559/2008

Given i Helsingfors den 28 augusti 2008

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av trafikministeriets beslut om tillämpning av körkortsförordningen

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

upphävs i trafikministeriets beslut av den 7 september 1990 om tillämpning av körkortsförordningen (846/1990) 3 § 2 mom. samt 12 a och 18 a §,

av dem 3 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 807/2002, 12 a § sådan den lyder i beslut 1245/1997 och 18 a § sådan den lyder i beslut 173/1996, samt

ändras 1 och 2 §, 3 § 3 och 4 mom., 4 § 2 mom., 4 a §, 5 § 1 mom., 6 § 1 mom. 3 och 5 punkten och 6 § 3 mom., 7 § 2 mom., 9 och 12 § samt 14 § 2 mom. 9 punkten,

av dem 1 § och 3 § 3 och 4 mom., 5 § 1 mom. och 9 § sådana de lyder i nämnda förordning 807/2002, 2 § sådan den lyder i nämnda förordning 807/2002 och i förordning 112/2006, 4 § 2 mom. sådant det lyder i beslut 830/1998, 4a § sådan den lyder i nämnda förordning 807/2002 och i förordning 384/2006, 6 § 1 mom. 3 och 5 punkten, 6 § 3 mom. och 14 § 2 mom. 9 punkten sådana de lyder i förordning 815/2003, 7 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 103/2001 och 12 § sådan den lyder i beslut 191/1997, som följer:

1 §
Teoriundervisningens omfattning

Elever meddelas teoriundervisning under

1) minst 12 lektioner för klass A1 eller A,

2) minst 20 lektioner för klass B,

3) minst 9 lektioner för klass C1,

4) minst 12 lektioner för klass C, eller minst 3 lektioner om eleven har körrätt för klass C1,

5) minst 8 lektioner för klass C1E,

6) minst 15 lektioner för klass CE, eller minst 7 lektioner om eleven har körrätt för klass C1E,

7) minst 15 lektioner för klass D1, eller minst 9 lektioner om eleven har körrätt för klass C1 eller C,

8) minst 27 lektioner för klass D, eller minst 15 lektioner om eleven har körrätt för klass C1 eller C, eller minst 6 lektioner om eleven har körrätt för klass D1,

9) minst 8 lektioner för klass D1E,

10) minst 8 lektioner för klass DE.

Eleven ska utöver den yrkeskompetens som krävs enligt 28 § 4, 5 och 7 mom. i körkortsförordningen (845/1990) ges kompletterande teoriundervisning under

1) minst 1 lektion för klass C,

2) minst 3 lektioner för klass C1E,

3) minst 5 lektioner för klass CE,

4) minst 3 lektioner för klass D1,

5) minst 5 lektioner för klass D,

6) minst 3 lektioner för klass D1E,

7) minst 3 lektioner för klass DE.

En teorilektion ska pågå i minst 45 minuter. Teoriundervisning enligt 1 mom. 1 och 2 punkten får ges en elev under högst tre lektioner per dag och teoriundervisning enligt 1 mom. 3―10 punkten under högst sju lektioner per dag.

Den som håller förarexamen kan i elevens examen avvika från minimimängden körundervisning enligt 1 mom. om den körrätt eleven redan har eller övrig undervisning eller kompetens som eleven erhållit kan anses motsvara innehållet i undervisningsplanen för den aktuella klassen. Minimimängden teoriundervisning enligt 1 mom. 3―10 punkten får dock inte understiga mängden kompletterande undervisning för klassen i fråga enligt 2 mom.

2 §
Mängden körundervisning

Elever ska ges körundervisning genom

1) minst 18 körturer för klass A1 och A,

2) minst 30 körturer för klass B eller minst 32 körturer om undervisningen innehåller det undervisningsavsnitt enligt 2 a § som omfattar körning i mörker,

3) minst 5 körtimmar för klass C1,

4) minst 10 körtimmar för klass C, eller minst 5 körtimmar om eleven har körrätt för klass C1

5) minst 10 körtimmar för klass C1E,

6) minst 30 körtimmar för klass CE, eller minst 20 körtimmar om eleven har körrätt för klass C1E

7) minst 15 körtimmar för klass D1, eller minst 10 körtimmar om eleven har körrätt för klass C1 eller C,

8) minst 40 körtimmar för klass D, eller minst 30 lektioner om eleven har körrätt för klass C1 eller C, eller minst 15 körtimmar om eleven har körrätt för klass D1,

9) minst 10 körtimmar för klass D1E,

10) minst 10 körtimmar för klass DE.

Eleven ska utöver den yrkeskompetens som krävs enligt 28 § 4, 5 och 7 mom. i körkortsförordningen ges kompletterande körundervisning genom

1) minst 2 körtimmar för klass C,

2) minst 3 körtimmar för klass C1E,

3) minst 10 körtimmar för klass CE,

4) minst 3 körtimmar för klass D1,

5) minst 10 körtimmar för klass D,

6) minst 3 körtimmar för klass D1E,

7) minst 3 körtimmar för klass DE.

En körtur enligt 1 mom. 1 och 2 punkten ska pågå i 25 minuter. Elever får meddelas körundervisning under högst fyra körturer per dag och två körturer efter varandra. En körtimme enligt 1 mom. 3―10 punkten och 2 mom. ska pågå i minst 50 minuter. Eleven får ges körundervisning under högst fyra körtimmar per dag.

Den som håller förarexamen kan ta eleven till examen fast eleven inte har fått minimimängd körundervisning enligt 1 mom. om den körrätt eleven redan har eller övrig undervisning eller kompetens som eleven erhållit kan anses motsvara innehållet i undervisningsplanen för den aktuella klassen. Minimimängden undervisning enligt 1 mom. 3―10 punkten ovan får dock inte understiga mängden kompletterande undervisning för klassen i fråga enligt 2 mom.

3 §
Körundervisning

I körundervisningen ska ingå landsvägskörning utanför en tätort.

Körundervisning för klass B ska innehålla undervisning på en övningsbana i enlighet med en godkänd undervisningsplan. Om avståndet mellan bilskolan eller kommunens centrum och närmaste godkända övningsbana överstiger 120 kilometer kan undervisningen ersättas med sådan alternativ undervisning som sker i enlighet med den godkända undervisningsplanen och som omfattar en körtur med förevisningar och en körtur med landsvägskörning. Förevisningarna ska åskådliggöra olika bromsningssätt och vilken inverkan fordonets hastighet har på bromssträckan samt andra särdrag som hänför sig till körning i halt väglag. Förevisningarna ska såvitt möjligt anordnas på ett område som är avstängt för annan trafik. I körundervisningen ska vikten av rätt körhastighet, säkerhetsavstånd och observation betonas. I Lapplands län samt i kommunerna Kuusamo och Taivalkoski som hör till Uleåborgs län kan körundervisning också ges på en bana som är godkänd för bruk enbart vintertid om det avstånd som nämns ovan överstiger 60 kilometer.

4 §
Tilläggsundervisningen och dess omfattning

Vid tilläggsundervisning ska tillämpas bestämmelsen i 1 § 3 mom. om teorilektionens längd och bestämmelsen i 2 § 3 mom. om körturens längd.

4 a §
Undervisningen för klass C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E eller DE

En elev som deltar i körundervisningen för klass C1E, CE, D1, D, D1E eller DE ska ha körrätt för fordon av minst klass B. Undervisningen ska omfatta undervisning i defensivt körsätt, som också kan meddelas i form av teoriundervisning. I undervisningen ska också ingå den utbildning i förstahjälp som behövs för aktiva insatser på en olycksplats. Minst hälften av körundervisningen för klass C1 eller C ska ske med en lastbil vars reella totalmassa är minst 60 procent av dess registrerade totalmassa.

En simulator kan användas i körundervisningen om den till sin tekniska och pedagogiska egenskaper och funktioner samt genom det sätt på vilket den i tillräcklig utsträckning beaktar trafikmiljön och trafikförhållandena lämpar sig för undervisning i enlighet med de innehållsliga mål som uppställts för körundervisning för den aktuella körkortsklassen. Mängden körundervisning som genomförs med simulator ska vara högst en femtedel av körundervisningen enligt 2 § 1 mom. 3―10 punkten eller 2 § 2 mom. Då undervisningen meddelas ska läraren ha körlärarbehörighet för körkortsklassen i fråga och vara närvarande vid undervisningen under hela lektionen.

5 §
Anordnande av undervisning

Teoriundervisningen ska i första hand ges i bilskolans undervisningslokaler. Teoriundervisningen för klasserna CE, C1E, D och D1 får också ges i andra lokaler som lämpar sig för undervisning, om den som håller förarexamen inom det verksamhetsområde där lokalen är belägen har informerats om detta två veckor innan undervisningen inleds. Bilskolorna kan ordna annan teoriundervisning än för klass B gemensamt, om den som håller förarexamen godkänner detta. Undervisningen i hanteringen av fordon oavsett fordon av klass C1E, CE, D1, D1E eller DE ska äga rum i den kommun där bilskolan finns.


6 §
Skolfordon

Såsom skolfordon ska användas


3) en lastbil av klass C1, om undervisning meddelas för klass C1 och en lastbil av klass C om undervisning meddelas för klass C,


5) en fordonskombination av klass E med en lastbil motsvarande klass C1, C, D1 eller D som dragbil, om undervisning meddelas för klass E.


En skolbil ska vara försedd med bogserlina och sådan förstahjälpsförpackning som uppfyller därom särskilt utfärdade föreskrifter och särskilda kopplings- och bromspedaler för läraren samt backspeglar. Särskilda kopplings- och bromspedaler krävs dock inte i dragbilen till en fordonskombination eller buss som hör till klass E om eleven har körrätt för klass C. I en personbil ska för läraren och eleven finnas separata, inställbara säten. Skollastbilar ska vara försedda med bilbälten för samtliga sittplatser i framsätet.


7 §
Undervisningstillstånd

De bilar som anges i undervisningstillståndet ska uppfylla kraven på skolfordon i 6 § 1 och 2 mom. Bilar som inte hör till klass B ska även uppfylla kraven i 6 § 3 mom. Bilar som används vid undervisning ska vara utrustade med en yttre backspegel för läraren, bilar av klass B ska vara utrustade med separat bromspedal och övriga bilar med separat kopplings- och bromspedal. Bilarna ska också vara försedda med bilbälten för både läraren och eleven. Motorcyklar ska vara tvåhjuliga samt uppfylla kraven på skolfordon i 6 § 2 och 4 mom. och de krav på körkortsklass enligt körkortsförordningen som motsvarar körrätten för den klass för vilken undervisningstillståndet har beviljats.

9 §
Förarundervisning inom utbildningen för yrkesinriktad grundexamen

I samband med förarundervisningen för klass C som ges inom utbildningen för yrkesinriktad grundexamen i enlighet med undervisningsplanen bör iakttas bestämmelserna i 1―3 § om mängden teori- och körundervisning och meddelande av körundervisning och bestämmelserna i 10 och 11 § om kännetecknen för undervisningsfordon samt anmälningar om elever och elevbokföring.

En elev får antas till sådan förarundervisning som avses i 1 mom. det år då han eller hon fyller 16 år. Körundervisning får ges i trafiken tidigast från den dag då eleven fyller 17 år. Undervisningen för klass C1, C, C1E, CE, D1 eller D får inledas även om eleven inte har körrätt fordon av klass B. Körundervisning med buss får dock ges i trafiken först när eleven har körrätt för fordon av klass B och körundervisning med fordonskombination först när eleven har fått körrätt för dragbil.

12 §
Tidpunkten för avläggande av examen

Förarexamen för klass B får avläggas tidigast 30 dagar efter att förarundervisningen har inletts.

14 §
Körprov

Ett fordon, som används vid körprov ska uppfylla kraven på undervisningsfordon och dessutom med undantag av undervisningsfordon som avses i 7 och 8 § ska


9) vid examen av klass C1E längden av fordonskombinationen med en lastbil av klass C1 som dragbil vara minst 8 meter och lastbilen vara konstruerad för en hastighet på minst 80 km/h. Släpvagnens registrerade totalmassa ska vara minst 1 250 kg och den reella totalmassan minst 800 kg. I fordonskombinationen ska lastutrymmets karosserifunktion eller last på lastutrymmets bredd och längd vara av minst samma höjd och bredd som dragbilens förarhytt, eller smalare förutsatt att förarens sikt bakåt endast är möjlig med hjälp av sidobackspeglar,Denna förordning träder i kraft den 10 september 2008. När det gäller klasserna C, C1, CE och C1E träder 1 och 2 §, 3 § 2―4 mom., 9 § 2 mom., 12 a §, 14 § 2 mom. 9 punkten och 18 a § i förordningen dock i kraft först den 10 september 2009.

På förarundervisning för fordon av klass C, C1, CE och C1E och för fordon av klass D och D1 som inletts före förordningens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Denna förordning kan emellertid även tillämpas på sådan undervisning för fordon av klass D och CE som inletts före förordningens ikraftträdande.

Om en examinand anmält sig till förarexamen för körrätt för fordon av klass C, C1, CE eller C1E eller för körrätt för fordon av klass D, D1, DE eller D1E före ikraftträdandet av denna förordning eller om den förarundervisning som krävs för att få delta i examen har erhållits enligt de krav som gällde vid ikraftträdandet ska de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet tillämpas på examen.

Utan hinder av vad som bestäms i 2 och 3 mom. får med avvikelse från 6 § 1 mom. 5 punkten som skol- och examensfordon av klass C1 före 10 september 2021 användas en lastbil av klass C samt som skol- och examensfordon av klass C1E en fordonskombination med en dragbil av klass C, under förutsättning att fordonskombinationens registrerade totalmassa understiger 20 000 kg och den reella totalmassan understiger 15 000 kg.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 28 augusti 2008

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Regeringsråd
Eija Maunu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.