592/2008

Given i Helsingfors den 4 september 2008

Statsrådets förordning om statsunderstöd för innovationer inom skeppsbyggnad

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbets- och näringsministeriet,

föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen av den 27 juli 2001 (688/2001):

1 §
Tillämpningsområde

För att trygga konkurrenskraften och innovationsförutsättningarna inom finländsk skeppsbyggnad beviljas det statsunderstöd för innovationer inom skeppsbyggnad i enlighet med budgeten.

Understödet ska uppfylla de förutsättningar som avses i kommissionens gällande tillkännagivande om rambestämmelserna för statligt stöd till varvsindustrin och i kommissionens beslut om godkännande av ordningen för innovationsstöd till den finländska varvsindustrin (Statligt stöd nr N28/2008).

I fråga om statsunderstödet gäller dessutom det som föreskrivs i statsunderstödslagen (688/2001).

2 §
Understödstagare

Understöd kan beviljas sådana varv för nybyggnad, ombyggnad och reparation av fartyg som är registrerade i Finland.

3 §
Grunderna för beviljande av understöd

Understöd kan beviljas för

1) utveckling och planering av en ny fartygstyp,

2) sådana innovativa delar av ett fartyg som kan betraktas som separata delar, samt

3) utvecklande och upprättande av innovativa produktions-, planerings- eller logistikmetoder.

För att understöd ska beviljas krävs det

1) att projektet genomförs i Finland,

2) att understödstagaren bedöms ha förutsättningar att bedriva kontinuerligt lönsam verksamhet, och

3) att projektet kan antas vara genomfört före utgången av 2015.

4 §
Godtagbara kostnader

Understöd kan beviljas om

1) kostnaderna är kopplade till den industriella tillämpningen av innovativa produkter eller processer och produkterna och processerna är tekniskt nya eller väsentligt förbättrade jämfört med den mest avancerade tekniska nivån i varvssektorn inom Europeiska gemenskapen och innebär en risk för tekniskt eller industriellt misslyckande, och

2) kostnaderna gäller uteslutande investeringar, planering eller konstruktions- eller testverksamhet som är förknippad med den innovativa delen av projektet.

Undantagsvis kan kompletterande produktionskostnader som är strikt nödvändiga för att validera den tekniska innovationen berättiga till understöd, om de begränsas till minsta nödvändiga belopp.

5 §
Understödets maximibelopp

Understödet kan utgöra högst 20 procent av de godtagbara kostnader som avses i 4 §. Om projektet har beviljats något annat statligt stöd eller medel från Europeiska gemenskapen, får totalbeloppet av dessa och det understöd som avses i denna förordning inte överskrida det föreskrivna maximibeloppet för understödet.

Understöd beviljas inte om 20 procent av de godtagbara kostnaderna skulle överstiga 150 euro per kbt för ett fartyg eller fem miljoner euro i de fall som avses i 3 § 1 mom. 3 punkten.

6 §
Ansökan om understöd

Ansökan om understöd ska göras hos arbets- och näringsministeriet. Ansökan ska lämnas in innan sökanden ingår ett bindande avtal om projektet eller börjar tillämpa en innovativ metod.

Till ansökan ska det fogas såväl en kvalitativ som en kvantitativ beskrivning av innovationen samt det utlåtande som avses i 7 §.

7 §
Utlåtande om projektet

Ansökan ska innehålla ett av sökanden på egen bekostnad skaffat utlåtande från Statens tekniska forskningscentral eller från ett annat motsvarande opartiskt forskningsinstitut, om att

1) projektet gäller en sådan produkt eller metod som är tekniskt ny eller väsentligt förbättrad jämfört med den mest avancerade tekniska nivån i varvssektorn inom Europeiska gemenskapen,

2) det är ett sådant projekt som avses i 3 § 1 mom., och

3) kostnaderna är sådana som avses i 4 §.

Utlåtandet ska dessutom innehålla en redogörelse av den som lämnar utlåtandet och en försäkran om att den som lämnar utlåtandet är opartisk och oberoende i förhållande till den som ansöker om understöd.

8 §
Understödsbeslut

Understödet beviljas av arbets- och näringsministeriet.

Understödet kan beviljas redan medan anbudsförfarandet för projektet pågår under förutsättning att sökanden senare ingår ett bindande avtal om projektet.

Arbets- och näringsministeriet kan i understödsbeslutet uppställa närmare villkor och begränsningar för utbetalning och användning av understödet.

9 §
Utbetalning av understöd

Arbets- och näringsministeriet betalar ut understödet på separat ansökan enligt projektets framskridande, på grundval av de närmare villkor och begränsningar som nämns i beslutet om beviljande samt en godtagbar utredning.

Understödet betalas inte ut förrän det har ingåtts ett bindande avtal om projektet.

Av understödet betalas ut 80 procent i planerings- och byggskedet. Utbetalningarna sker i tre poster enligt projektets framskridande. Hur projektet har framskridit ska visas på behörigt sätt. Återstående 20 procent av understödet betalas ut efter att projektet har slutförts, enligt de faktiska kostnader som sökanden visar att projektet har orsakat.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 10 september 2008 och gäller till och med den 31 december 2011.

Förordningen tillämpas på projekt som genomförs före utgången av år 2015.

När det gäller projekt som avses i 3 § 1 mom. 3 punkten tillämpas förordningen också på understöd för sådana kostnader för genomförbarhetsundersökningar som uppstått högst 12 månader innan ansökan om understöd gjordes eller högst 12 månader innan förordningen trädde i kraft.

Helsingfors den 4 september 2008

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Direktör
Risto Paaermaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.