502/2008

Given i Helsingfors den 17 juli 2008

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansieringsstöd för renhushållning och naturnäringar

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

upphävs i statsrådets förordning av den 22 februari 2001 om finansieringsstöd för renhushållning och naturnäringar (175/2001) 2 kap. och 75 § 2 mom.,

ändras 1 § 2 mom., 3 § 4 mom., 7 § 1 mom., 12 §, 13 § 8 mom., 16 § 2 och 3 mom., 17 §, 23 § 1 mom. 2 punkten och 4 mom., 26 § 1 och 2 mom., 35 § 2 mom., 37 § 2 mom., 40 § 1 mom., 43 § 1 mom., 55 § 3 mom., 62 §, 64 § 1 mom., 75 § 1 mom., 77 § 1 mom., 81 §, 88 § 2 mom., 93 § 1 mom. och 94 § 2 mom. som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas inte på utvecklingsprojekt som gäller renhushållning och naturnäringar, om utvecklingsprojektet delvis gäller ett företag som bedriver verksamhet enligt lagen om stöd för utveckling av landsbygden (1443/2006).

3 §
Yrkesskicklighet

Om två eller flera fysiska personer etablerar ett jordbruk tillsammans anses det att kravet på yrkesskicklighet uppfylls om alla har minst tre års arbetserfarenhet och minst hälften av företagarna har en ovan avsedd 20 studieveckors eller 30 studiepoängs utbildning som är ändamålsenlig för att bedriva företagsverksamhet.

7 §
Totalinkomster

Med totalinkomster enligt 6 och 21 § i denna förordning avses de i statsbeskattningen skattepliktiga inkomster som konstaterats vid den beskattning som senast verkställts före den tidpunkt då ärendet anhängiggjorts minskade med kostnaderna för inkomstens förvärvande. I totalinkomsterna beaktas emellertid konstaterade eller uppskattade ändringar. Som inkomster betraktas dock inte barnbidrag, basdel och syskonförhöjning av stödet för hemvård av barn, bostadsbidrag, militärunderstöd, livränta och tilläggsränta enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948), frontmannapension enligt lagen om frontmannapension (119/1977), fortsättningspensionens kompletteringsbelopp enligt folkpensionslagen (568/2007) och lagen om införande av folkpensionslagen (569/2007), utkomststöd enligt lagen om utkomststöd (1412/1997) och inte arbetslöshetsdagpenning, arbetsmarknadsstöd, ersättning för särskilda kostnader på grund av lyte, skada eller men, löneinkomst från renbeteslag och inte sådana inkomster som klart kan anses vara av tillfällig natur.


12 §
Produktionsförhållanden

Arbetskraft- och näringscentralen ska när den beviljar stöd försäkra sig om att stödtagaren iakttar de obligatoriska krav som gäller produktionsgrenen i fråga och som följer av Europeiska gemenskapens lagstiftning och den nationella lagstiftningen om miljö, hygien och djurens välbefinnande.

Uppfyllande av de krav som avses i 1 mom. kan fastställas genom kontroller eller övervakning som utförs av myndigheterna, myndigheternas beslut, redogörelse som sökanden lämnar eller genom besök på lägenheten.

13 §
Investeringar som kan stödas

Stöd som delfinansieras av EU får beviljas för investeringar som betjänar produktionen, arbetarskyddet och miljövården på renhushållnings- och naturnäringslägenheter och med vilkas hjälp något av målen i artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), nedan EG:s förordning om utveckling av landsbygden, eftersträvas.

16 §
Investeringsstödets maximibelopp

För ett sådant företag som uppfyller villkoren i artikel 22 i EG:s förordning om utveckling av landsbygden och nedan i 26–28 § får stöd beviljas till högst 55 procent av de godtagbara kostnaderna, om det inte har förflutit fem år sedan etableringen.

För investeringar som avses i artiklarna 26―28 i EG:s förordning om utveckling av landsbygden får stöd som delfinansieras av EG beviljas för en enskild investering vars godtagbara kostnader är sammanlagt högst 300 000 euro.

17 §
Försumbart stöd

Utan hinder av vad som bestäms i 16 § får dock högst 60 procent av de godtagbara kostnaderna och högst 200 000 euro beviljas i stöd under tre år, om investeringen gäller av företaget bedriven

1) förädling av andra graden av renhushållnings- eller naturnäringsprodukter, det vill säga annan förädling än sådan som avses i bilaga I till Romfördraget, eller marknadsföring av ovan nämnda produkter,

2) näring som ansluter sig till turism,

3) service- eller produktionsverksamhet i samband med renhushållning eller naturnäringar.

I det maximibelopp som avses i 1 mom. ska inräknas annat stöd som beviljats företaget under skatteåret och under de två föregående skatteåren och på vilket tillämpas kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse.

23 §
Godtagbara kostnader för utvecklingsstöd

Stöd får beviljas


2) till högst 35 procent av sådana godtagbara kostnader för utveckling av produkter och produktionsmetoder som föranleds av att utomstående sakkunniga eller andra externa tjänster anlitas, av anskaffningar under högst 24 månader av andra än för produktionsverksamheten behövliga maskiner eller anordningar som hänför sig till genomförandet av utvecklingsprojektet, av anskaffningar av råvaror och halvfabrikat, av avgifter för nyttjande- eller tillverkningsrätt eller löne- och resekostnader, så som föreskrivs i gemenskapens rambestämmelser för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation i gemenskapens meddelande (2006/C323/01),


För omfattande utvecklingsprojekt som gäller renhushållning eller naturnäringar och som utförs av ett eller flera företag eller som gagnar flera företag kan stöd beviljas till högst 90 procent av de godtagbara kostnaderna. Ett villkor för beviljandet av stöd är att stödtagaren och den åtgärd som ska stödas uppfyller de förutsättningar för beviljande som avses i punkt 9 i gemenskapens rambestämmelser för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation i gemenskapens meddelande (2006/C323/01).

26 §
Startstöd till unga jordbrukare

Startstöd som avses i artikel 22 i EG:s förordning om utveckling av landsbygden får beviljas en företagare som medan han eller hon är under 40 år har börjat eller börjar idka renhushållning eller naturnäringar för egen räkning på det sätt som avses i 4 § 1 mom.

Startstöd får beviljas en företagare som

1) har fått en renhushållnings- eller naturnäringslägenhet eller en del av en sådan i sin ägo och etablerar sig för första gången,

2) har etablerat sig som företagare med ansvar för gårdsbruket,

3) lägger fram en affärsplan som i tillämpliga delar är uppgjord enligt bestämmelserna i statsrådets förordning om investeringsstöd för gårdsbruk och startstöd till unga jordbrukare (299/2008).


35 §
Byggnadsplaner

Byggnadsplaner för andra byggnader än renslakterier, liksom byggnadsplaner för elektrifiering, vatten och avlopp och byggandet av vägar samt byggnadsplanerna för stängsel som behövs för renskötseln granskas och godkänns av Lapplands arbetskrafts- och näringscentral. Byggnadsplanerna för renslakterier godkänns till den del det inte är fråga om livsmedelshygien också av Lapplands arbetskrafts- och näringscentral. Angående livsmedelshygienen i slakterier gäller vad som bestäms i livsmedelslagen (23/2006) och med stöd av den.


37 §
Utbetalning av stöd

Utbetalningsgranskningarna i fråga om stöd som beviljats renbeteslag för kostnaderna för byggande och grundlig förbättring av stängsel samt stöd som beviljats renbeteslag för byggande av vägar utförs av kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Den sista posten betalas efter att arbetskrafts- och näringscentralens landsbygdsavdelning har konstaterat att arbetet har blivit slutfört på ett godtagbart sätt. Slutgranskningarna av stängsel som byggts som skydd för odlingar utförs dock av kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

40 §
Utvecklingsåtgärder som kan stödas

Utvecklingsprojektet ska förverkliga minst ett av målen i artikel 52 i EG:s förordning om utveckling av landsbygden.


43 §
Stödets maximibelopp

I fråga om utvecklingsprojekt får stöd beviljas till högst 90 procent av de godtagbara kostnaderna för utvecklingsprojektet, dock högst till det belopp som har överenskommits i programmet i fråga eller, i fråga om utvecklingsprojekt som genomförs utanför programmet, högst till det belopp som gemenskapernas kommission har godkänt i gemenskapens rambestämmelser för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation i gemenskapens meddelande (2006/C323/01) eller i andra riktlinjer för statligt stöd som beviljas för ändamålet i fråga.


55 §
Betalningslättnader

Kreditinstitutet beviljar uppskov och räntefrihet på ansökan. Om uppskov beviljas för längre tid än två år, tidigare uppskov medräknade, eller om det är fråga om beviljande av räntefrihet, ska ansökan hänskjutas till kreditinstitutets centrala finansiella institut. Före avgörandet ska Landsbygdsverkets representanter granska ansökan och godkänna förslaget till betalningslättnad. Om statsborgen beviljats till säkerhet för lånet utförs ingen granskning, utan förutsättningen för beviljande av uppskov är arbetskrafts- och näringscentralens samtycke. Om villkoren för borgensbeslutet på grund av uppskovet måste ändras också till andra delar än vad gäller tiden för återbetalning av lånet och förfallodag för betalningarna, ska arbetskrafts- och näringscentralen hänskjuta ärendet till Landsbygdsverket.


62 §
Betalning och återkrav av gottgörelse

Kreditinstitutet ska särskilt ansöka om gottgörelse som betalas med stöd av 23 § i lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar hos Landsbygdsverket. Till ansökan ska fogas de utredningar som jord- och skogsbruksministeriet har föreskrivit genom förordning för konstaterande av det lånebelopp för vilket staten ska bära ansvaret och för klarläggande av att statens ansvar gäller.

Landsbygdsverket sköter om att de gottgörelser som betalts till kreditinstitutet återkrävs till staten när gottgörelserna återkrävs hos låntagaren.

64 §
Skuldebrevsarrangemang

Landsbygdsverket kvittar den slutliga förlusten i skuldebreven mellan staten och kreditinstitutet till det belopp de betalningsbefrielser som fastställts i sanerings- eller betalningsprogrammet, i det avtal som utgör grunden för frivillig skuldsanering eller vid något motsvarande arrangemang har genomförts.


75 §
Ansökan om stöd

Ansökan om annat stöd än det som avses i 36 § tillställs den arbetskrafts- och näringscentral inom vars område företaget är beläget. Ansökan om betalningslättnader lämnas dock till kreditinstitutet i fråga.


77 §
Beviljande av stöd

Arbetskrafts- och näringscentralen beviljar stödet, om inte Landsbygdsverket beslutar att kommunens landsbygdsnäringsmyndighet ska bevilja det. Om kostnaderna för projektet dock överskrider det maximibelopp som jord- och skogsbruksministeriet fastställt genom förordning, får stödet beviljas endast med Landsbygdsverkets samtycke.


81 §
Betalning av startstöd till unga näringsidkare

Bidragsandelen av startstödet betalas utan särskild ansökan i två lika stora poster. Den första bidragsposten betalas den sista mars eller den sista oktober härnäst följande efter att stödet beviljats. Om lägenheten emellertid etableras först efter det stödet beviljats, betalas den första bidragsposten den sista mars eller den sista oktober härnäst följande efter etableringen av lägenheten.

Den andra bidragsposten betalas den sista mars eller den sista oktober härnäst följande efter att utredningen lämnats in, tidigast ett år efter att den första posten betalats ut.

För utbetalning av startstödet ska sökanden lämna in en redogörelse minst två månader före den betalningsdag som avses i 1 och 2 mom.

88 §
Forskningsmedel

Förutsättningen för beviljande av forskningsmedel är att forskningsresultaten publiceras på ett av jord- och skogsbruksministeriet godkänt sätt så som föreskrivs i gemenskapens rambestämmelser för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation i gemenskapens meddelande (2006/C323/01) och att dessa iakttas även i övrigt.


93 §
Övervakning

Landsbygdsverket väljer årligen centraliserat de stödtagare hos vilka övervakning utförs. Valet sker i regel genom slumpmässig sampling grundad på riskanalys.


94 §
Övervakare

Den person som utför övervakning ska inneha antingen ett övervakningspass med en fullmakt av Landsbygdsverket eller en i 40 § 1 mom. i lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar avsedd fullmakt av en myndighet eller ett annat organ. Övervakningspasset eller fullmakten ska på begäran företes för stödtagaren eller dennes representant innan granskningen inleds.Denna förordning träder i kraft den 24 juli 2008. Denna förordning tillämpas på ansökningar som blir anhängiga efter att förordningen har trätt i kraft.

Helsingfors den 17 juli 2008

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Jukka Mirvo

Översättning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.