547/2008

Given i Helsingfors den 28 augusti 2008

Statsrådets förordning om ändring av 2 kap. i bokföringsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbets- och näringsministeriet,

ändras i bokföringsförordningen av den 30 december 1997 (1339/1997) rubriken för 2 kap. 7 § och 2 mom. 5 punkten, samt

fogas till 2 kap. 7 § nya 3 och 4 mom. samt till det nämnda kapitlet en ny 7 b § som följer:

2 kap.

Finansieringsanalys och noter

7 §
Säkerheter, ansvarsförbindelser och arrangemang som inte har tagits med i balansräkningen

Noterna angående ansvarsförbindelser och ansvar som inte ingår i balansräkningen ska innehålla


5) övriga arrangemang för den bokföringsskyldige som inte har tagits med i balansräkningen.

I fråga om övriga ansvarsförbindelser och arrangemang som avses i 2 mom. 4 och 5 punkten ska noterna innehålla uppgift om

1) deras art,

2) det kommersiella syftet med dem samt

3) deras ekonomiska inverkan på den bokföringsskyldige, när riskerna eller fördelarna med sådana arrangemang är väsentliga, och i den mån offentliggörandet av denna information kan anses vara nödvändigt med tanke på bedömningen av den bokföringsskyldiges ekonomiska ställning.

Om högst en av de gränser som anges i 3 kap. 9 § 2 mom. i bokföringslagen har överskridits både under den räkenskapsperiod som har gått ut och under den omedelbart föregående perioden, får den bokföringsskyldige utelämna de noter som avses i 3 mom.

7 b §
Transaktioner med närstående parter

Noterna ska innehålla uppgift om den bokföringsskyldiges transaktioner med närstående parter, om transaktionerna är väsentliga och inte har genomförts under normala marknadsvillkor. Uppgifter om enskilda transaktioner får sammanföras med avseende på deras typ, med undantag för de fall där särskild information kan anses vara nödvändig för att bedöma vilken inverkan transaktioner med närstående part har på den bokföringsskyldiges ekonomiska ställning. I uppgifterna ska ingå

1) en beskrivning av transaktionen,

2) det totala beloppet för transaktionen,

3) uppgift om typen av närstående partsförhållande samt

4) annan information avseende transaktionerna som är nödvändig för att bedöma den bokföringsskyldiges ekonomiska ställning.

Vid tillämpningen av denna paragraf har närstående part samma betydelse som i de internationella redovisningsstandarder som har godkänts för tillämpning inom gemenskapen enligt det förfarande som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002.

Om högst en av de gränser som anges i 3 kap. 9 § 2 mom. i bokföringslagen har överskridits både under den räkenskapsperiod som har gått ut och under den omedelbart föregående perioden, får den bokföringsskyldige utelämna de noter som avses i 1 mom. Detsamma gäller andra bokföringsskyldiga i fråga om sådana transaktioner där part i transaktionen är ett dotterbolag som helt ägs av den bokföringsskyldige eller ett företag inom samma koncern.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008 och tillämpas första gången på bokföringen för den räkenskapsperiod som börjar när förordningen träder i kraft eller därefter.

En bokföringsskyldig får tillämpa denna förordning på bokföringen för den räkenskapsperiod som pågår när förordningen träder i kraft.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/46/EG (32006L0046); EGT nr L 224, 16.8.2006, s. 1

Given i Helsingfors den 28 augusti 2008

Arbetsminister
Tarja Cronberg

Konsultativ tjänsteman
Markku Jänkälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.