609/2008

Given i Helsingfors den 24 september 2008

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkning av de kapitalkrav som hänför sig till den proaktiva tillsynen över livförsäkringsbolag

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 12 kap. 7 § i försäkringsbolagslagen av den 18 juli 2008 (521/2008):

1 §
Kapitalkravet i anslutning till den försäkringstekniska risken

På beräkningsformeln för den försäkringstekniska risken enligt 12 kap. 4 § i försäkringsbolagslagen (521/2008) tillämpas på motsvarande sätt bestämmelserna om beräkning av minimibeloppet av ett livförsäkringsbolags verksamhetskapital i 11 kap. 12 § 1 mom. i nämnda lag, dock så att i stället för procenttalet 4 som enligt 13 § 2 mom., 14 § 2 mom. och 15 § i samma kapitel används vid beräkning av verksamhetskapitalets minimibelopp används procenttalet 1 vid beräkning av kapitalkravet i anslutning till den försäkringstekniska risken.

2 §
Kapitalkravet i anslutning till motpartsrisken

Kapitalkravet i anslutning till motpartsrisken beräknas enligt formel (1) i bilaga 1.

3 §
Kapitalkravet i anslutning till den operativa risken

Kapitalkravet i anslutning till den operativa risken beräknas enligt formel (2) i bilaga 1.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008.

Helsingfors den 24 september 2008

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Övermatematiker Pertti Pulkkinen

Bilaga 1

Kapitalkravet i anslutning till motpartsrisken beräknas enligt formeln

(1) Σi giHi,

där

gi är en koefficient beroende av kreditklassificeringen för beviljaren av masskuldebrevslån, icke-standardiserade derivatavtal eller återförsäkring eller för innehavaren i av penningmarknadsinstrument,

och

Hi är marknadsvärdet för nettobeloppet av avtalet i fråga. Hi kan dock inte vara negativ.

Beträffande kreditklassificeringen och de därtill anslutna koefficienterna meddelar Försäkringsinspektionen närmare föreskrifter i enlighet med 12 kap. 8 § i försäkringsbolagslagen.

Kapitalkravet i anslutning till den operativa risken beräknas enligt formeln

(2) a1B + a2V,

där B är den premieinkomst före avdrag av återförsäkrares andel som influtit under de senaste 12 månaderna före granskningstidpunkten och V är den marknadsmässiga ansvarsskulden vid granskningstidpunkten före avdrag av återförsäkrares andel och utan riskmarginal. Beträffande parametrarna a1 och a2 meddelar Försäkringsinspektionen närmare föreskrifter i enlighet med 12 kap. 8 § i försäkringsbolagslagen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.