615/2008

Given i Helsingfors den 24 september 2008

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om antecknande av finansiella instrument, förvaltningsfastigheter och biologiska tillgångar i försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 28 § 2 punkten i försäkringsbolagslagen av den 18 juli 2008 (521/2008), 10 kap. 5 c § 6 och 7 mom. i lagen av den 31 december 1987 om försäkringsföreningar (1250/1987), 40 § 3 mom. i lagen av den 17 mars 1995 om utländska försäkringsbolag (398/1995), 197 § 1 mom. i lagen av den 22 december 2006 om sjömanspensioner (1290/2006) samt 127 § 1 mom. i lagen av den 22 december 2006 om pension för lantbruksföretagare (1280/2006), av dem 10 kap. 5 c § 6 och 7 mom. i lagen om försäkringsföreningar sådana de lyder i lag 1320/2004 och 40 § 3 mom. i lagen om utländska försäkringsbolag sådant det lyder i lag 525/2008:

1 §
Definition

Med finansiella derivat avses i denna förordning sådana avtal som baserar sig på finansiella instrument eller på nyttigheter och enligt vilka endera avtalsparten ges rätt till reglering av avtalet genom kontanter eller något annat finansiellt instrument med undantag av avtal, som

1) ursprungligen har ingåtts för att möta och vilka fortsättningsvis möter företagets anskaffnings-, försäljnings- eller användningskrav i fråga om en nyttighet och

2) förväntas bli reglerade genom leverans av en nyttighet.

2 §
Värdering av finansiella skulder till verkligt värde

Av de finansiella skulderna värderas till verkligt värde de skulder som ingår i en handelsportfölj eller är finansiella derivat.

3 §
Finansiella instrument som inte värderas till verkligt värde

Följande finansiella instrument värderas inte till verkligt värde:

1) finansiella instrument som inte är derivat och som innehas till förfallodagen,

2) lånefordringar och andra fordringar,

3) aktier och andelar i dotterföretag, ägarintresseföretag och samföretag med undantag av aktier och andelar i bostads- och fastighetsbolag som utgör dotterföretag till försäkringsföretag,

4) finansiella egetkapitalinstrument som företaget emitterat,

5) avtal som gäller villkorligt vederlag i samband med företagskombinationer, och

6) andra finansiella instrument som på grund av sina särdrag i enlighet med allmänt godkänd praxis värderas avvikande från det verkliga värdet.

4 §
Värdering som tillämpas vid säkringsredovisning och antecknande i bokslut

En tillgång eller skuld som kan anses som en säkrad post i enlighet med det säkringsredovisningsförfarande som gäller verkligt värde eller en specificerad del av en sådan tillgång eller skuld värderas till det belopp som förutsätts i förfarandet i fråga.

5 §
Verkligt värde

För de finansiella instrument för vilka en tillförlitlig marknad utan svårigheter kan bestämmas ska det verkliga värdet bestämmas utifrån marknadsvärdet.

För andra än i 1 mom. avsedda finansiella instrument bestäms det verkliga värdet

1) till det värde som härleds från beståndsdelarna i det finansiella instrumentet eller marknadsvärdet på liknande finansiella instrument, om deras marknadsvärde kan bestämmas på ett tillförlitligt sätt, eller

2) till ett värde som beräknats med hjälp av allmänt vedertagna värderingsmodeller och värderingsmetoder, om värdet kan bestämmas på ett tillförlitligt sätt.

Om det verkliga värdet på ett finansiellt instrument inte kan bestämmas på ett tillförlitligt sätt enligt 1 eller 2 mom., värderas det finansiella instrumentet i enlighet med 8 kap. 16 § 1 och 2 mom. i försäkringsbolagslagen (521/2008) och 10 kap. 5 c § 1 och 2 mom. i lagen om försäkringsföreningar (1240/1987).

För de förvaltningsfastigheter för vilka en tillförlitlig marknad utan svårigheter kan bestämmas ska det verkliga värdet bestämmas utifrån marknadsvärdet.

För andra än i 4 mom. avsedda förvaltningsfastigheter bestäms det verkliga värdet

1) till det värde som härleds från förvaltningsfastighetens beståndsdelar eller marknadsvärdet på motsvarande förvaltningsfastigheter, om deras marknadsvärde kan bestämmas på ett tillförlitligt sätt, eller

2) till ett värde som beräknats med hjälp av allmänt vedertagna värderingsmodeller och värderingsmetoder som grundar sig på avkastningsvärdet, om värdet kan bestämmas på ett tillförlitligt sätt.

Om det verkliga värdet på förvaltningsfastigheten inte kan bestämmas på ett tillförlitligt sätt enligt 4 eller 5 mom., värderas förvaltningsfastigheten i enlighet med 8 kap. 16 § 1 mom. i försäkringsbolagslagen och 10 kap. 5 c § 1 mom. i lagen om försäkringsföreningar.

Bestämmandet av det verkliga värdet på biologiska tillgångar ska grunda sig på det marknadsvärde som ett köp mellan en villig försäljare och en oberoende köpare ger eller på den tillförlitliga värdering som årligen görs för varje placeringsobjekt. Om det verkliga värdet på en biologisk tillgång inte kan bestämmas på ett tillförlitligt sätt, värderas den till anskaffningsutgiften minskad med avskrivningar och nedskrivningar.

Om ett försäkringsföretag i sin balansräkning antecknar ett finansiellt instrument, en förvaltningsfastighet, eller en biologisk tillgång till verkligt värde i enlighet med 8 kap. 17 § i försäkringsbolagslagen och 10 kap. 5 c § 6 och 7 mom. i lagen om försäkringsföreningar, ska i balansräkningen och resultaträkningen, med iakttagande av särskild försiktighet, antecknas den uppskjutna skatteskuld eller skattefordran som beror på temporära skillnader mellan bokföringsvärdena och beskattningsvärdena.

6 §
Antecknande av förändringar i det verkliga värdet i resultaträkningen

Skillnaden mellan det verkliga värdet på bokslutsdagen på de finansiella instrument, förvaltningsfastigheter och biologiska tillgångar som antecknats till verkligt värde och bokföringsvärdet i det föregående bokslutet antecknas i resultaträkningen som intäkt eller kostnad för räkenskapsperioden.

Om ett finansiellt instrument, en förvaltningsfastighet eller en biologisk tillgång som antecknas till verkligt värde har förvärvats under räkenskapsperioden, antecknas som intäkt eller kostnad för räkenskapsperioden skillnaden mellan det verkliga värdet på det finansiella instrumentet, förvaltningsfastigheten och den biologiska tillgången på bokslutsdagen och anskaffningsutgiften enligt 8 kap. 16 § 1 mom. i försäkringsbolagslagen och 10 kap. 5 c § 1 mom. i lagen om försäkringsföreningar.

7 §
Antecknande av förändringar i det verkliga värdet i balansräkningen

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 6 § antecknas den skillnad som avses i paragrafen i fråga om finansiella instrument i fonden för verkligt värde som ingår i det egna kapitalet, om

1) det är fråga om en anteckning av ett finansiellt instrument i ett säkringsredovisningsförfarande, enligt vilket det är möjligt att lämna hela värdeförändringen eller en del av den obeaktad i resultaträkningen,

2) en sådan värdeförändring orsakas av en kursförändring i en valutapost som ingår i nettoinvesteringar som den bokföringsskyldige har gjort i ett utländskt företag.

Om det är fråga om sådana finansiella instrument som värderas enligt det verkliga värdet och inte innehas för handel, och som inte är finansiella derivat antecknas ändringen i det finansiella instrumentets verkliga värde i fonden för verkligt värde som ingår i det egna kapitalet.

Fonden för verkligt värde ska rättas när det finansiella instrumentet överlåts eller förfaller.

8 §
Noter

I fråga om finansiella instrument som har tagits upp till verkligt värde ska som en not anges

1) principerna för de värderingsmodeller och värderingsmetoder som tillämpats när det gäller de finansiella instrument vars värde har bestämts i enlighet med 5 § 2 mom. 2 punkten,

2) för varje slag av finansiella instrument det verkliga värdet och de värdeförändringar som tagits upp direkt i resultaträkningen samt de förändringar som tagits upp i fonden för verkligt värde,

3) specificering av det verkliga värdet separat för varje balansräkningspost, indelat i grupper enligt användningsändamål,

4) uppgifter för varje balansräkningspost om det verkliga värdet på de finansiella instrument som ska innehas till förfallodagen samt om de periodiserade anskaffningsutgifterna för dem,

5) bokföringsvärdet på de finansiella instrument som kan säljas och vars verkliga värde inte har kunnat bestämmas på ett tillförlitligt sätt och de därför inte har kunnat upptas i bokföringen till verkligt värde samt orsakerna till varför det verkliga värdet på dessa tillgångar inte har kunnat bestämmas på ett tillförlitligt sätt,

6) upplysningar om i vilken omfattning finansiella derivat använts och deras typ för varje slag av finansiella derivat samt viktiga villkor som kan påverka beloppen av, tidpunkten för och sannolikheten av framtida kassaflöden och

7) en specifikation av vilken förändringar i fonden för verkligt värde under räkenskapsåret framgår.

I fråga om förvaltningsfastigheter som har tagits upp till verkligt värde ska som not anges

1) principerna för de värderingsmodeller och värderingsmetoder som tillämpats när det gäller de förvaltningsfastigheter vars verkliga värde har bestämts i enlighet med 5 § 5 mom. 2 punkten,

2) beloppet av de värdeförändringar som har antecknats i resultaträkningen,

3) en beskrivning av förvaltningsfastigheten, om det verkliga värdet på en förvaltningsfastighet inte kan bestämmas på ett tillförlitligt sätt, samt en utredning om varför det verkliga värdet inte kan bestämmas på ett tillförligt sätt,

4) begränsningar i fråga om fastigheternas realiserbarhet eller överföring av intäkt eller försäljningsinkomst samt begränsningarnas belopp,

5) väsentliga avtalsbaserade förpliktelser som gäller köp, byggande eller renovering av fastigheter eller reparation, underhåll eller ombyggnad av dem, samt

6) de principer som tillämpas för att skilja förvaltningsfastigheter från rörelsefastigheter.

I fråga om biologiska tillgångar som har tagits upp till verkligt värde ska som not anges

1) en redogörelse för de biologiska tillgångar som värderats till verkligt värde och hur de grupperats; om marknadsvärdet på de biologiska tillgångarna inte kan bestämmas på ett tillförlitligt sätt ska principerna för de tillämpade värderingsmodellerna och värderingsmetoderna samt de viktigaste bakomliggande antagandena, på basis av vilka det verkliga värdet på de biologiska tillgångarna har bestämts, anges,

2) beloppet av de värdeförändringar som har antecknats i resultaträkningen,

3) specificering av det verkliga värdet separat för varje balansräkningspost,

4) väsentliga uppgifter utgående från vilkade biologiska tillgångarnas inverkan på försäkringsföretagets ekonomiska ställning eller resultat kan bedömas.

9 §
Noter till koncernbokslut och uppgifter som ska anges i moderbolagets verksamhetsberättelse

För ett försäkringsföretag eller en försäkringsholdingsammanslutning som är moderföretag med dotterföretag vilkas branschandel inte överstiger de tröskelvärden som avses i 4 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) och om inget annat följer av 8 kap. 22 § 2 mom. i försäkringsbolagslagen eller 10 kap. 9 § 8 mom. i lagen om försäkringsföreningar, ska som noter till koncernbokslutet meddelas de uppgifter om koncernen som avses i 8 §.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 31 december 2004 om antecknande av finansiella instrument, förvaltningsfastigheter, biologiska tillgångar och vissa andra placeringar i försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut (1412/2004).

Denna förordning tillämpas första gången på den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2009 eller därefter.

Förordningen tillämpas på bokslut och koncernbokslut som uppgörs för 2008 om försäkringsföretaget tillämpar bestämmelserna i 8 kap. försäkringsbolagslagen på bokslut och koncernbokslut som uppgörs för 2008.

Helsingfors den 24 september 2008

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Försäkringsöverinspektör
Tom Strandström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.