472/2008

Given i Nådendal den 26 juni 2008

Lag om ändring av lagen om Räddningsinstitutet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 juli 2006 om Räddningsinstitutet (607/2006) 2 och 13 § samt

fogas till lagen en ny 3 a § samt till 4 § ett nytt 2 mom. som följer:

2 §
Räddningsinstitutets uppgift

Räddningsinstitutet ska ordna yrkesinriktad grundutbildning inom räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten, utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen för räddningsväsendets befäl, utbildning som ger beredskap för störningar under normala förhållanden och för undantagsförhållanden samt för sin del svara för forsknings- och utvecklingsverksamheten inom räddningsväsendet, samordningen av forskningsverksamheten samt vid behov även för andra uppgifter som lämpar sig för institutets verksamhetsområde.

Räddningsinstitutet ska sköta den beredskap att rekrytera civilpersonal som kan skickas utomlands för krishantering och den materiella och logistiska beredskap som avses i 4 § 1 mom. i lagen om civilpersonals deltagande i krishantering (1287/2004) samt ordna krishanteringsutbildning för civilpersonal enligt nämnda lag. Räddningsinstitutet företräder staten i egenskap av arbetsgivare enligt 5 § i ovan nämnda lag. Dessutom ska Räddningsinstitutet svara för forsknings- och utvecklingsverksamheten inom den nationella beredskapen.

3 a §
Räddningsinstitutets enheter

För de uppgifter som nämns i 2 § 2 mom. finns Krishanteringscentret vid Räddningsinstitutet. Bestämmelser om Räddningsinstitutets övriga enheter finns i arbetsordningen. Krishanteringscentrets direktör utnämns av inrikesministeriet.

4 §
Beslutanderätt

Med avvikelse från 1 mom. avgörs de ärenden som avses i 2 § 2 mom. av Krishanteringscentrets direktör så som närmare bestäms om beslutanderätten i Räddningsinstitutets arbetsordning.

13 §
Övrig utbildning

Räddningsinstitutet ger yrkesinriktad fortbildning som hör samman med räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten, utbildning för den ledande och specialiserade personalen inom befolkningsskyddet enligt räddningslagen (468/2003) och utbildning som främjar förberedelser enligt beredskapslagen (1080/1991). Institutet kan även ge annan utbildning som är lämplig med beaktande av dess verksamhetsområde.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 46/2008
FvUB 5/2008
RSv 53/2008

Nådendal den 26 juni 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Anne Holmlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.