541/2008

Given i Helsingfors den 21 augusti 2008

Inrikesministeriets förordning om förebyggande av storolyckor orsakade av farliga ämnen

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivsmed stöd av 9 § 4 mom. i räddningslagen av den 13 juni 2003 (468/2003):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på externa räddningsplaner, som räddningsverket är skyldigt att göra upp enligt 9 § 2 mom. i räddningslagen (468/2003) för eventuella olyckor i de produktionsanläggningar som anges i 15 § i förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999), nedan industrikemikalieförordningen.

Bestämmelser om uppgörande av interna räddningsplaner finns i 16 och 27 § i industrikemikalieförordningen.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) produktionsanläggning ett område som övervakas av en verksamhetsutövare och där farliga ämnen tillverkas, hanteras eller upplagras i en eller flera anläggningar,

2) anläggning en teknisk enhet inom en produktionsanläggning där farliga ämnen produceras, används, hanteras eller upplagras samt utrustning, konstruktioner, rörsystem, maskiner, verktyg, särskilda industrijärnvägsspår, hamnbassänger, för enhetens bruk avsedda lastnings- och lossningsplatser, kajer, lager eller motsvarande flytande eller på land byggda anordningar som är nödvändiga för enhetens drift,

3) verksamhetsutövare en juridisk eller fysisk person som tillverkar, importerar, saluför, släpper ut på marknaden, överlåter, exporterar, lagrar, packar, distribuerar, innehar, förvarar, använder eller på annat sätt hanterar farliga kemikalier eller explosiva varor eller andra motsvarande produkter,

4) storolycka betydande utsläpp, brand, explosion eller en annan händelse, som orsakas av okontrollerade situationer i samband med driften i en produktionsanläggning och som medför omedelbar eller fördröjd fara för människors hälsa, för miljön eller för egendom, inom eller utanför anläggningen, och där ett eller flera farliga ämnen ingår,

5) extern räddningsplan en av räddningsverket uppgjord räddningsplan där man har beaktat den interna räddningsplanen och säkerhetsrapporten för produktionsanläggningen i fråga,

6) räddningsverket det räddningsverk inom ett räddningsområde som avses i 5 § i räddningslagen, samt

7) räddningsmyndigheter de räddningsmyndigheter inom ett räddningsområde som avses i 4 § 2 mom. i räddningslagen.

3 §
Externa räddningsplaner

Räddningsverket ska göra upp en extern räddningsplan för sådana produktionsanläggningar som i enlighet med 15 § i industrikemikalieförordningen är skyldiga att utarbeta en säkerhetsrapport.

Räddningsverket kan göra upp en gemensam extern räddningsplan för produktionsanläggningar som är belägna inom samma industriområde och som bildar en funktionell helhet eller produktionsanläggningar som är belägna så nära varandra att en olycka i produktionsanläggningen kan föranleda skada inom en annan produktionsanläggnings område.

Räddningsplanen ska göras upp med följande mål:

1) avgränsa och ingripa mot olyckor så att följderna minimeras och de skador som orsakas människor, miljö och egendom begränsas,

2) vidta nödvändiga åtgärder för att skydda människor och miljö från följderna av storolyckor,

3) lämna nödvändig information till befolkningen och till de myndigheter och organ i området som svarar för åtgärderna, samt

4) vidta förberedande åtgärder för att återställa och sanera miljön efter en storolycka.

Bestämmelser om räddningsverkets skyldighet att göra upp den externa räddningsplanen i samråd med verksamhetsutövaren finns i 9 § 2 mom. i räddningslagen. När planen görs upp ska vid behov den regionala miljöcentralen och kommunens miljövårdsmyndighet höras. Den externa räddningsplanen ska samordnas med den interna räddningsplanen så att de bildar en enhetlig och fungerande helhet. Säkerhetsteknikcentralen lämnar säkerhetsrapporten och resultaten av granskningen av den till räddningsverket för uppgörande av den externa räddningsplanen.

Den externa räddningsplanen ska göras upp inom fyra månader från den dag då Säkerhetsteknikcentralen lämnade i 4 mom. avsedda uppgifter till räddningsverket. Om ändringar görs i den interna räddningsplanen, ska räddningsverket uppdatera den externa räddningsplanen så att den motsvarar den nya situationen inom två månader från den dag då verksamhetsutövaren lämnade uppgifterna om saken till räddningsverket.

4 §
Uppgifter som ska ingå i räddningsplanen

En extern räddningsplan ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

1) en förteckning över de personer samt deras uppgifter och ställning som i egenskap av företrädare för verksamhetsutövaren har befogenhet att inleda räddningsåtgärder i en produktionsanläggning vid hotande storolycka eller då en storolycka inträffat samt över de personer som i egenskap av ledare för räddningsverksamheten har befogenhet att leda och samordna räddningsverksamheten i produktionsanläggningen och utanför den,

2) åtgärder för snabbt mottagande av information om eventuella olyckor, larmförfaranden och nödanrop,

3) åtgärder för samordning av de resurser som behövs för att tillämpa den externa räddningsplanen,

4) åtgärder för stöd till räddningsverksamheten inom produktionsanläggningens område,

5) åtgärder för genomförande av räddningsverksamhet utanför produktionsanläggningens område,

6) åtgärder för hur befolkningen ska varnas, ges noggrann information om olyckan och hurudana instruktioner befolkningen ska ges, samt

7) åtgärder som syftar till att lämna information till räddningsmyndigheterna i de övriga Europeiska unionens medlemsstater vid storolyckor som kan få gränsöverskridande följder.

5 §
Hörande av befolkningen

Vid beredningen av räddningsplanen ska räddningsverket ordna ett allmänt diskussionsmöte samt offentligen framlägga beredningsunderlaget till påseende. Beredningsunderlaget ska framläggas till påseende även om det ses över. En annons om diskussionsmötet och framläggandet av handlingarna till påseende ska publiceras i en tidning med allmän spridning på orten, på kommunens anslagstavla och kommunens webbsidor eller på något annat med dessa jämförbart sätt minst sju dagar före diskussionsmötet och framläggandet. Av annonsen ska framgå syftet med planen samt följande uppgifter:

1) den produktionsanläggning det gäller,

2) den myndighet som ansvarar för planeringen och andra berörda parter,

3) var tilläggsuppgifter kan fås,

4) den plats där handlingarna är framlagda till påseende och den tid under vilken de är framlagda till påseende,

5) plats och tidpunkt för diskussionsmötet, samt

6) i vilken form åsikter kan framföras, tidsfrist och kontaktuppgifter.

6 §
Information om planerna och uppdatering av dem

Räddningsverket ska lämna information om de externa räddningsplanerna till alla personer och offentliga inrättningar som en storolycka kan inverka på.

Informationen ska lämnas i samarbete med verksamhetsutövaren. Bestämmelser om verksamhetsutövarens informationsskyldighet finns i 29 § i industrikemikalieförordningen.

De externa räddningsplanerna ska ses över och uppdateras minst vart tredje år. Vid översynen ska de ändringar som skett i produktionsanläggningen, inom räddningsverksamheten och beredskapen för den samt i fråga om tillämpningen av ny teknik och kunskap beaktas. Denna information ska alltid vara tillgänglig för befolkningen. Befolkningen ska informeras på nytt då räddningsplanerna ändras, dock minst vart femte år.

Tillräcklig information om de externa räddningsplanerna ska dessutom lämnas till de Europeiska unionens medlemsstater som löper risk att påverkas av gränsöverskridande följder av en storolycka i en produktionsanläggning.

7 §
Tillsyn

Länsstyrelsen övervakar inom sitt område att sådana externa räddningsplaner som krävs enligt denna förordning har gjorts upp med tanke på storolyckor vid produktionsanläggningar som avses i denna förordning. Säkerhetsteknikcentralen meddelar länsstyrelsen årligen före utgången av mars de produktionsanläggningar inom länsstyrelsens verksamhetsområde om vilka säkerhetsrapport krävs. Av uppgifterna ska framgå kommunen där produktionsanläggningen är belägen och adressuppgifter samt på vilka grunder produktionsanläggningen betecknas som en anläggning som ska utarbeta en säkerhetsrapport.

Räddningsverket ska lämna de uppgjorda externa räddningsplanerna till länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska bedöma de externa räddningsplanerna och vid behov sända dem till räddningsverket för komplettering. Länsstyrelsen ska årligen lämna en utredning om de externa räddningsplanerna till inrikesministeriet före utgången av oktober.

8 §
Övningar

Bestämmelser om räddningsverkets skyldighet att ordna övningar med tanke på storolyckor finns i 5 § i statsrådets förordning om räddningsväsendet (787/2003).

I den externa räddningsplanen ska ingå en plan för ordnandet av övningar med tanke på storolyckor. Planen ska innehålla uppgifter om vilka instanser som deltar i övningen, hur övningen genomförs, dess omfattning samt tidpunkten och platsen för övningen.

Övningarna ska ordnas i samarbete med verksamhetsutövaren och andra myndigheter som deltar i räddningsverksamheten minst en gång vart tredje år. Bestämmelser om verksamhetsutövarens skyldighet att i samarbete med räddningsmyndigheten hålla övningar för att försäkra sig om att räddningsplanen fungerar finns i 27 § i industrikemikalieförordningen.

Länsstyrelsen ska samordna, övervaka och följa förberedelserna och genomförandet av övningar med tanke på storolyckor samt vid behov delta i dem.

Länsstyrelsen ska i god tid anmäla övningarna samt lämna utredning om genomförda övningar till inrikesministeriet.

9 §
Införande i åtgärdsregistret

I det åtgärdsregister som avses i 69 § i räddningslagen ska räddningsmyndigheten angående storolyckor införa åtminstone följande uppgifter:

1) datum, klockslag och plats för storolyckan samt namn på och adress för den aktuella produktionsanläggningen,

2) en kort beskrivning av omständigheterna och förloppet vid storolyckan med uppgifter om vilka farliga ämnen det är fråga om,

3) personskador,

4) direkta miljöskador,

5) egendomsskador,

6) gränsöverskridande följder, samt

7) en kort beskrivning av de räddningsinsatser som har genomförts och de försiktighetsåtgärder som omedelbart måste vidtas för att undvika att olyckan upprepas.

Säkerhetsteknikcentralen anmäler olyckan utgående från uppgifterna till den databas som kommissionen har inrättat.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Rådets direktiv 96/82/EG (396L0082), EGT L 10, 14.1.1997, s. 13
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/105/EG (32003L0105), EUT L 345, 31.12.2003, s. 97

Helsingfors den 21 augusti 2008

Inrikesminister
Anne Holmlund

Överingenjör
Kristine Jousimaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.