490/2008

Given i Helsingfors den 25 juni 2008

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om förskrivning av läkemedel

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 6 augusti 2003 om förskrivning av läkemedel (726/2003) 2 § 10 och 18 punkten, rubriken för 10 § och det inledande stycket i paragrafens 1 mom., 14 § 2 mom., 17 § 1 mom., 21 § 1 mom. och 22 § samt

fogas till 2 § en ny 10 a punkt och till 17 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


10) skriftligt recept en läkemedelsordination i pappersformat som uppgjorts av en läkare eller tandläkare, mot vilken apoteket expedierar läkemedel till en patient; receptet kan vara i original eller förnyat,

10 a) elektroniskt recept en läkemedelsordination som uppgjorts med en databehandlingsanordning av en person med rätt att förskriva läkemedel och som med hjälp av datanät överförs till receptcentret och på vilken lagen om elektroniska recept (61/2007) tillämpas,


18) förnyat recept (repetition) en av läkare eller tandläkare på ett av apoteket tidigare expedierat skriftligt recept gjord anteckning, eller ett av en läkare eller tandläkare personligen per telefon givet meddelande, som ger apoteket rätt att på nytt expediera de läkemedel som receptet innehåller; ett recept kan förnyas högst tre gånger,


10 §
Uppgifter som ska antecknas på ett skriftligt recept

Ett skriftligt recept ska innehålla följande uppgifter:


14 §
Läkemedelsutbyte

Förbud mot utbyte av ett läkemedelspreparat antecknas i det fält på receptet som är reserverat för läkemedelspreparatet och anvisningarna. Utbytet förbjuds med anteckningen "får ej bytas ut". Orsaken till förbudet antecknas inte på receptet. Anteckningen får inte göras med hjälp av stämpel och receptprogrammet får inte automatiskt lägga till eller föreslå förbud i recept. Om läkemedelsförskrivaren vill ordinera läkemedelspreparat av en särskild försäljningstillståndsinnehavare ska på receptet antecknas läkemedelspreparatets namn, namnet på försäljningstillståndsinnehavaren och anteckningen "får ej bytas ut".

17 §
Förskrivning av egentliga narkotika

En läkemedelsförskrivare får förskriva egentliga narkotika till en patient eller pro auctore endast med en fastställd narkotikareceptblankett eller till en patient med ett elektroniskt recept.


Trots bestämmelserna i 2 mom. får en läkemedelsförskrivare förskriva även sådana narkotika som ingår i förteckning IV i 1961 års allmänna narkotikakonvention och i förteckning I i konventionen angående psykotropiska ämnen som sådana preparat som kräver specialtillstånd, om det finns särskilda terapeutiska grunder för det.


21 §
Förskrivning av preparat som kräver specialtillstånd

Förskrivning av i 21 f § i läkemedelslagen avsedda preparat som kräver specialtillstånd förutsätter att det inte för vården av patienten finns annan vård att tillgå eller att önskat resultat inte kan uppnås med vård av detta slag.


22 §
Elektroniskt recept

När ett elektroniskt recept görs upp ska bestämmelserna i lagen om elektroniska recept (61/2007) och i förordning (485/2008) och dessutom i tillämpliga delar bestämmelserna i denna förordning följas.

Bestämmelserna i 16 och 18 § i denna förordning tillämpas inte på elektroniska recept.

Elektroniska recept får inte användas för pro auctore-recept. Elektroniska recept får inte användas för förskrivning av medicinsk gas.

Elektroniska recept får användas för förskrivning av sådana läkemedelspreparat samt andra preparat som kräver recept av läkare som inte ingår i läkemedelsdatabasen, om läkemedelsförskrivaren antecknar sådana uppgifter på receptet som motsvarar uppgifterna om de preparat som ingår i databasen.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2008.

Helsingfors den 25 juni 2008

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Regeringsråd
Pekka Järvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.