392/2008

Given i Helsingfors den 12 juni 2008

Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/1989) 2 kap. 7 a §, sådan den lyder i lag 297/2005, samt

ändras 2 kap. 6 § 3 och 4 mom. och 10 e § 1 och 3 mom., 5 kap. 15 § och 10 kap. 3 §, sådana de lyder, 2 kap. 6 § 3 mom. i lag 152/2007 och 4 mom. i lag 923/2007, 10 e § 1 och 3 mom. i nämnda lag 152/2007, 5 kap. 15 § i lag 297/2005 samt 10 kap. 3 § i lagarna 740/1993, 581/1996, 1517/2001 och 600/2003, som följer:

2 kap.

Marknadsföring av värdepapper, emission och informationsskyldighet

6 §

Bokslutet och verksamhetsberättelsen ska ge en rättvisande bild av emittentens verksamhetsresultat och ekonomiska ställning. Emittenten ska dessutom lämna en bolagsstyrningsrapport i verksamhetsberättelsen eller i en särskild berättelse.

Utöver bokslutet och verksamhetsberättelsen ska det offentliggöras en revisionsberättelse. Om en delårsrapport över räkenskapsperiodens första sex månader eller den förlängda räkenskapsperiodens första tolv månader enligt revisorerna inte har utarbetats i enlighet med bestämmelserna om den, ska detta anges i revisionsberättelsen. Emittenten ska dock offentliggöra bokslutet och verksamhetsberättelsen samt revisionsberättelsen omedelbart, om revisorn ger ett annat uttalande än ett uttalande utan reservation enligt 15 § 3 mom. i revisionslagen (459/2007) eller med anledning av revisionen gör ett påpekande enligt 15 § 4 mom. i samma lag, eller konstaterar att ingen bolagsstyrningsrapport har lämnats eller att rapporten inte stämmer överens med bokslutet.

10 e §

Genom förordning av finansministeriet föreskrivs närmare om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG, och de bestämmelser som utfärdas av Europeiska gemenskapens kommission med stöd av direktivet. Genom förordning av finansministeriet utfärdas dessutom närmare bestämmelser för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/46/EG om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG om årsbokslut i vissa typer av bolag, 83/349/EEG om sammanställd redovisning, 86/635/EEG om årsbokslut och sammanställd redovisning för banker och andra finansiella institut och 91/674/EEG om årsbokslut och sammanställd redovisning för försäkringsföretag, och som gäller den bolagsstyrningsrapport som värdepappersemittenten ska lämna och offentliggörandet av den samt sådana bestämmelser som baserar sig på Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG, och som gäller lämnande av information om det organ som sköter de uppgifter som värdepappersemittentens revisionskommitté har.


Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter när det gäller uppgifter som avses i den förordning som utfärdats med stöd av första meningen i 1 mom. samt 2 mom. 1 punkten. Finansinspektionen ska innan den meddelar sådana föreskrifter som avses i första meningen be om ett utlåtande om föreskrifterna av den i 8 kap. 2 § i bokföringslagen avsedda bokföringsnämnden.

5 kap.

Bestämmelser om marknadsmissbruk

15 §

Finansinspektionen kan utfärda närmare föreskrifter som behövs för att genomföra de rättsakter som Europeiska gemenskapernas kommission utfärdat med stöd av direktivet om marknadsmissbruk. Finansinspektionen kan dessutom utfärda närmare föreskrifter om innehållet i anmälan som avses i 4 och 5 a § och om anmälningssättet, om det förfarande som avses i 6 § och i 7 § 3 mom. samt om innehållet i det register som avses i 9 § och om sättet att registrera uppgifter.

10 kap.

Särskilda stadganden

3 §

Ändring i beslut som finansministeriet meddelat med stöd av denna lag får sökas genom besvär. Om ett beslut enligt 3 kap. 3 § 1 mom. eller 14 § 2 mom. eller 4 a kap. 2 § eller 4 § 1 mom. om beviljande av koncession för fondbörsverksamhet, fastställelse av regler för en fondbörs eller ändringar i dem, beviljande av koncession för en clearingorganisation eller fastställelse av regler för en clearingorganisation eller ändringar i dem inte har meddelats inom föreskriven tid, får sökanden anföra besvär. Besvären anses i så fall gälla avslag på ansökan. Sådana besvär får anföras till dess att ett beslut har meddelats. Finansministeriet ska underrätta besvärsmyndigheten om beslutet, om detta har meddelats efter att besvär anförts. Beträffande anförande och behandling av besvär som avses i detta moment gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen.

Emittenten och fondbörsen kan söka ändring i Finansinspektionens beslut i sådana ärenden som har hänskjutits till denna enligt 3 kap. 30 § 5―7 mom. och 31 §. En registrerad förening som bevakar investerarnas intressen samt investerare som äger värdepapper vilka beslutats bli avförda från börslistan eller värdepapper som berättigar till sådana, kan söka ändring i Finansinspektionens beslut i ärenden som avses i 3 kap. 31 §.

Bestämmelser om sökande av ändring i marknadsdomstolens beslut finns i lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden (1528/2001).

Vad som föreskrivs i 37 § 2 mom. i lagen om Finansinspektionen ska inte tillämpas när ändring söks i beslut som gäller ärenden enligt 3 kap. 30 § 7 mom. och 31 § 2 mom. samt 6 kap. 10 § 4 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2008.

Emittentens bolagsstyrningsrapport som avses i 2 kap. 6 § 3 mom. i denna lag ska lämnas första gången för den räkenskapsperiod som börjar efter det att denna lag har trätt i kraft.

RP 27/2008
EkUB 8/2008
RSv 54/2008
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG (32006L0043); EGT nr L 157, 9.6.2006, s. 87
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/46/EG (32006L0046); EGT nr L 224, 16.8.2006, s. 1

Helsingfors den 12 juni 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.