574/2008

Given i Helsingfors den 29 augusti 2008

Lag om ändring av 4 och 5 a § lagen om registrerat partnerskap

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 9 november 2001 om registrerat partnerskap (950/2001) 4 § 1 mom. och 5 a §, av dem 5 a § sådan den lyder i lag 59/2005, som följer:

4 §

Ett partnerskap registreras av en myndighet som har rätt att förrätta borgerlig vigsel. Registreringen kan också förrättas av en person som magistraten gett vigselrätt med stöd av 17 a § 2 mom. i äktenskapslagen.


5 a §

För prövning av hinder mot registrering av partnerskap och för registrering av partnerskap samt för intyg i anslutning till dessa tas ingen avgift ut. Avgift och ersättning för resekostnader får dock tas ut för registrering av ett partnerskap, om parterna i partnerskapet och registermyndigheten har kommit överens om att registrering enligt 5 § ska förrättas vid någon annan tidpunkt än under den öppettid som nämns i 1 § i förordningen om öppethållandet av statens ämbetsverk (332/1994) eller någon annanstans än i registermyndighetens tjänstelokal. Avgift och ersättning för resekostnader får även tas ut om parterna i partnerskapet har kommit överens med en vigselförrättare som avses i 17 a § 2 mom. i äktenskapslagen att denne ska förrätta registreringen. I fråga om avgiftens och ersättningens storlek föreskrivs genom förordning av statsrådet i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2008.

RP 14/2008
LaUB 5/2008
RSv 70/2008

Helsingfors den 29 augusti 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.