367/2008

Given i Helsingfors den 30 maj 2008

Lag om ändring av 6 kap. 3 och 5 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 december 2002 om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) 6 kap. 3 § och 5 § 1 och 2 mom. som följer:

6 kap.

Tjänster för kompetensutveckling

3 §
Gemensam anskaffning av utbildning

Om avsikten är att anskaffa utbildning för ett visst företags eller någon annan sammanslutnings behov för dess arbetstagare eller blivande arbetstagare eller hyrda arbetstagare, kan anskaffningen av utbildning med avvikelse från 1 § 2 mom. skötas även så att arbetsgivaren eller användarföretaget deltar i finansieringen av utbildningen tillsammans med arbetskraftsmyndigheterna (gemensam anskaffning av utbildning). I den utbildning som anskaffas gemensamt kan även sådana företagare som avses i 1 kap. 6 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa delta.

Utbildning kan anskaffas gemensamt även för dem som ämnar bli företagare med avsikt att verka som sådana företagare som kan jämställas med löntagare enligt 2 kap. 5 § 5 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller bedriva företagsverksamhet genom att skaffa sig företagarrättigheter från ett annat företag. I detta fall kan uppdragsgivaren eller det företag som överlåter företagarrättigheterna delta i finansieringen av utbildningen tillsammans med arbetskraftsmyndigheterna.

5 §
Avtal om anskaffning av utbildning

Arbetskraftsmyndigheten och utbildningsproducenten ska ingå ett skriftligt avtal om anskaffning av utbildning. Om utbildningen anskaffas gemensamt ska också ett företag eller någon annan sammanslutning som deltar i finansieringen av utbildningen vara avtalspart.

I anskaffningsavtalet ska överenskommas om utbildningens syfte, innehåll, varaktighet och tidsplan, antalet studerande och utbildningens pris samt om andra omständigheter som är relevanta för genomförandet och anordnandet av utbildningen. I avtalet ska tas in grunderna för studerandenas rättsliga ställning. I fråga om gemensam anskaffning av utbildning ska dessutom medfinansieringen från det företag eller någon annan sammanslutning som deltar i finansieringen av utbildningen bestämmas.Denna lag träder i kraft den 1 september 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 21/2008
AjUB 2/2008
RSv 41/2008

Helsingfors den 30 maj 2008

Republikens president
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Cronberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.