581/2008

Given i Helsingfors den 29 augusti 2008

Lag om ändring av socialvårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i socialvårdslagen av den 17 september 1982 (710/1982) 17 § 1 och 2 mom., sådana de lyder i lag 938/2005, samt

fogas till lagen en ny 27 f § som följer:

17 §

Kommunen ska på nedan föreskrivet sätt ombesörja anordnandet av följande former av socialservice:

1) socialarbete,

2) rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor,

3) hemservice,

4) boendeservice,

5) anstaltsvård,

6) familjevård,

7) verksamhet i sysselsättningssyfte för handikappade och arbetsverksamhet för handikappade,

8) åtgärder för att fastställa underhållsbidrag.

Kommunen ska även sörja för ordnande av barn- och ungdomsvård, barndagvård, specialomsorger om utvecklingsstörda, service och stöd på grund av handikapp och service i anslutning till missbrukarvård, de uppgifter som föreskrivits för barnatillsyningsmannen och andra åtgärder för utredande och fastställande av faderskap, liksom även åtgärder i samband med adoptionsrådgivning och medling i familjefrågor och medling vid verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt samt för ordnande av stöd för närståendevård och annan socialservice samt för de uppgifter som nämns i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001), enligt vad som dessutom bestäms särskilt om dessa serviceformer.


27 f §

Saknar ett barn eller löper barnet fara att bli utan underhåll, och någondera av barnets föräldrars skyldighet att betala underhåll inte har fastställts eller om det fastställda underhållsbidraget är otillräckligt för barnets underhåll, har det organ som avses i 6 § 1 mom. rätt att för barnets räkning föra talan om fastställande av underhållsbidrag eller höjning av dess belopp.

Betalas underhållsstöd till barnet, har organet rätt att föra talan om fastställande av underhållsbidrag eller höjning av underhållsbidragets belopp, även om barnet inte saknar eller löper fara att bli utan underhåll. Betalas underhållsstöd till barnet, har organet rätt att föra talan även om nedsättning av underhållsbidragets belopp.

Organet ska innan en åtgärd som nämns i 1 och 2 mom. vidtas ge barnets vårdnadshavare och den underhållsskyldige tillfälle att bli hörda.

Bestämmelser om organets uppgifter i anslutning till fastställande av avtal om underhållsbidrag finns i lagen om underhåll för barn (704/1975).


Denna lag träder i kraft den 1 april 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 49/2008
ShUB 10/2008
RSv 69/2008

Helsingfors den 29 augusti 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.