476/2008

Given i Helsingfors den 3 juli 2008

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om ordningsbotsförseelser

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

ändras i förordningen av den 21 maj 1999 om ordningsbotsförseelser (610/1999) 13 d §, sådan den lyder i förordning 612/2005, som följer:

13 d §
Förseelser som gäller sjötrafik

För brott mot sjötrafiklagen (463/1996), sjötrafikförordningen (124/1997) eller lagen om farkostregistret (976/2006) kan föreläggas ordningsbot som följer:

1) den som framför en farkost kan föreläggas en ordningsbot på 35 euro för ett annat än i 2 punkten avsett brott mot i 5 § 2 mom. i sjötrafiklagen avsedda påbud, förbud och begränsningar som sjötrafikmärken eller ljussignaler anger,

2) den som framför en farkost kan föreläggas en ordningsbot på 60 euro för överskridande av den högsta tillåtna hastigheten med maximalt den högsta tillåtna hastigheten,

3) för framförande av en farkost utan de dokument som enligt 13 § i sjötrafiklagen eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den ska medföras när farkosten är i användning eller för försummelse att inom utsatt tid visa upp dessa dokument kan föreläggas en ordningsbot på 20 euro,

4) för framförande av en farkost i strid med regionala förbud eller begränsningar som meddelats med stöd av 15 § i sjötrafiklagen kan föreläggas en ordningsbot på 35 euro,

5) en ordningsbot på 35 euro kan föreläggas ägaren till en farkost för försummelse att göra registreringsanmälan enligt 7 § 1 mom. i lagen om farkostregistret innan farkosten tas i bruk, ägaren eller innehavaren av en farkost för försummelse att inom utsatt tid göra ändringsanmälan enligt 2 mom. i nämnda paragraf eller ägaren till en farkost för försummelse att inom utsatt tid göra anmälan enligt 3 mom. i nämnda paragraf om att farkosten förstörts, överlåtits eller tagits ur bruk,

6) för användning i strid med 8 § 1 mom. i lagen om farkostregistret av en farkost innan farkosten har förts in i registret eller för användning i strid med 10 § 2 mom. i den lagen av en farkost som inte har försetts med registerbeteckning kan föreläggas en ordningsbot på 35 euro,

7) för framförande av en farkost som saknar sådan utrustning som avses i 2 § 1 mom. 2―4 punkten i sjötrafikförordningen kan föreläggas en ordningsbot på 35 euro.


Denna förordning träder i kraft den 11 juli 2008.

Helsingfors den 3 juli 2008

Minister
Liisa Hyssälä

Lagstiftningsdirektör
Asko Välimaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.