556/2008

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 28 augusti 2008

Statsrådets förordning om ändring av körkortsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i körkortsförordningen av den 7 september 1990 (845/1990) 6 och 7 §, 8 § 3 mom., 10 §, 19 § 2―4 mom., 20 § 1 och 3 mom., 21 § 2 och 6 mom., rubriken för 23 § samt 23 § 2 och 4 mom., 26 § 1 mom., 28 § 1, 4, 5, 7 och 8 mom., 29 § 1 mom., 33 § 2 mom., 39 a § 1 mom., 39 b § 1 mom. och 3 mom. 1 punkten, 40 § 1 och 2 mom., 41 § och 47 § 2 mom.,

av dem 6 och 10 § sådana de lyder i förordning 1168/1999, 7 § sådan den lyder i förordning 1243/1997, i nämnda förordning 1168/1999 samt i förordning 882/2004, 8 § 3 mom. sådant det lyder i nämnda förordning 1243/1997, 21 § 2 mom., rubriken för 23 § samt 23 § 2 och 4 mom., 28 § 1, 4 och 7 mom., 29 § 1 mom. och 33 § 2 mom. sådana de lyder i nämnda förordning 1243/1997, 19 § 2―4 mom. och 26 § 1 mom. sådana de lyder i förordning 814/2003, 20 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 806/2002, 20 § 3 mom. sådant det lyder i förordning 778/2007, 28 § 5 och 8 mom. sådana de lyder i förordning 2/1996, 39 a § 1 mom., 39 b § 1 mom. och 3 mom. 1 punkten och 47 § 2 mom. sådana de lyder i förordning 570/2002, 40 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i förordning 264/2003 och 41 § sådan den lyder i nämnda förordningar 570/2002 och 882/2004, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordning 2/1996 och i förordning 720/1998, ett nytt 4 och 5 mom., till 28 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordningar 2/1996 och 1243/1997, ett nytt 9 mom. samt till förordningen en ny 39 c §, som följer:

2 §
Definitioner

Med yrkeskompetens för förare avses i denna förordning sådan yrkeskompetens för lastbils- eller bussförare som avses i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare (273/2007), nedan yrkeskompetenslagen, med grundläggande yrkeskompetens sådan grundläggande yrkeskompetens som krävs av lastbils- eller bussförare enligt nämnda lag och med yrkesinriktad grundexamen för bussförare sådan grundexamen som avses i 9 § i nämnda lag.

Med automatväxlat fordon avses i denna förordning fordon utan kopplingspedal eller, om det gäller motorcyklar, manuell växelspak.

6 §
Beteckningar som anger körrättens omfattning

Körkortstillstånd får med de undantag som anges i 2 mom. beviljas med följande beteckningar som anger körrättens omfattning:

A
B
BE
A B
A BE
B C
A B C
BE C
A BE C
BE CE
A BE CE
B D
A B D
BE D
A BE D
BE DE
A BE DE
B C D
A B C D
BE C D
A BE C D
BE C DE
A BE C DE
BE CE DE
A BE CE DE
MT

Om körkortstillstånd beviljas för klass A1, C1 eller D1, ersätts beteckningen i 1 mom. för klass A med beteckning A1, beteckningen för klass C med beteckning C1 och beteckningen för klass D med beteckning D1. Om den som har körrätt för klass C beviljas körkortstillstånd för klass C1E eller den som har körrätt för klass D beviljas körkortstillstånd för klass D1E, ska den beteckning som anger körrätten för fordonskombinationen i fråga anges före den beteckning för klass C eller D som avses i 1 mom.

7 §
Körrättens omfattning

Den som har körrätt får framföra sådana fordon som hör till den klass som körrätten gäller. Klass A inbegriper körrätten för fordon av klass A1, klass C körrätten för fordon av klass C1 och klass D körrätten för fordon av klass D1.

Den som har körrätt får med avvikelse från 1 mom. framföra också andra fordon inom Finland, med undantag för landskapet Åland, enligt följande:

1) den som har körrätt för fordon av klass A1, A eller B får också framföra fordon av klass M och T,

2) en examinand för förarexamen av klass E, som har körrätt motsvarande dragbilens klass, får framföra den fordonskombination som används vid förarexamen den kortaste lämpliga rutten till och från förarexamen,

3) den som utför underhåll eller reparationer av fordon och som har körrätt för fordon av klass C får även flytta fordon av klass D och D1 och fordonskombinationer av klass E när underhålls- eller reparationsåtgärder så kräver, och provköra fordon av klass D och D1 utan passagerare och fordonskombinationer av klass E utan last,

4) trafikövervakare som har körrätt för fordon av klass B får om trafikövervakningen så kräver provköra eller flytta fordon av klass A1 och A,

5) en polis-, tull- eller gränsbevakningsman som har körrätt för fordon av klass C får om trafikövervakningen eller annan övervakning så kräver provköra eller flytta fordon av klass D1 och D och fordonskombinationer av klass E,

6) den som utför fordonsbesiktning eller typgodkännande och har körrätt för fordon av klass C får framföra fordon av klass D och D1 och fordonskombinationer av klass E under den provkörning som hör till fordonsbesiktningen eller typgodkännandet,

7) förare av brandbil eller räddningsbil som har körrätt för fordon av klass C får om tjänsteutövning eller larmuppdrag så kräver framföra fordon av klass D och D1 och fordonskombinationer av klass E.

8 §
Särskilda begränsningar av körrätten

Den som har avlagt körprov eller hanteringsprov för förarexamen med ett fordon som är försett med automatväxel har rätt att föra endast sådana fordon som hör till förarexamens klass och är försedda med automatväxel eller, om förarexamen avlagts för erhållande av körrätt för fordonskombinationer, endast sådana fordonskombinationer som hör till förarexamens klass och vars dragbil är försed med automatväxel.

10 §
Åldersgränser

Minimiåldern för att erhålla körkort är

1) 16 år för fordon av klass A1,

2) 18 år för fordon av klass A, B och BE,

3) 18 år för fordon av klass C, C1, CE och C1E,

4) 21 år för fordon av klass D, D1, DE och D1E, och 18 år för fordon av klass D och D1, om personen har avlagt yrkesinriktad grundexamen och har grundläggande yrkeskompetens för bussförare, och

5) 15 år för fordon av klass M och T.

Utöver minimiåldern på 18 år krävs det för körrätt för fordon av klass CE, C1E, D och D1 även att den som ska få körkort har fått tilläggsundervisning enligt 19 § 4 mom. Om personen redan tidigare har beviljats körkort av motsvarande klass utomlands, krävs det att körkortet som berättigar för förande av bil har varit i kraft minst sex månader sedan personen fyllde 18 år.

19 §
Undervisningen och dess mål

I undervisningen ska följas en av Fordonsförvaltningscentralen fastställd undervisningsplan som fyller kraven enligt bilaga II till kommissionens direktiv 2000/56/EG, sådan den lyder ändrad genom kommissionens direktiv 2008/65/EY, om ändring av rådets direktiv 91/439/EEG om körkort. Av undervisningsplanen ska framgå undervisningens mål, uppbyggnad och innehåll temavis i undervisningens olika skeden samt undervisningsprinciperna och hur undervisningen ordnas i praktiken.

Undervisningen ska ge eleven kunskap om trafiksystemet, om hur det fungerar och om de risker som hänför sig till det samt om övriga faktorer som inverkar på olika vägtrafikantgruppers trygghet. Eleven ska undervisas om trafikreglerna, vägmärkena och andra föreskrifter som gäller trafiken samt om det rätta sättet att använda ett motordrivet fordon eller en motordriven fordonskombination med beaktande av vad som är utmärkande för framförandet av sådana fordon eller fordonskombinationer.

Förarundervisning för erhållande av körrätt för bilar av klass B ges i två skeden. I det andra skedet av denna undervisning (tilläggsundervisning) fördjupas de kunskaper och färdigheter som föraren har fått under det första skedet och som han eller hon har övat sig i under den tid den kortvariga körrätten har varit i kraft samt förbättras beredskapen att köra under svåra förhållanden och att förutse och undvika de vanligaste farosituationerna i trafiken.

20 §
Intagning av elever vid bilskola

En person får tas in som elev vid en bilskola tidigast sex månader innan han eller hon uppnår föreskriven minimiålder för att få körkort. För erhållande av körrätt för fordon av klass A får körundervisning ges med annat än lätta motorcyklar tidigast sex månader innan eleven fyller 18 år. Den som önskar få förarutbildning för fordon av klass C1, C, D1 eller D måste ha körrätt för fordon av lägst klass B och den som önskar få förarutbildning för fordon av klass C1E, CE, D1E eller DE måste ha körrätt för dragbil.


Det som bestäms i 1 mom. om intagning av elever vid bilskola tillämpas inte på förarundervisning som ges personer som ska erhålla körrätt för fordon av klass C1, C, C1E, CE, D1 eller D i samband med grundexamensutbildning för lastbils- eller bussförare som sker vid en yrkesläroanstalt under utbildningsstyrelsens tillsyn och som avses i 47 § 2 mom.

21 §
Undervisningstillstånd

Undervisningstillstånd för sådan förarundervisning som ges för erhållande av körrätt för fordon av klass C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E eller DE kan beviljas med stöd av 68 § 1 mom. 4 punkten i vägtrafiklagen. Beviljande av undervisningstillstånd för sådan med yrkesundervisning för bilförare jämförbar undervisning som en arbetsgivare ger förutsätter läroavtal för utbildning för examen inom transportbranschen. Den som undervisas ska ha körrätt för fordon av lägst klass B och när undervisning ges med fordonskombinationer ska den som undervisas ha körrätt för dragbil.


Om undervisning som ges med stöd av undervisningstillstånd, manöveranordningar i undervisningsfordon och fordonsförare vid körundervisning gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs om bilskoleundervisning.

23 §
Fordonsförare och last vid körundervisning samt fordonets kännetecken

Vid körundervisning med fordon av klass D1 eller D anses eleven vara förare om eleven har körrätt för fordon av klass B. Om den elev som får körundervisning med fordon av klass D1 eller D har körrätt för fordon av klass C, anses eleven vara förare. Vid körundervisning med fordonskombination av klass E ska eleven ha körrätt för dragbilen och även anses vara förare. Om de undantag som gäller körundervisning som ges i samband med yrkesutbildning föreskrivs i 47 § 2 mom.


Vid körundervisning och övningskörning med motorcykel ska fordonet vara försett med kännetecken för undervisningsfordon. Under körundervisning får en fordonskombination av klass E ha last och i ett fordon av klass D eller D1 får utöver eleven och läraren transporteras högst sju elever eller personer som hör till undervisningspersonalen. Under körundervisningen får dock inte transporteras varor mot betalning.


26 §
Förarexamen och dess mål

Vid förarexamen ska i överensstämmelse med bestämmelserna i bilaga II till kommissionens direktiv 2000/56/EG, sådan den lyder ändrad genom kommissionens direktiv 2008/65/EG, om ändring av rådets direktiv 91/439/EEG om körkort konstateras att examinanden behärskar de kunskaper som förarundervisningen syftar till samt att han eller hon kan tillämpa dessa kunskaper och ta sig fram i trafiken på ett tryggt och smidigt sätt.


28 §
Förutsättningarna för rätt att delta i förarexamen

För att få delta i förarexamen ska examinanden

1) uppfylla ålderskravet enligt 10 § 1 mom. eller 8 § 1 mom.,

2) i fråga om examen för klass C1E, CE, D1 och D, utöver minimikravet på att ha fyllt 18 år, uppfylla kravet på tilläggsundervisning enligt 10 § 2 mom. eller kravet på innehav under viss tid av ett körkort som beviljats utomlands,

3) ha ett körkortstillstånd som motsvarar den klass som examen avser, vilket dock inte krävs om det är fråga om ett körprov som polisen bestämt enligt 30 § 2 mom. eller ett körprov enligt 8 § 1 mom. när examinanden har körrätt för fordon av klass A,

4) i fråga om examen enligt 4 mom. 2 punkten, 5 mom. 2 punkten, 7 mom. 2 punkten eller 8 mom. 2 punkten ha uppnått grundläggande yrkeskompetens minst ett år före examenstillfället, eller, om den grundläggande yrkeskompetensen har förvärvats genom utbildning i snabbare tempo, ha uppnått kompetensen minst två år före examenstillfället och inte under det närmast föregående året ha deltagit i någon annan av de nämnda examina,

5) uppfylla övriga i 2―8 mom. föreskrivna krav för den klass som examen avser.


För att få delta i förarexamen för fordon av klass C eller C1 ska examinanden

1) ha fått förarundervisning som motsvarar den klass som examen avser och ha körrätt för fordon av lägst klass B i Finland eller ha ett motsvarande körkort som beviljats utomlands, eller

2) i fråga om examen för fordon av klass C

a) ha körrätt för fordon av klass C1 i Finland eller ha ett motsvarande körkort som beviljats utomlands och

b) ha giltig yrkeskompetens för förare och ha fått den minimimängd kompletterande förarundervisning som krävs för den klass som examen avser, eller

3) ha eller tidigare ha haft körrätt för fordon av motsvarande klass i Finland eller ha ett motsvarande körkort som beviljats utomlands.

För att få delta i förarexamen för fordon av klass D eller D1

1) ska examinanden ha fått förarundervisning som motsvarar den klass som examen avser och ha körrätt för fordon av lägst klass B i Finland eller ett motsvarande körkort som beviljats utomlands, eller

2) ska examinanden

a) om examen avser fordon av klass D, ha körrätt för fordon av klass C1, C eller D1 eller, om examen avser fordon av klass D1, ha körrätt för fordon av klass C1 eller C och

b) ha giltig yrkeskompetens för förare och ha fått den minimimängd kompletterande förarundervisning som krävs för den klass som examen avser, eller

3) ha eller tidigare ha haft körrätt för fordon av motsvarande klass i Finland eller ha ett motsvarande körkort som beviljats utomlands.


För att få delta i förarexamen för fordon av klass CE eller C1E

1) ska examinanden ha fått förarundervisning som motsvarar den klass som examen avser och ha fått körrätt för fordon som motsvarar dragbilens klass i Finland eller ha ett motsvarande körkort som beviljats utomlands, eller

2) ska examinanden

a) ha fått körrätt för dragbilens klass i Finland eller ha ett motsvarande körkort som beviljats utomlands och

b) ha giltig yrkeskompetens för förare och ha fått den minimimängd kompletterande förarundervisning som krävs för den klass som examen avser, eller

3) ha eller ha haft körrätt för fordon av motsvarande klass i Finland eller ha ett motsvarande körkort som beviljats utomlands.

För att få delta i förarexamen för fordon av klass DE eller D1E

1) ska examinanden ha fått förarundervisning som motsvarar den klass som examen avser och ha fått körrätt för fordon som motsvarar dragbilens klass i Finland eller ha ett motsvarande körkort som beviljats utomlands, eller

2) ska examinanden

a) ha fått körrätt för dragbilens klass i Finland eller ha ett motsvarande körkort som beviljats utomlands och

b) ha giltig yrkeskompetens för förare och ha fått den minimimängd kompletterande förarundervisning som krävs för den klass som examen avser, eller

3) ha eller ha haft körrätt för fordon av motsvarande klass i Finland eller ha ett motsvarande körkort som beviljats utomlands.

29 §
Anmälan till förarexamen

Den som anmäler sig till förarexamen ska lämna tillförlitlig utredning över sin identitet och visa upp

1) ett intyg över förarundervisning som erhållits högst sex månader tidigare, eller

2) ett högst sex månader tidigare utfärdat intyg över erhållen teoriundervisning och ett minst en månad och högst tre månader tidigare beviljat övningstillstånd, eller

3) utredning över avlagd förarexamen eller utredning över ett tidigare i Finland beviljat körkort eller ett körkort som beviljats utomlands, och dessutom

4) ett intyg över erhållen tilläggsundervisning eller utredning över yrkeskompetens och när den erhållits, om tilläggsundervisning eller yrkeskompetens är en förutsättning för att få delta i förarexamen.


33 §
Körkort utfärdat i någon av Europeiska unionens medlemsstater eller i en EES-stat

Den rätt som avses i 1 mom. saknas dock, om körkortsinnehavaren har meddelats körförbud i någon av de stater som avses i momentet eller om körkortet, enligt en anteckning på kortet, utan ny förarexamen har bytts ut på basis av ett sådant körkort som har utfärdats i en stat som avses i 34 § 3 mom. och körkortet inte medför rätt att framföra fordon i Finland. Den som är under 21 år och har körkort för fordon av klass D1 eller D har körrätt i Finland endast, om han eller hon uppfyller kraven enligt 10 § 1 mom. 4 punkten och 10 § 2 mom. För en körkortsinnehavare som är varaktigt bosatt i Finland upphör rätten att framföra fordon av klass D och D1 och fordonskombinationer av klass CE, C1E, DE och D1E när körkortsinnehavaren fyller 70 år.


39 a §
Ansökan om tillstånd att hålla bilskola

Ansökan om tillstånd att hålla bilskola ska göras skriftligen hos länsstyrelsen på skolans placeringsort. I ansökan ska nämnas den kommun där bilskolan kommer att vara belägen och, om förarundervisning ges för fordon av klass CE, C1E, D eller D1, den kommun där bilskolans huvudsakliga verksamhetsställe kommer att vara beläget, den föreståndare som ansvarar för undervisningen och de fordonsklasser som körrätt förvärvas för genom förarundervisningen i bilskolan.


39 b §
Beviljande och förnyande av tillstånd att hålla bilskola samt anmälningar som gäller tillståndet

När ansökan om förnyande avgörs ska förutom förutsättningarna för beviljande av tillstånd även beaktas hur sökanden skött den bilskola som tillståndet gäller.


I tillståndet att hålla bilskola ska antecknas

1) den kommun i vilken skolans undervisningslokal eller undervisningslokaler ska vara belägna och, om förarundervisning ges för fordon av klass C1E, CE, D1 eller D, den kommun där bilskolans huvudsakliga verksamhetsställe har sin undervisningslokal,


39 c §
Verksamhetsområde för ett tillstånd att hålla bilskola

Ett tillstånd att hålla bilskola ger rätt att ordna teoriundervisning i den kommun som i tillståndet angetts som den kommun där skolans undervisningslokal eller undervisningslokaler ska vara belägna, om inte något annat föreskrivs genom förordning av kommunikationsministeriet.

Ett tillstånd att hålla bilskola ger rätt att ordna teoriundervisning för körrätt för fordon av klass C1E, CE, D1, D, D1E eller DE i hela riket, med undantag för Åland, också i andra än bilskolans undervisningslokaler.

40 §
Bilskolornas undervisningspersonal

Varje bilskola ska ha en föreståndare som ansvarar för undervisningen, som styr och utvecklar den undervisning som ges i skolan, ansvarar för undervisningens innehåll och skötseln av undervisningsverksamheten i enlighet med bestämmelser och tillståndsvillkor och som även i övrigt sköter uppdraget i praktiken. När undervisning som avses i 39 c § 2 mom. ordnas i andra undervisningslokaler än de som är belägna i skolans placeringskommun, ska bilskolan utse en lärare som är ansvarig för undervisningen och meddela den som håller förarexamen och övervakar bilskolan om detta. Bilskolan ska också ha tillräcklig undervisningspersonal med hänsyn till skolans elevantal.

Den som är ansvarig föreståndare för bilskolans undervisning ska uppfylla kraven i 39 § 1 mom. 1―3 punkten och ha körrätt för de fordonsklasser för vilka körrätt förvärvas genom förarundervisningen i bilskolan. De lärare som ger körundervisning ska ha trafiklärartillstånd och körrätt som motsvarar klassen för det fordon som används i undervisningen. Övriga lärare ska ha trafiklärartillstånd eller sådan utbildning på undervisningsområdet och praktisk erfarenhet som den som håller förarexamen och övervakar bilskolan har godkänt enligt anvisningar av Fordonsförvaltningscentralen. Innan lärarna inleder undervisningen ska deras kompetens godkännas av den som håller förarexamen.


41 §
Bilskolornas undervisningslokaler och undervisningsmateriel

Den som håller förarexamen ska godkänna bilskolans undervisningslokaler innan lokalerna tas i bruk. Om undervisning som avses i 39 c § 2 mom. ges i andra lokaler än bilskolans undervisningslokaler, ska bilskolan meddela den som håller förarexamen inom det verksamhetsområde där lokalen är belägen om detta innan undervisningen inleds. Lokalen ska lämpa sig för den undervisning som ges. Vid behov utfärdar Fordonsförvaltningscentralen anvisningar om undervisningslokaler.

En bilskola ska ha sådana fordon som behövs för undervisningen, och fordonen ska uppfylla de krav som gäller för skolbilar och vid en ändringsbesiktning ha godkänts för att användas för förarutbildning. Kravet på ändringsbesiktning gäller dock inte släpfordon. En simulator som används i körundervisningen och i undervisningen i mörkerkörning ska lämpa sig för undervisning enligt undervisningsplanen och vara godkänd av Fordonsförvaltningscentralen. Det material som används i undervisningen ska motsvara den godkända undervisningsplanen.

47 §
Undantag för en inrättning som utbildar trafiklärare och för yrkesutbildning för förare

I samband med sådan yrkesundervisning för förare som ges inom utbildningen för yrkesorienterad grundexamen i enlighet med undervisningsplanen får det utan tillstånd att hålla bilskola ges förarutbildning av klass B och C för förvärvande av körrätt för lastbilar. För denna förarundervisning ska läroanstalten utse en ansvarig föreståndare. Bestämmelser om de krav och uppgifter som gäller den ansvarige föreståndaren för undervisningen finns i 39 § 2 mom. och 40 §. Den lärare som ger körundervisning ska ha trafiklärartillstånd och körrätt för undervisningsfordet. I förarundervisningen iakttas i tillämpliga bestämmelserna i denna förordning om godkännande av lärares kompetens, undervisningsmateriel och innehållet i undervisningen. Fordonsförvaltningscentralen övervakar den förarutbildning som ges för förvärvande av körrätt och godkänner den plan som ska följas i undervisningen. Övervakningen sköts i enlighet med Fordonsförvaltningscentralens anvisningar av dem som håller förarexamen. Fordonsförvaltningscentralen ska utan dröjsmål meddela utbildningsstyrelsen om brister och försummelser som observerats vid övervakningen.


Denna förordning träder i kraft den 10 september 2008. När det gäller klasserna C, C1, CE och C1E och den undervisning som ges för förvärvande av körrätt för dessa klasser träder 10 §, 19 § 3 och 4 mom., 28 § 4 mom. 2 punkten och 7 mom. 2 punkten, 29 §, 40 § 2 mom. och 47 § 2 mom. dock i kraft först den 10 september 2009.

På förarundervisning för fordon av klass C, C1, CE och C1E och för fordon av klass D och D1 som inletts före förordningens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Denna förordning kan emellertid även tillämpas på sådan undervisning för fordon av klass D och CE som inletts före förordningens ikraftträdande.

Ett undervisningsintyg som utfärdats enligt de bestämmelser som gällde vid förordningens ikraftträdande ger innehavaren rätt att delta i examen enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Om en examinand anmält sig till förarexamen för körrätt för fordon av klass C, C1, CE eller C1E eller för körrätt för fordon av klass D, D1, DE eller D1E före ikraftträdandet av denna förordning eller om den förarundervisning som krävs för att få delta i examen har erhållits enligt de krav som gällde vid ikraftträdandet ska de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet tillämpas på examen.

Till förarexamen för körrätt för fordon av klass C1E och CE och för körrätt för fordon av klass D och D1 får under fem år räknat från denna förordnings ikraftträdande godkännas examinander som fyllt 21 år och som kan visa att de uppfyller de krav på verksamhet som förare i huvudsyssla som vid ikraftträdandet av denna förordning gällde för att bli antagen till förarexamen och att de genomgått kompletterande utbildning enligt denna förordning.

Ett intyg över en examen som godkänts enligt de krav som gällde vid denna förordnings ikraftträdande ger innehavaren rätt till ett körkort som motsvarar den klass som examen avser enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. När det gäller omfattningen av körrätten för fordon av klass C gäller dock vad som bestäms i denna förordning.

Ett tillstånd att hålla bilskola och ge förarundervisning för körrätt för fordon av klass CE, C1E, D eller D1 ger rätt att meddela teoriundervisning enligt denna förordning i hela riket utom Åland. Villkoret är då att placeringskommunen för det huvudsakliga verksamhetsstället ska finnas angiven i tillståndet.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Komissionens direktiv 2008/65/EG (32008L0065); EGT nr L 168, 28.6.2008, s. 36

Helsingfors den 28 augusti 2008

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Regeringsråd
Eija Maunu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.