557/2008

Given i Helsingfors den 28 augusti 2008

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om anteckningar på körkort

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning av den 22 januari 2004 om anteckningar på körkort (53/2004) 3 § 2 mom., i 4 § kod 78 och i bilagan till förordningen koderna 10.02 och 78, samt

fogas till bilagan en ny kod 95 som följer:

3 §
Anteckningar gällande villkor och begränsningar i körkortet

Vid utbyte av körkort som utfärdats i en annan EU- eller EES-stat överförs till det körkort som utfärdas, med iakttagande av bestämmelserna i denna förordning i tillämpliga delar, de harmoniserade gemenskapskoder och, i de fall då användning av underkoder är obligatorisk, underkoder enligt bilaga I till kommissionens direktiv 2000/56/EG, som finns bifogade till denna förordning och som antecknats på körkortet, sådana koderna lyder ändrade genom kommissionens direktiv 2008/65/EG.

4 §
Harmoniserade koder

De gemenskapskoder som i enlighet med 3 § 1 mom. används i anteckningar på körkort i Finland är:


78. Begränsat till fordon utan kopplingspedal eller, i fråga om motorcyklar, manuell växelspak; koden används när förarexamen har avlagts med ett fordon utan kopplingspedal eller med en motorcykel utan manuell växelspak.


Denna förordning träder i kraft den 10 september 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Kommissionens direktiv 2008/65/EG (32008L0065); EGT nr L 168, 28.6.2008, s. 36

Helsingfors den 28 augusti 2008

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Regeringsråd
Eija Maunu

Bilaga

Harmoniserade gemenskapskoder och underkoder som används i anteckningar på körkort i EU- och EES-stater enligt bilaga I till kommissionens direktiv 2000/56/EG om ändring av rådets direktiv 91/439/EEG om körkort

10.02 Fordon utan kopplingspedal eller, i fråga om motorcyklar, manuell växelspak

78. Begränsat till fordon utan kopplingspedal eller, i fråga om motorcyklar, manuell växelspak

95. Förare med kompetens som avses i direktiv 2003/59/EG och vars kompetens är i kraft till och med den (dd.mm.åååå)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.