408/2008

Given i Helsingfors den 12 juni 2008

Lag om ändring av lagen om djursjukdomar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 18 januari 1980 om djursjukdomar (55/1980) 21 § 1 mom., sådant det lyder i lag 303/2006, och

fogas till lagen nya 14 a och 14 b § som följer:

14 a §

Fisk, vattenlevande kräftdjur och blötdjur samt befruktade könsceller av dem får odlas för att användas som livsmedel, för försäljning eller annars för överlåtelse till vidareodling eller utplantering i hav eller vattendrag endast av en verksamhetsutövare som har Livsmedelssäkerhetsverkets tillstånd för sådan verksamhet. Tillstånd krävs emellertid inte om avsikten med verksamheten endast är att

1) odla fisk, kräftdjur eller blötdjur för att användas som livsmedel för eget bruk eller för att i små mängder levereras direkt till konsumenterna eller till lokala detaljaffärer för vidareleverans till konsumenterna,

2) odla fisk, kräftdjur eller blötdjur för prydnadsändamål i sådana akvarier eller akvarieutrymmen, konstgjorda dammar eller bassänger varifrån orenat vatten inte leds ut i hav eller vattendrag,

3) odla fisk eller kräftdjur i dammar för fritidsfiskeändamål utan att de flyttas från dammen till vidareodling eller utplantering, eller att

4) odla blötdjur för vattenrening.

Odlad fisk får rensas i en livsmedelslokal som godkänts enligt livsmedelslagen (23/2006) endast av en verksamhetsutövare som har Livsmedelssäkerhetsverkets tillstånd för sådan verksamhet, om den fisk som rensas härstammar från ett område från vilket transporten av fisk är begränsad på grund av förekomst av en djursjukdom som med lätthet sprider sig.

14 b §

Av ansökan om det tillstånd som avses i 14 a § ska framgå sökandens hemort och kontaktuppgifter samt kontaktuppgifterna till de djurhållningsenheter eller livsmedelslokaler där den verksamhet som ansökan gäller utövas. Till ansökan om tillstånd ska fogas en beskrivning av sökandens verksamhet samt för varje djurhållningsenhet och livsmedelslokal en skriftlig beskrivning av hur djursjukdomar förebyggs, övervakas och bekämpas i djurhållningsenheten eller livsmedelslokalen (beskrivning av egenkontroll). Till den beskrivning av egenkontroll som gäller verksamheten i en livsmedelslokal ska fogas en detaljerad beskrivning av behandlingen av det avfall och avloppsvatten som uppkommer i verksamheten.

Tillstånd beviljas om de åtgärder som anges i beskrivningen av egenkontroll är tillräckliga för att upptäcka och övervaka djursjukdomar och för att förhindra eller minska risken för spridning av djursjukdomar, om verksamheten uppfyller kraven enligt 12 c § på att föra en förteckning och om verksamheten inte orsakar allvarlig risk för spridning av djursjukdomar till närbelägna djurhållningsenheter eller till frilevande fisk, kräftdjur och blötdjur. Om en del av de djurhållningsenheter eller livsmedelslokaler som nämns i ansökan inte uppfyller kraven för tillståndet, kan tillståndet begränsas till att endast gälla de djurhållningsenheter eller livsmedelslokaler som uppfyller kraven. I tillståndet kan tas in tillståndsvillkor som är nödvändiga för bekämpandet av djursjukdomar.

Om en verksamhetsutövare bryter mot de krav som föreskrivs i denna lag eller med stöd av den eller mot tillståndsvillkor eller om verksamheten inte längre uppfyller villkoren för tillstånd, kan Livsmedelssäkerhetsverket ge verksamhetsutövaren en anmärkning. Tillståndet kan återkallas om överträdelsen är allvarlig eller om väsentliga villkor för tillståndet inte längre uppfylls och om anmärkningen som givits verksamhetsutövaren inte har lett till att bristerna i verksamheten korrigerats. Verksamhetsutövaren är skyldig att underrätta Livsmedelssäkerhetsverket om betydande ändringar i sin verksamhet inom 30 dygn och uppdatera beskrivningen av egenkontroll. De myndigheter som avses i 5 § ska övervaka den verksamhet som beviljats tillstånd genom regelbundna inspektioner, vars frekvens fastställs utifrån en riskbedömning.

Livsmedelssäkerhetsverket offentliggör en förteckning över de verksamhetsutövare som beviljats tillstånd, i vilken antecknas verksamhetsutövarens namn och kontaktuppgifter samt uppgifter om var djurhållningsenheterna och livsmedelslokalerna är belägna samt uppgifter om odlingsutrymmena, sjukdomsläget i området, produktionsinriktningen samt vilka arter som odlas eller rensas.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan utfärdas närmare bestämmelser om villkoren för tillstånd, innehållet i beskrivningen av egenkontroll, förfarandet vid ansökan om tillstånd, tillsynen över den som beviljats tillstånd samt offentliggörandet av den förteckning som avses i 4 mom.

21 §

Ansökan om ersättningar enligt denna lag ska göras hos Livsmedelssäkerhetsverket, som beslutar om beviljande av dem. Ersättning enligt 17 § ska sökas inom två månader efter att djuret har avlivats. Andra ersättningar enligt denna lag ska sökas inom ett halvt år efter att de åtgärder som berättigar till ersättning har vidtagits eller förordnandet om villkor, begränsningar eller förbud upphört att gälla.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2008.

Den som vid lagens ikraftträdande utövar verksamhet som enligt 14 a § kräver Livsmedelssäkerhetsverkets tillstånd ska söka tillstånd inom sex månader efter det att denna lag har trätt i kraft.

RP 31/2008
JsUB 9/2008
RSv 52/2008
Rådets direktiv 2006/88/EG (32006L0088); EGT nr L 328, 24.11.2006, s.14,
Rådets beslut 90/424/EEG (31990D0424); EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 19
Kommissionens förordning (EG) nr 349/2005; (32005R0349); EGT nr L 55, 1.3.2005, s. 12
Kommissionens beslut 2008/392/EG; (32008D0392); EGT nr L 138, 28.5.2008, s. 12

Helsingfors den 12 juni 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.