524/2008

Given i Nådendal den 18 juli 2008

Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 25 april 1997 om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) 1 a, 25, 31 och 33 b §,

sådana de lyder, 1 a § i lag 951/2000, 25 § delvis ändrad i sistnämnda lag, 31 § i lagarna 332/2004 och 1120/2006 samt 33 b § i lagarna 83/1999 och 419/2004,

ändras 1, 4―6, 6 a, 7―9, 9 a―9 d och 11 §, 12 § 1 och 3 mom., 12 a och 13 §, 14 § 2 mom., 15, 16, 21―24, 26, 29, 29 b, 29 c, 29 e, 32 och 33 a §,

av dem 1 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1125/2006 och 873/2007, 5 § sådan den lyder i nämnda lagar 951/2000 och 1125/2006, 6 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 332/2004, i lag 708/2004 och i nämnda lag 1125/2006, 6 a, 9, 9 a―9 d och 11 § samt 12 § 3 mom. sådana de lyder i nämnda lag 1125/2006, 7 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 306/1998 och i nämnda lag 419/2003, 12 § 1 mom. sådant det lyder i nämnda lag 708/2004, 12 a § sådan den lyder i lag 51/2002, 14 § 2 mom. samt 15 och 23 § sådana de lyder i nämnda lag 1120/2006, 16 § sådan den lyder i nämnda lag 419/2004, 21 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 1125/2006, 22 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 1120/2006, 24 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 1120/2006 och 1125/2006, 29 § sådan den lyder i lag 640/1997 och i nämnda lag 419/2003, 29 b och 29 c § sådana de lyder i sistnämnda lag, 29 e § sådan den lyder i lag 250/2006 och 33 a § sådan den lyder i nämnda lag 640/1997, samt

fogas till lagen nya 7 a, 7 b, 9 e, 9 f och 13 a § samt ett nytt 9 a kap. som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på finländska ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsaktiebolag till vilkas verksamhet hör att bedriva sådan lagstadgad pensionsförsäkringsverksamhet som avses i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) eller i lagen om pension för arbetstagare och i lagen om pension för företagare (1272/2006) (arbetspensionsförsäkringsbolag).

Vad som i försäkringsbolagslagen (521/2008) föreskrivs om livförsäkring och försäkringsbolag som bedriver livförsäkringsverksamhet gäller även arbetspensionsförsäkringsbolag, om inte något annat bestäms i denna lag.

På arbetspensionsförsäkringsbolag tillämpas dock inte 1 kap. 3―5 §, 13 § 1 mom., 14―19 §, 2 kap. 3 § 1―5 mom., 4 och 5 §, 6 § 2 och 3 mom., 7 §, 10 § 1 mom. 3 punkten, 16, 17, 19 och 20 §, 3 kap., 4 kap. 2―12 §, 5 kap. 3 §, 7 § 2 mom. och 21 § 1 mom. 1 och 2 punkten, 6 kap. 1―3 §, 4 § 1―4 och 6 mom., 5, 7 och 8 §, 10 § 2 punkten och 11 §, 7 kap. 6 § 2 mom., 8 kap. 19 §, 9 kap. 1―5 och 7―12 § och 13 § 2 punkten, 10 kap. 1, 2 och 4―25 §, 11 kap. 1 §, 2 § 8 och 9 punkten, 5 § 1 mom. 4, 6 och 9 punkten, 7―22 och 25―27 §, 12 och 13 kap., 14 kap. 5 §, 16 kap. 2 § 2, 4 och 6 mom., 5 § 3 mom., 6 § 4 mom., 8―10 och 13 §, 17 kap. 2 § 3 mom., 19 kap. 10 § 1 och 2 mom., 20 kap. 10 § 1 och 2 mom., 21 kap. 6 och 7 §, 12 § 1 och 2 mom. och 17―21 §, 23 kap. 9 § 2 och 3 mom. och 31 § 3 mom., 24 kap., 25 kap. 4 § 2 mom. och 16 § 1 mom. eller 31 kap. 1 § 4 mom., 2 och 10―12 § i försäkringsbolagslagen.

På arbetspensionsförsäkringsbolag tillämpas bestämmelserna i lagen om införande av försäkringsbolagslagen (522/2008), med undantag för 11, 17, 18 och 29 §.

4 §
Innehav i ett annat arbetspensionsförsäkringsbolag

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag får inte utan Försäkringsinspektionens tillstånd äga aktier eller garantiandelar i andra arbetspensionsförsäkringsbolag. Försäkringsinspektionen kan bevilja tillstånd, om inte innehavet äventyrar en sund utveckling av arbetspensionsförsäkringsverksamheten.

Till innehav enligt 1 mom. hänförs även sådana aktier som ett arbetspensionsförsäkringsbolag kan teckna på grundval av en optionsrätt eller ett konvertibelt skuldebrev och det röstetal som de medför.

5 §
Innehav inom ett främmande verksamhetsområde

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag får inte utan Försäkringsinspektionens tillstånd förvärva bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen (1336/1997) i en sammanslutning som driver annan verksamhet än försäkringsverksamhet, om inte sammanslutningens verksamhet kan anses anknyta till arbetspensionsförsäkringsverksamheten eller sammanslutningen är en bostads- eller fastighetssammanslutning.

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag får inte ensamt eller tillsammans med sina dottersammanslutningar utan tillstånd av Försäkringsinspektionen äga mer än tio procent av aktierna, medlemsandelarna eller bolagsandelarna och inte en så stor andel av aktierna, medlemsandelarna eller dotterbolagsandelarna att de medför ett röstetal som är större än tio procent av röstetalet i ett kreditinstitut eller finansinstitut som står under offentlig tillsyn eller i sådana holdingföretag enligt 15 § i kreditinstitutslagen (121/2007) som har bestämmande inflytande i dessa. Vad som föreskrivs i detta moment gäller inte innehav av aktier eller andelar i fondbolag.

Till innehav enligt 1 och 2 mom. hänförs även sådana aktier som arbetspensionsförsäkringsbolaget kan teckna på grundval av en optionsrätt eller ett konvertibelt skuldebrev och det röstetal som de medför.

6 §
Koncession

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag ska för verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare eller enligt lagen om pension för arbetstagare och lagen om pension för företagare ha av statsrådet beviljad koncession som gäller i Finland. Statsrådet ska bevilja koncession, om den tilltänkta pensionsförsäkringsverksamheten och de aktier som avses i 7 § i denna lag inte bedöms äventyra en sund utveckling av pensionsförsäkringsverksamheten, om försäkringsbolagets ledning uppfyller de krav som ställs i denna lag och de bestämmelser i försäkringsbolagslagen och aktiebolagslagen (624/2006) som tillämpas med stöd av denna lag och om arbetspensionsförsäkringsbolagets aktiekapital eller garantikapital och grundfond tillsammans (grundkapital) är minst 5 000 000 euro. Ett arbetspensionsförsäkringsbolag får inte minska sitt grundkapital så att det understiger det belopp som föreskrivs i detta moment.

Till koncessionen kan statsrådet foga de villkor som behövs för att trygga försäkringstagarnas intressen och de försäkrade förmånerna, säkerställa en stabil verksamhet i bolaget och främja en sund utveckling av arbetspensionsförsäkringsverksamheten.

Vad som i 2 kap. 6 § 1 och 4 mom., 23 kap. 4 § 3 mom., 5 §, 6 § 1 och 2 mom. och 25 kap. 8 § i försäkringsbolagslagen föreskrivs om Försäkringsinspektionen gäller i tillämpliga delar statsrådet, när det är fråga om arbetspensionsförsäkringsbolag. Social- och hälsovårdsministeriet ska begära Försäkringsinspektionens utlåtande om ett arbetspensionsförsäkringsbolags ansökan om koncession eller om utvidgning av koncessionen.

Till koncessionsansökan ska fogas

1) en verksamhetsplan,

2) uppgifter enligt 9 e § 2 mom. samt 9 f, 11, 12 och 12 a § om bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör,

3) uppgifter om de delägare och ägare av garantiandelar som ska lämna en anmälan som avses i 7 § och om deras innehav, samt

4) uppgifter om att arbetspensionsförsäkringsbolagets grundkapital uppgår till minst det belopp som nämns i 1 mom. innan koncessionen beviljas.

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet utfärdas närmare bestämmelser om innehållet i den verksamhetsplan som avses i 4 mom. 1 punkten.

6 a §
Delägare i ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag

Delägare i ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag är försäkringstagarna och de försäkrade samt, om så bestäms i bolagsordningen, innehavarna av garantiandelar.

I bolagsordningen för ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolag kan försäkringstagares delägarskap endast begränsas så att delägarskap uppkommer först då försäkringen varit i kraft en viss tid som inte får överstiga tre år, och att tecknande av återförsäkring inte medför delägarskap.

7 §
Ägarkontroll

Den som direkt eller indirekt ämnar förvärva eller överlåta aktier eller garantiandelar i ett arbetspensionsförsäkringsbolag ska anmäla detta på förhand till Försäkringsinspektionen.

I anmälan ska ges tillräckliga uppgifter om anmälaren och det tilltänkta förvärvet, om anmälarens ekonomiska ställning och tidigare innehav i arbetspensionsförsäkringsbolaget samt om de avtals- och finansieringsarrangemang som gäller aktierna eller garantiandelarna. Anmälaren ska på begäran av Försäkringsinspektionen ge den kompletterande information som inspektionen kräver.

Försäkringsinspektionen ska be Konkurrensverket om ett utlåtande över en sådan anmälan som avses i 1 mom., om förvärvet omfattas av den tillsyn över företagsförvärv som avses i lagen om konkurrensbegränsningar (480/1992).

Försäkringsinspektionen kan inom tre månader efter det att den anmälan som avses i 1 mom. och behövliga utredningar har lämnats in förbjuda aktie- eller garantiandelsförvärvet, om innehavet bedöms äventyra en sund utveckling av arbetspensionsförsäkringsverksamheten. Försäkringsinspektionen har rätt att för innehavet ställa de villkor som den anser nödvändiga för att trygga en sund utveckling av arbetspensionsförsäkringsverksamheten. Parterna i förvärv eller överlåtelse får inte vidta åtgärder med stöd av förvärvet eller överlåtelsen förrän ett slutgiltigt beslut har getts i fråga om förvärvet, eller förvärvet annars kan anses ha blivit godkänt, om inte Försäkringsinspektionen bestämmer annat vid behandlingen av ärendet.

7 a §
Begränsade rättigheter för aktie- eller garantiandelsägare

Försäkringsinspektionen kan förbjuda en aktie- eller garantiandelsägare att utöva rösträtt i arbetspensionsförsäkringsbolaget för högst ett år i sänder, om

1) den anmälan som avses i 7 § 1 mom. om förvärv av aktier eller garantiandelar inte görs,

2) aktierna eller garantiandelarna har förvärvats trots Försäkringsinspektionens förbud, eller om

3) det efter ett förvärv av aktier eller garantiandelar anses att innehavet allvarligt äventyrar arbetspensionsförsäkringsbolagets verksamhet enligt sunda och försiktiga affärsprinciper eller de försäkrade förmånerna eller den sunda utvecklingen av arbetspensionsförsäkringsverksamheten.

I de fall som nämns i 1 mom. 1 och 2 punkten har aktie- eller garantiandelsägarna inte på dessa aktier eller garantiandelar grundade andra rättigheter i försäkringsbolaget än rätt till vinst. Ett sådant förvärv får inte införas i försäkringsbolagets aktie- eller garantiandelsbok och inte heller i aktieägar- eller garantiandelsägarförteckningen.

7 b §
Arbetspensionsförsäkringsbolagets anmälningsskyldighet

Arbetspensionsförsäkringsbolaget ska årligen vid en tidpunkt som fastställs av Försäkringsinspektionen underrätta Försäkringsinspektionen om ägarna till sådana aktier eller garantiandelar som avses i 7 § 1 mom. och storleken av deras innehav.

8 §
Rätt att få uppgifter av delägarna i arbetspensionsförsäkringsbolag

Försäkringsinspektionen har rätt att få de uppgifter som behövs för övervakningen av ett arbetspensionsförsäkringsbolags solvens av var och en som direkt eller indirekt äger aktier eller garantiandelar i arbetspensionsförsäkringsbolaget.

9 §
Bolagsstämma

Vid bolagsstämman utövas beslutanderätten av delägarna i bolaget med iakttagande av bestämmelserna om bolagsstämma i 5 kap. i försäkringsbolagslagen.

De försäkrades representanter vid bolagsstämman väljs särskilt för varje försäkring mellan företrädare för de personalgrupper som avses i lagen om samarbete inom företag (334/2007). Kan avtal inte nås om de försäkrades representanter eller ovan nämnda lag inte tillämpas på företaget, ska de arbetstagare som saken gäller sörja för att val eller annat förfarande för väljande verkställs. Val eller annat förfarande för väljande av företrädare ska verkställas så att alla arbetstagare, för vilka företrädare väljs, har möjlighet att delta. Bestämmelser om valförfarandet ska tas in i arbetspensionsförsäkringsbolagets bolagsordning.

Vid bolagsstämman får de som har beslutanderätt utöva sin rätt genom ett ombud. Denna rätt kan inte begränsas i bolagsordningen.

9 a §
Arbetspensionsförsäkringsbolagets ledning

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag ska ha ett förvaltningsråd, en styrelse och en verkställande direktör.

Ett arbetspensionsförsäkringsbolags styrelse och verkställande direktör ska leda bolaget med yrkesskicklighet, enligt sunda och försiktiga affärsprinciper samt enligt principerna för en tillförlitlig förvaltning.

I försäkringsbolagslagens 1 kap. 22 § föreskrivs om förbud mot beslut som strider mot likställighetsprincipen, i 1 kap. 23 § om omsorgsplikten och i 28 kap. om skadeståndsansvar.

9 b §
Förvaltningsråd

Ett arbetspensionsförsäkringsbolags förvaltningsråd väljs av bolagsstämman.

Försäkringstagarna och de försäkrade ska vara representerade i förvaltningsrådet. Representanterna i fråga ska väljas bland de personer som har föreslagits av de centrala arbetsgivar- och löntagarcentralorganisationerna. Försäkringstagarna och de försäkrade ska ha lika många representanter var och sammanlagt ska dessa representanter utgöra minst hälften av antalet ledamöter i förvaltningsrådet.

Förvaltningsrådet ska ha en ordförande och en vice ordförande, vilka förvaltningsrådet väljer inom sig och av vilka den ena ska vara en person som har föreslagits av de försäkrades representanter. Förvaltningsrådets ordförande och vice ordförande kan också väljas av bolagsstämman, om så bestäms i bolagsordningen.

Vad som i 6 kap. 6 § i försäkringsbolagslagen föreskrivs om förfarandet i avsaknad av behörig styrelse tillämpas även i fråga om förvaltningsrådet. På förvaltningsrådet och dess ledamöter ska dessutom tillämpas vad som i 6 kap. 3―6 § i aktiebolagslagen föreskrivs om styrelsens beslutsfattande, jäv och sammanträde samt vad som i 6 kap. 11―13 och 22 § i aktiebolagslagen föreskrivs om styrelseledamöters mandattid, avgång och entledigande och om förvaltningsrådets rätt att få uppgifter samt vad som i 24 kap. 3 § i aktiebolagslagen föreskrivs om skiljeförfarande.

Vad som i denna lag föreskrivs om ledamöter i förvaltningsrådet ska på motsvarande sätt tillämpas på suppleanterna.

9 c §
Valutskott

Förslag till arvoden för ledamöterna i förvaltningsrådet och till ledamöter i förvaltningsrådet bereds för bolagsstämman av ett valutskott som valts av förvaltningsrådet och vars ledamöter ska vara ledamöter i arbetspensionsförsäkringsbolagets förvaltningsråd eller styrelse.

Valutskottet har en ordförande och en vice ordförande, av vilka den ena ska vara en person som har föreslagits av de försäkrades representanter. Av ledamöterna i valutskottet väljs hälften bland personer som föreslagits av försäkringstagarnas representanter i förvaltningsrådet och hälften bland personer som föreslagits av de försäkrades representanter i förvaltningsrådet.

Valutskottet bereder för förvaltningsrådet förslag till styrelseledamöternas arvoden och till styrelseledamöter.

I bolagsordningen bestäms närmare om valutskottets sammansättning och hur ledamöterna väljs samt om valutskottets verksamhet.

9 d §
Förvaltningsrådets uppgifter

Förvaltningsrådet väljer ledamöterna i arbetspensionsförsäkringsbolagets styrelse och fastställer deras arvoden samt övervakar bolagets förvaltning, som styrelsen och verkställande direktören ansvarar för.

I fråga om förvaltningsrådets rätt att kräva sammankallande av extra bolagsstämma och att sammankalla bolagsstämma tillämpas 5 kap. 4 § i försäkringsbolagslagen.

Förvaltningsrådet får inte ges andra uppgifter eller rätt att företräda bolaget.

9 e §
Styrelseledamöter och ordförande

Till styrelsen ska väljas minst tre ledamöter.

Styrelseledamöterna ska vara väl ansedda och ha god kännedom om arbetspensionsförsäkringsverksamhet. I styrelsen ska det också finnas god sakkunskap om placeringsverksamhet.

Försäkringstagarna och de försäkrade ska vara representerade i arbetspensionsförsäkringsbolagets styrelse. Representanterna i fråga ska väljas bland de personer som har föreslagits av de centrala arbetsgivar- och löntagarcentralorganisationerna. Försäkringstagarna och de försäkrade ska ha lika många representanter var och sammanlagt ska dessa representanter utgöra minst hälften av antalet ledamöter i styrelsen.

Styrelsen väljer ordförande och vice ordförande inom sig, och av dem ska den ena ha föreslagits av de försäkrades representanter. Styrelsens ordförande och vice ordförande kan också utses av förvaltningsrådet, om så bestäms i bolagsordningen. Vid lika röstetal avgörs valet av ordförande eller av vice ordförande genom lottning. Ordföranden får inte vara i 31 kap. 4 § i försäkringsbolagslagen avsedd ansvarig försäkringsmatematiker i bolaget.

Vad som i denna lag och i de bestämmelser i försäkringsbolagslagen och aktiebolagslagen som tillämpas med stöd av denna lag föreskrivs om styrelseledamöter ska på motsvarande sätt tillämpas på suppleanterna.

9 f §
Bestämmelser i försäkringsbolagslagen och aktiebolagslagen som ska tillämpas på styrelsen

På ett arbetspensionsförsäkringsbolags styrelse och dess ledamöter samt på bolagets övriga representanter tillämpas dessutom vad som i 6 kap. 4 § 5 mom. och 10 § 1 punkten i försäkringsbolagslagen föreskrivs om skyldigheten att anmäla om eventuella ändringar i styrelsens sammansättning och vad som i 6 kap. 6 § i försäkringsbolagslagen föreskrivs om förfarandet när en behörig styrelse saknas. Dessutom tillämpas på styrelsen och dess ledamöter bestämmelserna i 6 kap. 2―7, 11―16 och 25―28 § i aktiebolagslagen.

11 §
Verkställande direktör

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag har en verkställande direktör, som styrelsen utser. Om bolaget har en ställföreträdare för verkställande direktören, ska på denne tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om verkställande direktören.

Verkställande direktören ska vara väl ansedd och ha god kännedom om arbetspensionsförsäkringsverksamhet, placeringsverksamhet och företagsledning. Ett arbetspensionsförsäkringsbolags ansvariga försäkringsmatematiker enligt 31 kap. 4 § i försäkringsbolagslagen får inte vara bolagets verkställande direktör.

Verkställande direktören får inte vara ledamot i bolagets förvaltningsråd eller styrelse.

På ett arbetspensionsförsäkringsbolags verkställande direktör tillämpas dessutom vad som i 6 kap. 6 § i försäkringsbolagslagen föreskrivs om förfarandet när en behörig verkställande direktör saknas och i 6 kap. 4 § 5 mom. och 10 § 1 punkten i den lagen om skyldigheten att anmäla eventuella ändringar i styrelsens sammansättning. Dessutom tillämpas på verkställande direktören vad som föreskrivs om styrelseledamöter i 6 kap. 2 § 2 mom., 4, 17 och 18 §, 20 § 2 och 3 mom. samt 25 och 26 § i aktiebolagslagen.

12 §
Särskilda behörighetsvillkor för ledningen

En juridisk person eller en minderårig eller den för vilken har förordnats en intressebevakare, vars handlingsbehörighet har begränsats eller som är försatt i konkurs, får inte vara ledamot av styrelsen eller förvaltningsrådet eller verkställande direktör. I lagen om näringsförbud (1059/1985) föreskrivs om ett näringsförbuds inverkan på behörigheten.


Ordföranden för samt två tredjedelar av de övriga ledamöterna i förvaltningsrådet och styrelsen ska vara personer som inte är anställda hos, verkställande direktör för eller ledamot i förvaltningsrådet eller styrelsen för samma eller ett annat försäkringsbolag eller en försäkringsholdingsammanslutning eller ett kreditinstitut eller finansinstitut eller ett sådant holdingföretag eller ett sådant fondbolag enligt 15 § i kreditinstitutslagen som har bestämmande inflytande i ett kreditinstitut eller finansinstitut eller en sammanslutning som hör till samma koncern eller till samma i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) avsedda konglomerat som dessa.


12 a §
Holdingsammanslutningens ledning

Utan hinder av vad som föreskrivs i 1 § 3 mom. tillämpas 6 kap. 4 § 1, 3 och 5 mom. och 10 § 1 punkten i försäkringsbolagslagen på ett arbetspensionsförsäkringsbolags holdingsammanslutnings styrelse och verkställande direktör.

5 kap.

Revision

13 §
Revision

Både de centrala arbetsgivarcentralorganisationerna och de centrala löntagarcentralorganisationerna har rätt att kräva tillsättande av en revisor att delta i revisionen vid sidan av de övriga revisorerna. Ett förslag om detta ska framläggas för den bolagsstämma där valet av revisorer ska förrättas eller där ärendet enligt kallelsen till stämman ska behandlas. Om bolagsstämman inte väjer en sådan revisor, kan centralorganisationen hos Försäkringsinspektionen anhålla om att en revisor tillsätts. Försäkringsinspektionen kan, efter att ha hört arbetspensionsförsäkringsbolagets styrelse, förordna en revisor för tiden till och med den ordinarie bolagsstämman under den följande räkenskapsperioden eller till utgången av mandattiden för bolagets revisorer enligt bolagsordningen.

13 a §
Granskning av täckningsförteckningen

Arbetspensionsförsäkringsbolagets revisor ska minst en gång per år och, på Försäkringsinspektionens begäran, även vid andra tidpunkter granska om den i 19 § i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden (1114/2006) avsedda täckningsförteckningen och de tillgångsposter som antecknats i den uppfyller de krav som uppställts i nämnda lag och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den.

14 §
Ansvarsskuld

Premieansvaret motsvarar kapitalvärdet av de utbetalningar som föranleds av framtida försäkringsfall till den del som bolaget blivit ansvarigt enligt lagen om pension för arbetstagare eller lagen om pension för företagare. Som premieansvar betraktas även sådant ansvar som reserverats för nedsättningar av försäkringsavgiften eller andra motsvarande förmåner enligt 169 § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare och för täckande av nedan nämnda förluster, och som indelas i en del som fördelas på försäkringstagarna (fördelat tilläggsförsäkringsansvar) och en ofördelad del (ofördelat tilläggsförsäkringsansvar). Fördelat tilläggsförsäkringsansvar får endast användas till nedsättningar av försäkringsavgiften eller andra motsvarande förmåner som avses i 169 § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare. Ofördelat tilläggsförsäkringsansvar kan användas för att täcka en förlust som har uppkommit till följd av en ändring av grunden för beräkning av ansvarsskulden och även för att täcka andra förluster.


15 §
Beloppet av den ansvarsskuld som ska täckas och täckning för ansvarsskulden

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag ska täcka ansvarsskulden enligt 14 § i denna lag så som bestäms i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden.

Beloppet av den ansvarsskuld som ska täckas fås genom att de poster som anges i 10 kap. 3 § i försäkringsbolagslagen dras av från den ansvarsskuld som avses i 14 § i denna lag.

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag ska ut-över ansvarsskulden täcka skulden för ansvarsfördelningen enligt 183 § i lagen om pension för arbetstagare, skulden för ansvarsfördelningen enligt 142 § i lagen om pension för företagare och skulden som följer av premierna.

Utöver vad som bestäms i 1―3 mom. ska ett arbetspensionsförsäkringsbolag förteckna de fordringar, vilkas innehavare har i 1 eller 3 § i lagen om den ordning i vilken borgenärer ska få betalning (1578/1992) avsedd förmånsrätt på grund av panträtt eller annan förmånsrätt till arbetspensionsförsäkringsbolagets tillgångar.

Till den täckningsförteckning som avses i 19 § i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden ska bifogas en förteckning i vilken antecknas

1) i 4 mom. avsedda sakrättsligt skyddade fordringar, och

2) de tillgångar till vilka den förmånsrätt som avses i 1 punkten hänför sig.

16 §
Arbetspensionsförsäkringsbolagets verksamhetskapital

Med ett arbetspensionsförsäkringsbolags verksamhetskapital avses det belopp med vilket försäkringsbolagets tillgångar ska anses överstiga dess skulder och andra därmed jämförbara förbindelser, enligt vad som bestäms i 11 kap. 2―5 § i lagen om försäkringsbolag, med undantag för 2 § 8 och 9 punkten samt 5 § 1 mom. 4, 6 och 9 punkten. Det i 14 § 2 mom. i denna lag avsedda ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret räknas härvid till arbetspensionsförsäkringsbolagets verksamhetskapital och avdras från bolagets ansvarsskuld.

21 §
Arbetspensionsförsäkringsbolagets tillgångar

Utan hinder av försäkringsbolagslagen och aktiebolagslagen hör av de tillgångar som överstiger skulderna i ett arbetspensionsförsäkringsbolag till aktieägarna eller innehavarna av garantiandelarna i samband med likvidation eller upplösning av bolaget, överlåtelse av försäkringsbeståndet eller annan reglering vid fördelning av tillgångar en sådan andel av placeringarna i bolagets eget kapital och av en skälig beräknad avkastning på dem som motsvarar aktierna och garantiandelarna. Den övriga delen av de tillgångar som överstiger skulderna, uppskrivningsfonden medräknad, tillhör försäkringstagarna såsom en del av försäkringsbeståndet, vars tillgångar ska användas för de försäkrades pensionsskydd. Bestämmelser om innehållet i denna paragraf ska tas in i bolagsordningen.

22 §
Vinstutdelning till delägarna

Ett arbetspensionsförsäkringsbolags medel får utbetalas till delägarna endast enligt vad som i denna lag och försäkringsbolagslagen bestäms om vinstutdelning samt utbetalning vid minskning av aktiekapitalet och utskiftning vid bolagets upplösning. Som vinstutdelning betraktas inte överföringar till det fördelade tilläggsförsäkringsansvaret enligt 14 § 2 mom. i denna lag.

Bestämmelserna om vinstutdelning i detta kapitel ska i tillämpliga delar iakttas vid betalning av ränta på garantiandelar.

23 §
Begränsningar av vinstutdelningen

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag får inte dela ut vinst, om bolagets verksamhetskapital underskrider solvensgränsen enligt 17 §, om bolaget inte uppfyller kraven på täckning av ansvarsskulden eller om det är eller borde vara känt att bolaget är insolvent.

Vinst får inte heller utdelas, om det är eller borde vara känt att vinstutdelningen leder till att verksamhetskapitalet sjunker under det belopp som föreskrivs i 1 mom., till att bolaget blir insolvent eller till att täckningen för ansvarsskulden inte uppfyller de lagstadgade kraven.

24 §
Hur tillgångarna får användas

Ett arbetspensionsförsäkringsbolags tillgångar får inte användas för ändamål som är främmande för bolagets verksamhet.

Bolagsstämman kan besluta om en gåva för ett allmännyttigt eller därmed jämförbart ändamål, om gåvans belopp med hänsyn till användningsändamålet samt arbetspensionsförsäkringsbolagets ställning och övriga omständigheter kan anses skäligt. Styrelsen får för detta ändamål använda medel som med beaktande av bolagets ställning är av ringa betydelse.

26 §
Ordnandet av placeringsverksamheten

Ett arbetspensionsförsäkringsbolags medel ska placeras på ett inkomstbringande och betryggande sätt.

Ett arbetspensionsförsäkringsbolags penningmedel och andra tillgångar ska hållas åtskilda från de tillgångar som tillhör ett annat bolag inom arbetspensionsförsäkringsbolagets koncern eller någon annan sammanslutning eller stiftelse.

Ekonomiförvaltningen och betalningsrörelsen vid ett arbetspensionsförsäkringsbolag ska ordnas så att medlen inte används för ekonomiförvaltningen eller betalningsrörelsen vid ett annat bolag inom arbetspensionsförsäkringsbolagets koncern eller någon annan sammanslutning eller stiftelse.

Av särskilda skäl kan bolaget, så som Försäkringsinspektionen närmare bestämmer, i ringa mån avvika från vad som i 3 mom. bestäms om betalningsrörelsen.

9 a kap.

Konkurrenstillsyn

28 a §
Bestämmelser om konkurrenstillsyn

För att trygga en sund och fungerande konkurrens mot skadliga konkurrensbegränsningar ska i arbetspensionsförsäkringsbolagens verksamhet, utöver lagen om konkurrensbegränsningar, iakttas detta kapitel.

28 b §
Försäkringsinspektionens konkurrenstillsyn

Försäkringsinspektionen ska följa arbetspensionsförsäkringsbolagens konkurrensförhållanden, utreda konkurrensbegränsningar, vidta åtgärder för undanröjande av skadliga verkningar av konkurrensbegränsningar och ta konkurrensfrämjande initiativ.

I tillsynen över arbetspensionsförsäkringsbolagen ska Försäkringsinspektionen också ta hänsyn till konkurrenskraven.

Försäkringsinspektionen och Konkurrensverket ska samarbeta med varandra på ett ändamålsenligt sätt.

28 c §
Remissförfarande

Konkurrensverket ska begära utlåtande av Försäkringsinspektionen när det behandlar en konkurrensbegränsning som huvudsakligen gäller arbetspensionsförsäkringsverksamhet.

28 d §
Tryggande av de försäkrade förmånerna

När verkningarna av konkurrensbegränsningar bedöms ska även synpunkter som gäller tryggandet av de försäkrade förmånerna beaktas.

29 §
Arbetspensionsförsäkringsbolags fusion, överlåtelse av försäkringsbeståndet till ett annat arbetspensionsförsäkringsbolag och delning

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag kan med Försäkringsinspektionens samtycke fusioneras med ett annat arbetspensionsförsäkringsbolag, överlåta sitt försäkringsbestånd eller en del av det till ett annat arbetspensionsförsäkringsbolag eller delas enligt vad som bestäms i försäkringsbolagslagen. Försäkringsinspektionen ska ge sitt samtycke, om en ovan avsedd åtgärd inte inkräktar på de försäkrade förmånerna, om åtgärden inte anses äventyra en sund utveckling av försäkringsverksamheten och om Försäkringsinspektionen anser att överlåtelsen av försäkringsbeståndet är motiverad med tanke på verkställigheten av arbetspensionssystemet. Till Försäkringsinspektionen ska i samband med ansökan om samtycke lämnas in en beräkning över det överlåtande bolagets ansvarsskuld och täckningen för den samt över bolagets verksamhetskapital. Försäkringsinspektionen har rätt att till samtycket foga de villkor som inspektionen anser nödvändiga för att trygga de försäkrade förmånerna eller en sund utveckling av försäkringsverksamheten.

När det gäller fusion, delning och överlåtelse av försäkringsbeståndet iakttas i övrigt vad som föreskrivs i 19 kap. 1―9 §, 10 § 3 mom. och 11―19 §, 20 kap. 1―9 §, 10 § 3 mom. och 11―17 § samt 21 kap. 1―5 och 8―11 §, 12 § 3 mom. och 13―16 § i försäkringsbolagslagen.

Med det försäkringsbestånd som överlåts vid fusion, överlåtelse av försäkringsbeståndet och delning övergår till det övertagande bolaget av de tillgångar som enligt 21 § hör till försäkringstagarna den del som motsvarar det försäkringsbestånd som överlåts.

Försäkringsinspektionen ska be Konkurrensverket om ett utlåtande över en sådan ansökan som avses i 1 mom., om det arrangemang som avses i ansökan omfattas av den tillsyn över företagsförvärv som avses i lagen om konkurrensbegränsningar.

29 b §
Arbetspensionsförsäkringsbolagets beslutsfattande vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd

Beslut om sådan överlåtelse av ett försäkringsbestånd som avses i detta kapitel fattas av arbetspensionsförsäkringsbolagets styrelse, om det försäkringsbestånd som överlåts utgör högst tio procent av arbetspensionsförsäkringsbolagets ansvarsskuld enligt 14 §. I detta fall ska som styrelsens beslut gälla den åsikt som mer än hälften av de närvarande har biträtt eller, om rösterna faller lika, den åsikt som ordföranden har omfattat.

I övrigt fattar arbetspensionsförsäkringsbolagets bolagsstämma beslut om överlåtelse av försäkringsbeståndet. Beslutet ska då fattas med kvalificerad majoritet i enlighet med 5 kap. 21 § i försäkringsbolagslagen.

29 c §
Försäkringsinspektionens samtycke till överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd

Inom fyra månader efter det att arbetspensionsförsäkringsbolaget och den övertagande pensionsanstalten har ingått avtal om överlåtelse av försäkringsbeståndet ska de ansöka om Försäkringsinspektionens samtycke till överlåtelsen. Om Försäkringsinspektionen inte anser att ansökan utan vidare utredning ska avslås, ska inspektionen på den övertagande pensionsanstaltens bekostnad utfärda en kallelse med anledning av ansökan om överlåtelse av försäkringsbeståndet i den officiella tidningen. I kallelsen ska de som önskar framställa anmärkningar mot ansökningen uppmanas att framställa dem till Försäkringsinspektionen inom en av inspektionen utsatt tid som ska vara minst en månad och högst två månader.

Försäkringsinspektionen ska förplikta den övertagande pensionsanstalten att utan dröjsmål sörja för att det i enlighet med Försäkringsinspektionens anvisningar informeras om kallelsen på den arbetsgivares anslagstavla vars försäkring det överlåtna försäkringsbeståndet gäller.

Försäkringsinspektionen ska ge sitt samtycke till att ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd överlåts, om åtgärden inte inkräktar på de försäkrade förmånerna och om den inte anses äventyra en sund utveckling av försäkringsverksamheten.

Den övertagande pensionsanstalten ska underrätta de pensionstagare eller andra förmånstagare som omfattas av försäkringsbeståndet om överföringen av försäkringsbeståndet senast i samband med den första utbetalningen av förmåner efter överföringen.

Försäkringsinspektionen meddelar vid behov närmare föreskrifter om den ansökan som avses i denna paragraf och om de uppgifter som behövs i ansökan.

29 e §
Verksamhetskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd

Arbetspensionsförsäkringsbolaget ska överlåta ofördelat tilläggsförsäkringsansvar till ett belopp som i den övertagande pensionsanstalten möjliggör en sådan placeringsfördelning som motsvarar den genomsnittliga riskbenägenheten för placeringsfördelningarna för pensionsanstalter som bedriver verksamhet i enlighet med lagen om pension för arbetstagare (verksamhetskapital som överförs).

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet fastställs det belopp som avses i 1 mom. på framställning av Försäkringsinspektionen som en fast procentandel av den ansvarsskuld som ska användas vid beräkningen av solvensen. Procentandelen beräknas så att den motsvarar det dubbla beloppet av medianen för solvensgränserna för pensionsanstalter som bedriver verksamhet i enlighet med lagen om pension för arbetstagare.

Den förordning som avses i 2 mom. utfärdas två gånger i kalenderåret före utgången av juni och december för att träda i kraft vid ingången av närmast följande juli och januari månad. Försäkringsinspektionen ska kalenderårsvis före utgången av april och oktober göra en framställning till social- och hälsovårdsministeriet om fastställande av den procentandel som avses i 2 mom.

Som beloppet av det verksamhetskapital som överförs används den procentandel som fastställts genom förordningen enligt 2 mom. och som gäller då avtalet om överlåtelse av försäkringsbeståndet ingås.

Om beloppet av det verksamhetskapital som överförs och som fastställts i enlighet med 2 mom. blir större än den andel av arbetspensionsförsäkringsbolagets verksamhetskapital som motsvarar det försäkringsbestånd som överlåts, ska ur arbetspensionsförsäkringsbolaget överlåtas en andel av bolagets verksamhetskapital som motsvarar det försäkringsbestånd som överlåts. Vid beräkningen av den andel som det försäkringsbestånd som överlåts utgör av arbetspensionsförsäkringsbolagets verksamhetskapital ska bestämmelserna om fastställande av den ansvarsskuld som används vid beräkning av solvensen beaktas vid fastställandet av nivån på bolagets verksamhetskapital.

32 §
Arbetspensionsförsäkringsbolagets ansvariga försäkringsmatematiker

Den som vid ett arbetspensionsförsäkringsbolag är sådan ansvarig försäkringsmatematiker som avses i 31 kap. 4 § i försäkringsbolagslagen kan inte samtidigt vara ansvarig försäkringsmatematiker vid ett annat försäkringsbolag, om Försäkringsinspektionen inte av särskilda skäl beviljar undantag från detta.

33 a §
Skadeståndsskyldighet

Vad som i 28 kap. i försäkringsbolagslagen bestäms om skadeståndsskyldighet som tillämpas på försäkringsbolag gäller också skada som förorsakats genom överträdelse av denna lag eller grunderna för lagstadgad pensionsförsäkring.

Utan hinder av vad som föreskrivs i 1 mom. behöver en styrelse- eller förvaltningsrådsledamot eller verkställande direktören inte visa att han eller hon har handlat omsorgsfullt, om den skada som avses i 28 kap. 2 § 3 mom. i försäkringsbolagslagen har orsakats genom överträdelse av 2 eller 3 §, 6 § 1 mom., 19 § eller 22 § 1 mom. i denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2008.

Utan hinder av vad som föreskrivs i 11 § 2 mom. kan ett bolags ansvariga försäkringsmatematiker som vid denna lags ikraftträdande är utnämnd till verkställande direktör fortsätta som verkställande direktör även efter att denna lag har trätt i kraft.

RP 13/2008
EkUB 7/2008
RSv 51/2008

Nådendal den 18 juli 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.