438/2008

Given i Helsingfors den 25 juni 2008

Arbets- och näringsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) samt med stöd av 34 § i lagen av den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999):

1 §
Tillämpningsområde

För prestationer av arbets- och näringsministeriet samt av nämnder och riksförlikningsmännens byrå samt av arbetsrådet, arbetskraftsinstitutet och lokalförvaltningen för arbetskraftsärenden tas avgifter ut till staten i enlighet med denna förordning, om inte något annat bestäms eller föreskrivs om dem. Avgifter enligt denna förordning, vilka avses i 2 och 3 §, tas också ut för beslut om avslag.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten tas avgifter ut enligt vidstående avgiftstabell.

3 §
Prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder

Övriga prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten och som prissätts enligt företagsekonomiska grunder är:

1) rådgivnings-, utbildnings-, rehabiliterings-, konsulterings-, och andra utvecklingstjänster som baserar sig på uppdrag,

2) användning av verksamhetslokaler, fastigheter och utrustning samt ämbetsverks- och kontorstjänster för utomstående,

3) publikationer, undersökningar, utredningar, statistiktjänster och förlagstjänster med undantag av de fall då tjänsterna direkt stöder ministeriets avgiftsfria verksamhet,

4) användning av personalen för tjänsteuppdrag i utbildnings-, planerings- och andra sakkunniguppgifter som inte hör till förvaltningen utom i de fall då detta direkt stöder arbets- och näringsministeriets avgiftsfria verksamhet,

5) biblioteks- och informationstjänster,

6) utomståendes meddelanden i ministeriets publikationer,

7) kopior, utskrifter och andra avskrifter,

8) utlåtanden av nämnden för arbetstagares uppfinningar,

9) tillfällig överlåtelse av bruksrättigheter samt andra rättigheter,

10) annan prestation som baserar sig på eller kan jämställas med ett uppdrag och som hör till arbets- och näringsministeriet verksamhetsområde,

11) andra specialtjänster som gäller rekrytering eller minskning av personal samt utveckling av personalen och arbetsorganisationen än de som nämns i 4 kap. 3 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002),

12) uthyrning av personal,

13) överlåtande av användningsrätt till psykologiska test och andra metoder, datasystem, program eller motsvarande,

14) utlämnande av uppgifter ur datasystem med undantag av uppgifter i anslutning till avgiftsfri verksamhet,

15) inkvartering som arbetskraftsinstitutet erbjuder och andra tjänster som tillhandahålls i samband med kurser och som inte har anknytning till genomförandet av arbets- och näringsministeriets årliga personalutbildningsprogram,

16) sändande av material vilket baserar sig på uppdrag, om detta inte ingår i priset för materialet,

17) skötsel på uppdrag av arbetsgivaren och för arbetsgivarens räkning av den betalningsrörelse som gäller förskottsinnehållningar, arbetsgivares socialskyddsavgift och andra avgifter som arbetsgivaren ska betala på basis av anställningsförhållandet.

18) löneräkning och löneutbetalning för företag på uppdrag av arbetsgivaren och för arbetsgivarens räkning, samt

19) rådgivning till arbetsgivare om skötseln av betalningsrörelsen samt om löneräkning och löneutbetalning.

Om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt för utlämnande av kopia eller utskrift enligt 34 § 3 mom. i nämnda lag beslutar arbetsförvaltningen med beaktande av vad som sägs i 34 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008 och gäller till och med den 31 mars 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 25 juni 2008

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Ekonomichef
Taina Vähimaa

Bilaga

AVGIFTSTABELL

över arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer

Prestation
1) bokföringsnämndens beslut om undantag som gäller tidpunkten för färdigställande av bokslutet samt räkenskapsperioden 170 €
2) övriga beslut om undantag som fattas av bokföringsnämnden 500 €
3) beslut på besvär som anförts hos statens revisionsnämnd 200 €
4) utdrag ur registret över revisorer och revisionssammanslutningar 10 €/ark
5) intyg ur registret över revisorer och revisionssammanslutningar 50 €
6) beslut om undantag i fråga om tillstånd att vara revisor för en stiftelse 85 €
7) behandling av ansökningar om bekräftelse på utlänningars företagsköp 2 000 €
8) beslut på ansökan om tillstånd att bygga en elledning som överskrider landets gränser och är avsedd för en nominell spänning om minst 110 kilovolt. 2 440 €
9) beslut på ansökan om tillstånd att bygga ett rör för naturgasöverföring som överskrider landets gränser 2 440 €
10) beslut om undantag som baserar sig på livsmedelslagen 170 €
11) beslut om undantag i fråga om tillstånd att höra till styrelsen för aktiebolag, bostadsaktiebolag eller andelslag eller vara tjänsteman vid dessa 85 €
12) beslut om undantag i fråga om tillstånd att vara stiftare av aktiebolag eller bostadsaktiebolag 85 €
13) beslut om undantag i fråga om att vara näringsidkare 85 €
14) beslut om undantag i fråga om tillstånd att höra till styrelsen för en förening eller stiftelse eller att vara namntecknare för en stiftelse 85 €
15) beslut om tillstånd att använda skyddsupplag 170 €
16) beslut om fastställande av handelskammarstadgar 85 €
17) avgifter som ska tas ut för behandling av ansökningar i enlighet med förordningen om nya livsmedel 258/97/EG avgiften är minst 2 500 €, men ifall behandlingen av ansökan förutsätter mera arbetstid än i genomsnitt fastställs avgiften enligt arbetade timmar (70 €/timme), dock så att avgiften är högst 25 000 €
18) beslut om utnämning av ett bedömningsorgan, ett besiktningsorgan och ett auktoriserat organ med stöd av elsäkerhetslagen 135 €
19) interimistiskt beslut i ansökningsärenden enligt gruvlagen 20 €
20) beslut i anslutning till ansökningar och rättigheter enligt gruvlagen 60 €
21) utdrag ur gruvregistret 10 €/ark
22) beslut om förbehåll enligt som avses i gruvlagen; avgift för ett område 170 €
23) mutsedel 400 €
24) utmålssedel 1 000 €
Sådana offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och för vilka arbetsförvaltningen tar ut fasta avgifter som motsvarar självkostnadsvärdet är:
25) registrering av personalfonder 300 €
26) registrering av en personalfonds stadgeändring 200 €
27) andra ändringar i registret över personalfonderna än sådana som nämns i 25 och 26 punkten 50 €
28) utdrag ur personalfondsförteckningen eller stadgarna 15 €
29) utdrag ur personalfondsförteckningen och stadgarna 30 €
30) beslut om godkännande av förvärvsarbete 20 €
31) intyg över lönegarantiregister 30 €

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.