481/2008

Given i Helsingfors den 2 juli 2008

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om producentorganisationerna inom sektorn för frukt och grönsaker

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), sådan denna paragraf lyder i lag 423/2007, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

På godkännandet av producentorganisationerna inom sektorn för frukt och grönsaker samt på deras verksamhetsprogram, driftsfond och ekonomiska stöd tillämpas utöver denna förordning dessutom följande författningar:

1) Rådets förordning (EG) nr 361/2008 om ändring av förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning), nedan rådets förordning, och

2) Kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 gällande detaljerade bestämmelser om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 2200/96 beträffande driftsfonder, åtgärdsprogram och ekonomiskt stöd, nedan kommissionens förordning.

Med producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker avses i denna förordning också bärproducentorganisationer.

2 §
Behörig myndighet

När det gäller sådana myndighetsuppgifter som förutsätts för verkställigheten av denna förordning är Landsbygdsverket behörig myndighet.

3 §
Godkännande av producentorganisation

Godkännande av producentorganisationer ska sökas på en blankett som Landsbygdsverket har fastställt.

Ett aktiebolag eller andelslag kan godkännas som producentorganisation.

Producentorganisationen ska bestå av

1) minst fem och högst nio producentmedlemmar, varvid värdet av dess saluförda produktion ska vara minst 500 000 euro, eller

2) minst tio producentmedlemmar, varvid värdet av dess saluförda produktion ska vara minst 250 000 euro.

4 §
Medlemskap i en producentorganisation

I artikel 125 a i rådets förordning föreskrivs om medlemskap i en producentorganisation. Som icke-producerande medlem enligt artikel 32 i kommissionens förordning kan godkännas en fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt odlar andra jordbruks- eller trädgårdsprodukter. Som icke-producerande medlem kan också godkännas andra fysiska eller juridiska personer samt dödsbon, under förutsättning att deras andel i producentorganisationen är liten och att de inte är verksamma inom parti- eller detaljhandeln.

En enskild producentmedlems rösträtt får inte överstiga 20 procent. Icke-producerande medlemmar kan delta i omröstningar som gäller driftsfonden på det sätt som detta tillåts i producentorganisationens stadgar. Dessa medlemmar beaktas inte när minimiantalet medlemmar i producentorganisationen fastställs, och de kan inte sammanlagt inneha mer än 49 procent av rösträtten i producentorganisationen. Då rösträtten beräknas anses till en enskild medlems eller aktieägares rösträtt höra deras direkta och indirekta ägande i producentorganisationen.

Uppsägning av medlemskapet ska meddelas senast den 15 september, varvid uppsägningen träder i kraft vid ingången av följande kalenderår. I producentorganisationernas stadgar kan fastställas en längre tid för underrättelsen om utträdet, men den får vara högst 6 månader.

5 §
Värdet av den saluförda produktionen

Vid beräkning av värdet av den saluförda produktionen används som referensperiod den tolvmånadersperiod enligt artikel 53.2 punkt a eller b i kommissionens förordning som anges i producentorganisationens ansökan om godkännande av verksamhetsprogrammet.

Vid beräkning av värdet av den saluförda produktionen när det gäller en medlem som utträtt ur producentorganisationen och anslutit sig till en annan beräknas värdet av produktionen för den referensperiod som överlappar en annan den producentorganisation som medlemmen har utträtt ur till godo.

6 §
Producentorganisationens verksamhet

Producentmedlemmarna kan enligt artikel 125a.2 punkt a i rådets förordning med producentorganisationens tillstånd och i enlighet med de villkor som producentorganisationen har fastställt sälja högst 25 procent av sin produktion och/eller sina produkter direkt på sina gårdar och/eller utanför sina gårdar till konsumenter för personligt bruk.

Producentorganisationen ska i samband med att den ansöker om godkännande av verksamhetsprogrammet uppge om den tillämpar de miljöåtgärder som avses i artikel 103c.3 punkt a eller b i rådets förordning.

Om producentorganisationen inte har lagt fram ett verksamhetsprogram ska den åtminstone lägga fram sina årliga produktionsuppgifter.

7 §
Förändringar i verksamhetsprogrammen

Om verkställandet av det godkända verksamhetsprogrammet förhindras eller försvåras, kan producentorganisationen genomföra verksamhetsprogrammet delvis, förutsatt att detta utan dröjsmål har anmälts till den behöriga myndigheten. Sådana ändringar som påverkar målen i verksamhetsprogrammet kräver dock innan ändringen genomförs att godkännande sökts hos den behöriga myndigheten. Driftsfondens storlek kan ändras med högst 25 procent, om de allmänna målen i verksamhetsprogrammet bevaras oförändrade.

8 §
Gårdsvisa investeringar

Till verksamhetsprogrammet kan höra investeringar som görs på enskilda gårdar enligt bilaga VIII punkt 22 till kommissionens förordning, om de hänför sig till verksamhetsprogrammets mål och betjänar en betydande andel av producentorganisationens medlemmar. Verksamhetsprogrammet kan innefatta även andra investeringar som görs på enskilda gårdar, om det är fråga om maskiner och anläggningar som är avsedda för medlemmarnas gemensamma bruk. Ur driftsfonden kan inte finansieras en enskild gårds markförvärv eller byggande av produktionslokaler.

Om gårdsvisa investeringar tas in i verksamhetsprogrammet, ska till produktionsorganisationens stadgar fogas bestämmelser om återkrav av investeringen eller dess värde om en medlem utträder ur organisationen.

9 §
Godtagbara arbets- och resekostnader

Ersättning för personalkostnader enligt bilaga VIII punkt 2 b till kommissionens förordning kan sökas som en engångsersättning, som kan vara högst 20 procent av driftsfondens totala belopp. Över dessa uppgifter behöver inte arbetstidsbokföring uppvisas. I ansökan ska de personer som deltagit i uppgiften uppges. En utredning av detta arbete ska läggas fram i samband med den årliga tillsyn som myndigheterna utför.

Rese- och boendekostnader samt dagtraktamenten som ersätts enligt bilaga VIII punkt 7 till kommissionens förordning beaktas i driftsfonden enligt de belopp som fastställts i Skattestyrelsens årliga beslut om skattefria resekostnadsersättningar.

10 §
Stödberättigad experimentell produktion

De produktionskostnader som föranleds av sådan experimentell produktion som avses i bilaga VIII punkt 1 fjärde strecksatsen till kommissionens förordning är stödberättigade på följande villkor:

1) syftet med projektet är att förbättra produktionsmetoderna, produkterna eller processerna i producentorganisationen eller att utveckla helt nya,

2) projekten är till storleken avgränsade så att de gäller endast en del av producentorganisationens producenter eller vissa produkter eller lagringsvolymer, samt

3) projektens resultat kan överföras och användas av de övriga medlemmarna i producentorganisationen.

11 §
Bokföring

Producentorganisationen ska ha sådan bokföring att det årligen är möjligt att identifiera, kontrollera och fastställa de utgifter och inkomster som hänför sig till driftsfonden. Kvitton och andra verifikat som hänför sig till verksamheten samt bokföringen ska bevaras för tillsynen.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 9 juli 2008.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 8 september 2003 om godkännande av verksamhetsprogram för frukt- och grönsaksproducentorganisationerna samt sökande av fondstöd (799/2003) och jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 15 juni 2004 om förfarande vid återtagande av frukt och grönsaker från marknaden (507/2004).

Helsingfors den 2 juli 2008

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Aku-Petteri Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.