572/2008

Given i Helsingfors den 29 augusti 2008

Lag om ändring av äktenskapslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i äktenskapslagen av den 13 juni 1929 (234/1929) 16 a §, sådan den lyder i lag 58/2005,

ändras 14 och 17 §, sådana de lyder, 14 § i lagarna 411/1987 och 417/1993 samt 17 § i nämnda lag 411/1987 och i lag 1428/1992, samt

fogas till lagen nya 17 a―17 c och 113 a § som följer:

14 §

Vigsel förrättas i närvaro av släktingar eller andra vittnen som antingen kyrklig eller borgerlig vigsel.

Kyrklig vigsel förrättas inom den evangelisk-lutherska eller ortodoxa kyrkan eller ett registrerat religionssamfund.

17 §

Kyrklig vigsel får förrättas

1) inom evangelisk-lutherska eller ortodoxa kyrkan av en präst, samt

2) inom ett registrerat religionssamfund av den som har fått vigselrätt enligt lagen om vigselrätt (571/2008).

17 a §

Skyldig att förrätta borgerlig vigsel är

1) lagman, tingsdomare och tingsfiskal,

2) tingsrättsnotarie som med stöd av tingsrättslagen (581/1993) har förordnats att förrätta vigsel, samt

3) chefen för en magistrat, häradsskrivare och notarius publicus i en magistrat.

Borgerlig vigsel får förrättas av den som har fått vigselrätt av en magistrat. Den som uppfyller villkoren i 17 b § kan få vigselrätt, om det är nödvändigt för att säkerställa att det finns ett tillräckligt antal borgerliga vigselförrättare inom magistratens verksamhetsområde.

Vigselrätt ges antingen tills vidare eller för viss tid.

17 b §

Vigselrätt enligt 17 a § 2 mom. ska initieras av magistraten. Rätten får ges den som har avlagt högre högskoleexamen i juridik och som med beaktande av arbetserfarenhet eller andra omständigheter kan antas fullgöra sitt uppdrag på ett oklanderligt sätt. Vigselrätten antecknas i vigselrättsregistret i enlighet med bestämmelserna i 9 § i lagen om vigselrätt.

Den som har fått vigselrätt (vigselförrättare) ska fullgöra uppdraget omsorgsfullt och på behörigt sätt. Den magistrat som har gett vigselrätt ska utöva tillsyn över vigselförrättarens verksamhet. I fråga om vigselförrättarens ansvar och tillsynen över vigselförrättaren samt återkallelse av vigselrätt gäller vad som föreskrivs i 5 § 2 mom., 6 §, 7 § 1―3 mom. samt 8 och 12 § i lagen om vigselrätt. Vigselrätten ska återkallas om vigselförrättarens handlingsbehörighet begränsas.

På vigselförrättare och offentliga samfund tillämpas bestämmelserna om offentliga samfunds och tjänstemäns skadeståndsansvar i 3 och 4 kap. i skadeståndslagen (412/1974).

Vigselförrättaren har rätt att få skäligt arvode och reseersättning för en vigselförrättning av statens medel på det sätt som fastställs genom beslut av finansministeriet.

17 c §

För hindersprövning och för vigsel som förrättas av en statlig myndighet tas avgift inte ut. Avgift för förrättande av borgerlig vigsel och ersättning för resekostnader får dock tas ut, om vigselförrättaren och de förlovade har kommit överens om att vigseln förrättas vid någon annan tidpunkt än under den öppettid som anges i 1 § i förordningen om öppethållandet av statens ämbetsverk (332/1994) eller någon annanstans än i vigselförrättarens tjänstelokal. Avgift och ersättning för resekostnader får också tas ut om de förlovade har kommit överens med en vigselförrättare som avses i 17 a § 2 mom. att denne ska förrätta vigseln. I fråga om avgiftens och ersättningens storlek föreskrivs genom förordning av statsrådet i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

Diplomatiska representanters och vissa prästers rätt att förrätta vigsel
113 a §

Beslut om vigselrätt som avses i 112 eller 113 § får iakttas trots att beslutet inte har vunnit laga kraft.

En vigselrätt ska antecknas i registret i enlighet med lagen om vigselrätt.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2008.

RP 14/2008
LaUB 5/2008
RSv 70/2008

Helsingfors den 29 augusti 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.