356/2008

Given i Helsingfors den 23 maj 2008

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av får och getter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 17 juni 2005 om märkning och registrering av får och getter (469/2005) 2 § 2 mom., 4 § 2 mom. och 17 §,

ändras 3 § 21 och 22 punkten, 6 § 3 mom., 8 §, rubriken i kapitel 4 och 10–15 §

av dem 10 § sådan den lyder delvis ändrad och 12 samt 13 § sådana de lyder i jord- och skogsbruksministeriets förordning 333/2006,

fogas till 3 § en ny 23 punkt och bilaga 1, som följer:

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med:


21) gammalt EU-signum ett djurs individuella identitetskod som tryckts färdigt på identifieringsmärket och som består av landskoden FI med efterföljande, av fem tecken bildat alfanumeriskt signum för husdjurslägenhet och fyra siffror,

22) djurförteckning ett register som avses i artikel 5 i rådets förordning och som djurhållaren som avses i artikel 2 i rådets förordning ska föra över sina djur; samt

23) kundsignum ett signum som getts åt en i landsbygdsnäringsregistret registrerad kund och som används av de djurhållare som inte har ett lägenhetssignum

6 §
Identifieringsmärke

Identifieringsmärken får inte återanvändas. Ett identifieringsmärke anses vara använt om det redan tidigare har varit fäst i ett fårs eller en gets öra eller om ett får eller en get redan tidigare varit registrerad med märkets EU-signum.


8 §
Märkningssätt

Om märkning av djur föreskrivs i artikel 4 i rådets förordning. Ett djur som fötts den 9 juli 2005 eller senare på djurhållarens djurhållningsplats ska märkas med ett huvudmärke och ett hjälpmärke innan djuret flyttas eller lämnas ut från djurhållningsplatsen där det är fött och på djurhållningsplatsen där djuret är fött senast vid sex månaders ålder.

Djur, som uppfyller förutsättningarna som föreskrivs i punkt 3 i artikel 4 i rådets förordning kan märkas med ett huvudmärke. Märket ska fästas innan djuret flyttas eller lämnas ut från djurhållningsplatsen där det är fött och på djurhållningsplatsen där djuret är fött senast vid sex månaders ålder.

Om elektronisk identifiering av djur föreskrivs i artikel 9 i rådets förordning. Om djuret inte ska levereras för handel inom gemenskapen behöver det hjälpmärke som använts vid märkningen inte, från det datum som avses i punkt 3 i nämnda artikel, innehålla en elektronisk givare.

Ett djur som införts från en stat utanför Europeiska unionen ska på djurhållningsplatsen dit det anländer märkas med ett identifieringsmärke enligt artikel 4.2. i rådets förordning innan djuret lämnas ut eller flyttas till en annan djurhållningsplats, eller på djurhållningsplats dit djuret har anlänt senast 14 dag från att djuret anlänt till Finland. Djurhållaren ansvarar för att identifieringsmärket är fastgjort.

Ett djur som fötts senast den 8 juli 2005 och som har det gamla EU-märket fast i öra behöver inte märkas på nytt.

Ett djur som finns på djurhållningsplatsen där det är fött och som är fött senast den 8 juli 2005 och som inte har märkts med det identifieringsmärke som avses i denna förordning eller med det gamla EU-märket ska märkas innan det flyttas eller lämnas ut från djurhållningsplatsen där det är fött. Som identifieringsmärke för ett sådant djur får djurhållaren använda alternativt ett huvudmärke eller ett huvudmärke och ett hjälpmärke.

4 kap.

Djurförteckningar och registeranmälningar

10 §
Djurhållarens skyldighet att föra förteckning

Om djurhållarens skyldighet att föra en uppdaterad djurförteckning över djur och om de uppgifter som ska antecknas i djurförteckningen föreskrivs i artikel 5 i rådets förordning. Djurförteckningen upprättas i en sådan modell och i ett sådant format som Livsmedelssäkerhetsverket har godkänt.

11 §
Djurförmedlarens och slakteriets skyldighet att föra djurförteckning

Om djurförmedlarens och slakteriets skyldighet att föra en uppdaterad djurförteckning över djur och om de uppgifter som ska antecknas i djurförteckning föreskrivs i artikel 5 i rådets förordning. Djurförteckningen upprättas i en sådan modell och i ett sådant format som Livsmedelssäkerhetsverket har godkänt.

12 §
Bearbetningsanläggningens för material av kategori 1 skyldighet att föra djurförteckning

En bearbetningsanläggning för material av kategori 1 ska föra ett uppdaterat djurförteckning över de kadaver som den tagit emot för bearbetning. I djurförteckningen ska antecknas följande uppgifter per djurart:

1) djurets EU-signum eller det gamla EU-signumet eller om sådant inte finns att tillgå, en individualiserande identitetskod som den aktör som ansvarar för transporten av kadavret fäst vid djuret

2) överlåtarens lägenhetssignum, kundsignum, djurförmedlarsignum eller slakteriets anläggningssignum; och

3) det datum då kadavret togs emot.

13 §
Anmälan till får- och getregistret

Djurhållare ska anmäla till får- och getregistret de händelser och uppgifter som anges i tabell 1 i bilaga 1 till denna förordning. Djurförmedlare, slakteri och bearbetningsanläggningar för material av kategori 1 ska anmäla de händelser och uppgifter som anges i tabell 2 i bilaga 1.

Om tidsfristen då uppgifterna om de utlämnade, flyttade eller mottagna djuren senast ska föras in i får- och getregistret föreskrivs i artikel 8 i rådets förordning. Samma tidsfrist för anmälan tillämpas också på anmälningar av djurets död, slakt eller mottagning av kadaver för bearbetning.

Djurhållaren ska meddela får- och getregistret om djurets födelse innan djuret flyttas eller lämnas ut från djurhållningsplatsen där det är fött eller på djurhållningsplatsen där djuret är fött senast då djuret är sex månader gammalt.

En djurhållare får inte flytta eller utlämna från djurhållningsplatsen eller ta emot till djurhållningsplatsen djur vars uppgifter eller tidigare händelser inte har anmälts till får- och getregistret. En djurförmedlare får inte ta emot sådana djur för förmedling eller överlåta för uppfödning eller slakt, en djurtransportör får inte ta till transport och en aktör inom slakteribranschen inte ta emot för slakt till ett slakteri.

14 §
Förvaring av förteckningar

Djurhållaren, djurförmedlaren och slakteriet ska förvara uppgifterna i de förteckningar som avses i 10 § och 11 § och uppgifterna i den djurförteckning för bearbetningsanläggning för material av kategori 1 som avses i 12 § under minst det pågående året och de därpå följande tre kalenderåren.

15 §
Djurantal

Om räkning av antalet djur minst en gång om året föreskrivs i punkt 2 i artikel 7 i rådets förordning. Enligt nämnd artikel utses den 1 december som räkningsdatum. Om anmälning av djurantal till får- och getregistret föreskrivs i punkt 2.a i artikel 8 i rådets förordning.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.

Anmälningsplikten som avses i 13 § tilllämpas dock på slakterier från och med den 1 september 2008 och på bearbetningsanläggningar för material av kategori 1 från och med den 1 januari 2009.

Rådets förordning (EG) nr 21/2004 (32004R0021), EGT L 5, 9.1.2004, s. 8

Helsingfors den 23 maj 2008

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Veterinäröverinspektör
Ulla Joutsenlahti

Bilagor 1 och 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.