582/2008

Given i Helsingfors den 29 augusti 2008

Lag om ändring av lagen om underhåll för barn

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 5 september 1975 om underhåll för barn (704/1975) 5 § 1 mom., 16 a § 2 mom. och 16 b § 1 mom., sådana de lyder, 5 § 1 mom. i lag 364/1983 samt 16 a § 2 mom. och 16 b § 1 mom. i lag 673/1998, som följer:

5 §

I angelägenheter som rör underhållsbidrag företräds ett minderårigt barn av sin vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare. Företrädaren för ett minderårigt barn har rätt att företräda barnet också i ett ärende som gäller barnets rätt till underhåll sedan barnet fyllt 18 år. Bestämmelser om rätt för det organ som ansvarar för socialvården i kommunen att föra talan för barnet i ett ärende som gäller underhållsbidrag finns i socialvårdslagen (710/1982).


16 a §

I lagen om underhållsstöd (580/2008) bestäms om fördelningen av prestationer mellan den fordran som tillkommer ett barn som är berättigat till underhållsbidrag och Folkpensionsanstaltens regressfordran då förutom underhållsbidrag även underhållsstöd som erlagts till barn är föremål för indrivning.

16 b §

Dröjsmålsräntan på underhållsbidrag som betalas periodiskt beräknas per kalenderår på ett belopp som erhålls då beloppen av de underhållsbidrag som är obetalda den sista dagen i respektive månad räknas ihop och detta belopp delas med antalet sådana kalendermånader då underhållsbidrag varit obetalda på månadens sista dag. Dröjsmålsräntan räknas på basis av dessa kalendermånader. När dröjsmålsräntan beräknas ska endast fulla kalendermånader beaktas. Om ett underhållsbidrag betalas före utgången av den månad under vilken det har förfallit ska ingen dröjsmålsränta beräknas för denna månad. Om underhållsbidrag drivs in genom utsökning, räknas dröjsmålsräntan ut av Folkpensionsanstalten, till vilken rätten att driva in underhållsbidraget har övergått, och i annat fall av utmätningsmannen. En förutsättning för indrivning av dröjsmålsränta är att det i ärendet läggs fram en utredning med stöd av vilken dröjsmålsräntan kan beräknas. När dröjsmålsräntan räknas ut beaktas underhållsbidrag som inte betalats vid utgången av det senast preskriberade året, om en tillförlitlig utredning över beloppet kan föreläggas. I övrigt gäller i fråga om dröjsmålsränta på underhållsbidrag som ska betalas periodiskt, liksom i fråga om dröjsmålsränta på underhållsbidrag som utgår en gång för alla, vad som bestäms i räntelagen (633/1982).Denna lag träder i kraft den 1 april 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 49/2008
ShUB 10/2008
RSv 69/2008

Helsingfors den 29 augusti 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.