570/2008

Given i Helsingfors den 29 augusti 2008

Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets arbetsordning

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut

ändras i arbets- och näringsministeriets arbetsordning av den 25 juni 2008 (460/2008) 46 § som följer:

46 §
Ärenden som avgörs av understatssekreteraren, avdelningschefen, chefen för en stödenhet, chefen för utvecklingscentret eller av den tjänsteman som dessa förordnat

Understatssekreteraren, avdelningschefen, chefen för en stödenhet, chefen för utvecklingscentret eller den tjänsteman som dessa förordnat avgör ärenden som gäller

1) givande av utlåtande, avgörande om klagomål samt givande av anvisningar i frågor som hör till verksamhetsenhetens verksamhetsområde,

2) fördelning av anslag som hör till verksamhetsenhetens verksamhetsområde eller har ställts till dess förfogande, fattande av ett utgiftsbeslut och godkännande av de utgifter som dessa föranleder upp till 500 000 euro,

3) godkännande av de inkomster som hör till verksamhetsenhetens verksamhetsområde, samt

4) placering av verksamhetsenhetens personal vid grupper och ansvarsområden.

Den begränsning i euro som avses i 1 mom. 2 punkten gäller dock inte fördelning av anslag och befogenheter, fattande av utgiftsbeslut eller godkännande av utgifter i följande fall:

1) landskapsutvecklingspengar,

2) Kajanalands utvecklingspengar,

3) medlen för strukturfondsprogram,

4) stödjande av företags investerings- och utvecklingsprojekt,

5) sysselsättnings-, utbildnings- och specialåtgärder samt

6) överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte.

Chefen för en verksamhetsenhet får dessutom godkänna en ändring av ringa betydelse i ett utgiftsbeslut där beloppet av utgifter överskrider beloppet i 1 mom. 2 punkten, om ändringen inte har någon väsentlig inverkan på sakinnehållet i beslutet.Denna förordning träder i kraft den 4 september 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 29 augusti 2008

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Kanslichef
Erkki Virtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.