489/2008

Given i Helsingfors den 10 juli 2008

Statsrådets förordning om ändring av 28 § i jaktförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i jaktförordningen av den 12 juli 1993 (666/1993) 28 §, sådan den lyder i förordning 869/1998 och 664/2001, som följer:

28 §
Undantag från fredningstiden för varg, brunbjörn, lodjur och utter

Finns det inte någon annan tillfredsställande lösning och inverkar beslutet inte menligt på möjligheterna att upprätthålla en gynnsam skyddsnivå, kan jaktvårdsdistriktet trots bestämmelserna i 24 § 1 mom. 5 punkten och 24 § 2 mom. bevilja jaktlicens enligt 1 § för jakt på varg, brunbjörn, lodjur och utter

1) för att bevara vilda djur eller växter,

2) för att förebygga synnerligen betydande skada på jordbruk, skogsbruk, fiske, djurhållning eller annan egendom,

3) av med hänsyn till folkhälsan, den allmänna säkerheten eller något annat synnerligen viktigt allmänt intresse tvingande skäl, inbegripet ekonomiska och sociala skäl, och om beviljande av undantag medför synnerligen betydande nytta för miljön, samt

4) för att selektivt och begränsat eliminera vissa individer i noggrant övervakade förhållanden.

Jaktlicens enligt 1 mom. 4 punkten får beviljas endast för jakt på

1) varg utanför renskötselområdet, 1.11–31.3,

2) brunbjörn, med undantag för årsunge samt björnhona som åtföljs av årsunge, 20.8–31.10,

3) lodjur, med undantag för lodjurshona som åtföljs av årsunge, 1.12–28.2,

4) utter 1.11–30.4.

Jakt enligt 2 mom. 2 punkten kan inom renskötselområdet ske också inom ramen för fastställda kvoter så som bestäms i 5 §.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2008.

Helsingfors den 10 juli 2008

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Biträdande avdelningschef
Christian Krogell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.