546/2008

Given i Helsingfors den 28 augusti 2008

Undervisningsministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för undervisningsministeriet

I enlighet med undervisningsministeriets beslut

upphävs i arbetsordningen av den 22 maj 2003 för undervisningsministeriet (380/2003) 20 § 2 och 3 mom., sådana de lyder i förordning 1464/2007,

ändras 7 §, 9 § 3 mom. samt 15 och 56 §, av dem 7, 15 och 56 § sådana de lyder i nämnda förordning 1464/2007 och 9 § 3 mom. sådant det lyder i förordning 207/2007, samt

fogas till arbetsordningen en ny 18 a §, som följer:

7 §
Ämbetsverk, inrättningar, bolag och övriga organ som hör till avdelningens ansvarsområde

Till ansvarsområdet för utbildnings- och forskningspolitiska avdelningen hör följande ämbetsverk, inrättningar, bolag och övriga organ:

1) universiteten och övningsskolorna vid dem,

2) yrkeshögskolorna,

3) utbildningsstyrelsen och läroanstalterna som hör till dess verksamhetsområde,

4) studentexamensnämnden,

5) besvärsnämnden för studiestöd,

6) Finlands Akademi,

7) forskningscentralen för de inhemska språken,

8) arkivverket,

9) Depåbiblioteket,

10) Nationalbiblioteket,

11) rådet för utbildningsutvärdering,

12) rådet för utvärdering av högskolorna,

13) delegationen för sektorsforskning,

14) delegationen för studiestödsärenden,

15) vetenskaps- och teknologirådet,

16) delegationen för informationsspridning,

17) forskningsetiska delegationen,

18) länsstyrelserna till den del de hör till avdelningens ansvarsområde.

9 §
Enheternas och resultatområdenas uppgifter

Högskole- och forskningsenheten handlägger ärenden som gäller universitet och yrkeshögskolor, högskolestudier och -examina, vetenskaplig och tillämpad forskning, forskarskolor, informationsförsörjningen på ansvarsområdet och arkivväsendet samt bolaget CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy, om ärendet inte hör till ansvarsområdet för någon annan enhet eller annan avdelning. Dessutom handlägger enheten sådana personalärenden vid universiteten som hör till ministeriets ansvarsområde.


15 §
Ämbetsverk, inrättningar, bolag och övriga organ som hör till avdelningens ansvarsområde

Till förvaltningsavdelningens ansvarsområde hör följande ämbetsverk, inrättningar, bolag och övriga organ:

1) Universitetens servicecenter,

2) CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy,

3) Veikkaus Ab.

18 a §
Enheten för intern revision

Enheten för intern revision har till uppgift att för ministeriets ledning producera gransknings- och utvärderingsinformation om ändamålsenligheten och tillräckligheten av förvaltningsområdets interna kontroll. Enheten utvecklar undervisningsministeriets riskhantering samt utvärderar och främjar verkningsfullheten, ändamålsenligheten och lagligheten av ministeriets funktioner.

Närmare bestämmelser om enhetens uppgifter och den interna revisionen ingår i reglementet för den interna revisionen.

Chef för enheten är en tjänsteman som förordnas av ministern.

56 §
Övriga interna bestämmelser

Bestämmelser om samarbete mellan ministeriet och de anställda ingår i det avtal om samarbete vid undervisningsministeriet som avses i 15 § lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (651/1988).

Om uppgifterna i egenskap av räkenskapsverk bestäms närmare i ekonomistadgan.

Om registrering och arkivering av handlingar bestäms närmare i en plan för informationshantering.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.

När denna förordning träder i kraft övergår anhängiga ärenden som gäller sekretariatet för delegationen för sektorsforskning till utbildnings- och forskningspolitiska avdelningen samt övergår anhängiga ärenden som gäller intern revision till enheten för intern revision.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 28 augusti 2008

Undervisningsminister
Sari Sarkomaa

Kanslichef
Harri Skog

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.