388/2008

Given i Helsingfors den 6 juni 2008

Lag om ändring av 29 b och 29 d § i socialvårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i socialvårdslagen av den 17 september 1982 (710/1982) 29 b och 29 d §, sådana de lyder, 29 b § i lagarna 1310/2003 och 891/2007 samt 29 d § i nämnda lag 1310/2003, som följer:

29 b §

Kommunen kan för anskaffande av fortgående och regelbunden hemservice, hemsjukvård i kombination med sådan hemservice eller enbart hemsjukvård bevilja en servicesedel vars värde ska uppgå till minst 22 euro per timme, om hushållets inkomster inte överstiger den inkomstgräns som fastställs i 2 mom. För inkomst som överstiger inkomstgränsen nedsätts servicesedelns fulla belopp med en procentandel som fastställs enligt hushållets storlek av den del av inkomsten som överstiger inkomstgränsen dividerad med 60. Servicesedelns lägsta värde är dock minst 6 euro per timme. Värdet av en servicesedel som ges för anskaffande av tillfällig hemservice eller hemsjukvård ska vara skäligt.

Hushållets storlek, personer Inkomstgränser, euro/mån. Nedsättning, procent
1 484 35
2 892 22
3 1 399 18
4 1 731 15
5 2 095 13
6 2 405 11

När antalet personer i hushållet är större än sex höjs inkomstgränsen med 294 euro och betalningsprocenttalet sänks med en procentenhet för varje därpå följande person.

Värdet av en servicesedel som ges för anskaffande av annan hemservice än sådan som ges i hemmet och som innefattar vård och omsorg som tillhandahålls av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården ska vara skäligt.

Utan hinder av vad som i denna paragraf bestäms om servicesedelns värde är kommunen skyldig att till serviceproducenten betala högst det pris som klienten och serviceproducenten kommit överens om.

Eurobeloppen i 1 mom. justeras vartannat år enligt förändringen i prisindex för social- och hälsovården. Beräkningen ska göras utifrån poängtalet på årsnivå för året före justeringsåret. Eurobeloppen i 2 och 3 mom. ska justeras vartannat år utifrån förändringen i arbetspensionsindexet enligt 98 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006). Beräkningen ska göras utifrån det poängtal för arbetspensionsindex som har fastställts för justeringsåret för tillämpning av 98 § i lagen om pension för arbetstagare. Justeringsåret är kalenderåret före det år i vars början indexjusteringen görs. De indexjusterade beloppen ska avrundas till närmaste euro.

Social- och hälsovårdsministeriet publicerar de indexjusterade eurobeloppen i Finlands författningssamling inom november månad av justeringsåret. De indexjusterade beloppen träder i kraft den 1 januari året efter justeringsåret.

29 d §

Som inkomst av skog beaktas den enligt 7 § 3 mom. i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005) fastställda genomsnittliga årliga avkastningen för skog per hektar multiplicerad med skogsmarkens areal. Från detta belopp dras av 10 procent och skogsbrukets räntor. Inkomsten av skog ska dessutom nedsättas på klientens yrkande, om nettopenningvärdet av den lägenhetsbestämda årliga avverkningsmöjligheten enligt skogsvårdsföreningens eller skogscentralens utlåtande är minst 10 procent lägre än inkomsten av skog. Nedsättningen motsvarar skillnaden mellan inkomsten av skog och nettopenningvärdet av den möjliga avverkningen.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Eurobeloppen i 29 b § 1 mom. svarar mot poängtalet på årsnivå för prisindex för social- och hälsovården 2006.

Eurobeloppen i 29 b § 2 och 3 mom. svarar mot det poängtal för arbetspensionsindex som fastställts för 2007 för tillämpning av 98 § i lagen om pension för arbetstagare.

Eurobeloppen enligt denna lag ska justeras första gången 2009, och de justerade beloppen träder i kraft vid ingången av 2010.

RP 37/2008
ShUB 7/2008
RSv 50/2008

Helsingfors den 6 juni 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.