5 §
Försäkringsföreningar och försäkringsbolag i tredjeland

Vad som bestäms ovan i denna förordning om underrättelse till myndigheterna om och registrering av förbud att överlåta och pantsätta försäkringsbolags egendom och att betala en försäkrings återköpsvärde tillämpas också på underrättelse om och registrering av motsvarande förbud som gäller en försäkringsförening eller egendom som ett försäkringsbolag i tredjeland besitter i Finland.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008.

Helsingfors den 24 september 2008

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Regeringsråd
Juhani Turunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.