471/2008

Given i Nådendal den 26 juni 2008

Lag om ändring av lagen om civilpersonals deltagande i krishantering

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 december 2004 om civilpersonals deltagande i krishantering (1287/2004) 5 § 1 mom., 17 § 3 mom. och 18 § 3 mom. som följer:

5 §
Offentligrättsligt anställningsförhållande

Den som deltar i krishantering utomlands står i ett offentligrättsligt anställningsförhållande för viss tid till staten, som i egenskap av arbetsgivare företräds av Räddningsinstitutet. Staten som arbetsgivare företräds dock av utrikesministeriet, om det är ändamålsenligt med tanke på utrikes- och säkerhetspolitiken, och av inrikesministeriet i ärenden som är av betydelse för den nationella beredskapen.


17 §
Ändamålet med registret och registeransvarig

Räddningsinstitutet är registeransvarig för expertregistret. Inrikesministeriet har rätt att använda registret genom teknisk anslutning.

18 §
Informationskällor och datainnehåll

Den registeransvarige kan i registret föra in uppgift om en persons deltagande i krishanteringsutbildning som Räddningsinstitutet ordnat, tidpunkten för inledande och upphörande av ett anställningsförhållande enligt denna lag samt om personens uppdrag och stationeringsort under anställningsförhållandet.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 46/2008
FvUB 5/2008
RSv 53/2008

Nådendal den 26 juni 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Anne Holmlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.