380/2008

Given i Helsingfors den 5 juni 2008

Statsrådets förordning om ändring av miljöskyddsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i miljöskyddsförordningen av den 18 februari 2000 (169/2000) 1 § 3 mom., 4 § 3 punkten, 6 § 1 mom. 12 punkten underpunkt a och 10 § 5 punkten, och

fogas till 4 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 825/2003, en ny 4 punkt, till 12 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 363/2003, ett nytt 5 mom. och till 24 § ett nytt 3 mom. som följer:

1 §
Tillståndsplikt

Enligt 28 § 2 mom. 4 punkten i miljöskyddslagen ska miljötillstånd sökas för avstjälpningsplatser, deponier för utvinningsavfall samt för annan återvinning eller behandling av avfall som sker i en anläggning eller yrkesmässigt och som definieras i bilagorna 5 eller 6 till avfallsförordningen (1390/1993).

4 §
Avgränsning av tillståndsplikten

Följande verksamhet är inte sådan i 28 § 2 mom. 4 punkten miljöskyddslagen avsedd verksamhet som omfattas av miljötillståndsplikt:


3) återvinning av avloppsslam och slam från slamavskiljare som behandlats så att det blivit ofarligt eller av stallgödsel, ofarlig aska eller slagg som jordförbättrings- eller gödselmedel,

4) deponering av sådant inert avfall, sådan icke-förorenad jord samt sådant utvinningsavfall som uppkommer vid torvutvinning och som omfattas av tillämpningsområdet för statsrådets förordning om utvinningsavfall (379/2008), i enlighet med en plan för hantering av utvinningsavfall på annan plats än på en sådan deponi för utvinningsavfall som medför risk för storolycka.

6 §
Tillståndsärenden som den regionala miljöcentralen behandlar

Om inte något annat följer av 31 § 1 mom. miljöskyddslagen eller av 5 § i denna förordning avgör den regionala miljöcentralen miljötillståndsärenden som gäller följande verksamheter som avses i 28 § 2 mom. miljöskyddslagen samt i 1 § i denna förordning:


12) avfallshantering samt vatten och avlopp:

a) avstjälpningsplatser eller sådana deponier för utvinningsavfall som avses i statsrådets förordning om utvinningsavfall,


10 §
Uppgifter som ska fogas till ansökan

Till ansökan ska efter behov fogas


5) en utredning för bedömning av risken för storolyckor enligt lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) eller en intern räddningsplan enligt 103 b § i miljöskyddslagen,


12 §
Ytterligare uppgifter om avfall och avfallshantering

Ifall statsrådets förordning om utvinningsavfall tillämpas på verksamheten, ska den tillståndsansökan som gäller verksamheten dessutom innehålla uppgifter om den föreslagna förläggningsplatsen och vid behov om alternativa förläggningsplatser för deponin. Till tillståndsansökan ska fogas en plan för hantering av utvinningsavfall.

24 §
Innehållet i anmälan

Om statsrådets förordning om utvinningsavfall tillämpas på verksamheten, ska till den anmälan som gäller verksamheten fogas en plan för hantering av utvinningsavfall.


Denna förordning träder i kraft den 13 juni 2008.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG (32006L0021); EGT nr L 102, 11.4.2006, s. 15

Helsingfors den 5 juni 2008

Bostadsminister
Jan Vapaavuori

Konsultativ tjänsteman
Klaus Pfister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.